Revitalizace Velkého náměstí

Projekt Revitalizace Velkého náměstí je zařazen do IPRM – integrovaného plánu rozvoje města. To znamená, že je zařazen do dotačních titulů a při splnění všech kritérií by město mohlo čerpat dotaci až 40% z celkových investic. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení. Zpracovatelem je Ing. arch. J. Krejčík, který je i autorem studie.

Cílem revitalizace Velkého náměstí je navrátit tomuto jedinečnému historickému prostoru jeho důstojnost, majestátnost a funkčnost, která mu právem náleží a oživit ji o soudobé požadavky života jeho dnešních návštěvníků a obyvatel. Odbor hlavního architekta bude prostřednictvím těchto stránek informovat veřejnost o aktuálním postupu příprav a zpracování projektové dokumentace a harmonogramu realizace Revitalizace Velkého náměstí.

          nadhled   situace   parterparter   noční situace

Z autorské zprávy - ARN studio – Ing. arch. Jiří Krejčík

Naše koncepce řešení vychází ze snahy potvrdit historickou stopu tohoto místa a navázat na jedinečnou atmosféru bez historizujících parafrází. Současným výtvarným jazykem reflektovat stav ukrytý ve vrstvách historie. Spojnice dvou městských bran na západní a východní straně vytvářela od dávnověku hlavní cestu napříč opevněným pahorkem a byla živnou tepnou pro obchod, který vzkvétal především na její severní straně. I v našem návrhu je tato cesta hlavní kompoziční osou, komunikační páteří celého řešení. Vnímáme ji však jako součást rozlehlé plochy náměstí. Její směr je zvýrazněn řadou sloupů a odlišnou strukturou dláždění a podélným odvodňovacím žlabem z kamenných desek Prostor mezi sloupy vymezuje plochy pro parkování osobních vozidel. Plocha na sever od této osy je území s čilým městským životem, místem pro obchod a shromažďování. Parter v podloubí i mimo něj dává této straně předpoklady pro vznik dalších aktivit, pro posílení vzájemné komunikace mezi lidmi. Slunce v zahrádkách příjemných kaváren přímo vyzývá k posezení a přátelským schůzkám. Na tomto místě může člověk přijít do kontaktu s ostatními lidmi a se společností, jejíž je součástí. Zde může na vlastní oči vidět, prožívat, být viděn a účastnit se. Plocha na jih od kompoziční osy má více oficiální charakter. Převažují budovy bez obchodního parteru. Je to strana zasvěcená zejména duchovnímu světu. Stávající stromová alej před bývalou jezuitskou kolejí je v našem návrhu revitalizována a rozšířena - vytváříme zde novou promenádní cestu. Jsme si vědomi toho, že z historického hlediska byla zeleň na veřejných prostranstvích ve výrazné menšině. Přesto se snažíme v tomto směru reflektovat potřebu „zobytnění“ velkého centrálního prostoru a tento nový prvek do tohoto místa umístit. Nová promenáda má přímou vazbu na prstenec terasových zahrad lemující střed starého města. Lavičky a drobný městský mobiliář dávají této straně spíše lázeňský charakter.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty