Varování a informování obyvatelstva

image001

elektronická siréna

Všeobecná výstraha

Dnem 1. listopadu 2001 rozhodl ministr vnitra zavést na území České republiky jeden varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.

Signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“  je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

Tón sirény

Délka tónu

Název varovného signálu

 kolísavý

 140 vteřin

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

Grafické vyjádření varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

Clip0001

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat slovní informace z elektronických sirén a tísňová informace z hromadných informačních  prostředků  (republiková, regionální a místní působnost)  pro vyrozumění  obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé  mimořádné události.

Požární poplach

Dosud vyhlašovaný  signál „Požární poplach“ zůstává v  platnosti  a  slouží ke svolání jed-notek požární ochrany.

image009

rotační sirény

Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény  po dobu 1 minuty. Tento není varovným signálem.

Grafické vyjádření signálu „POŽÁRNÍ POPLACH“

Clip0002

Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky  troubící  tón  „HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“ atd.  po  dobu jedné minuty. (Je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).     

Zkouška sirén

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí akustickou zkouškou sirén zkušebním nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12  hodin akustickou zkouškou  zkušebním tónem.

image019

image021

ovládací pracoviště elektronických sirén

koncový prvek elektronické sirény

 Grafické vyjádření zkušebního tónu akustické zkoušky koncových prvků

Clip0003

Po akustické zkoušce následuje verbální informaci (č. 1 dle níže uvedeného seznamu).

Varovný signál „Všeobecná výstraha“ lze u elektronických sirén doplnit o verbální informace podle druhu hrozby nebo mimořádné události (č. 2 až 6 podle níže uvedené tabulky), signál „Požární poplach“ lze doplnit o verbální informaci č. 7.

Seznam slovních informací z elektronických sirén:

Verbální informace č. 1

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

Verbální informace č. 2

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“

Verbální informace č. 3

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

Verbální informace č. 4

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

Verbální informace č. 5

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“

Verbální informace č. 6

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“,

Verbální informace č. 7

„Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.“

Poskytování tísňových informací

Poskytování tísňových informací - informace pro obyvatelstvo o charakteru ohrožení a prováděných opatřeních k ochraně obyvatelstva, předávané bezodkladně po vyhlášení varovného signálu. K poskytování tísňové informace se využívá elektronických sirén, s možností vysílání hlasové informace, a všech hromadných informačních prostředků.

Tísňové informace budou vysílány podle rozsahu a závažnosti mimořádné události veřejnoprávní televizí a veřejnoprávním rozhlasem (televizní kanály ČT 1, ČT 2, ČT 24, Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Český rozhlas 2 – Praha) pro případ mimořádné události velkého rozsahu. Pro zabezpečení informací lokálního charakteru budou veřejnoprávní sdělovací prostředky doplněny místními a regionálními médii.

Mapa rozmístění elektronických sirén ve městě Hradec Králové

image028

 Frekvence vysílání rozhlasových stanic

 Veřejnoprávní  rozhlasové  vysílání

 

Český rozhlas   1 – Radiožurnál

89,7 MHz,  88,5 MHz

 
 

Český rozhlas   2 – Praha

100,1 MHz,  101,9 MHz

 
 

Český rozhlas   3 - Vltava

102,7 MHz,    90,5 MHz

 
 

Český rozhlas – Hradec Králové

90,5 MHz,  95,3 MHz, 96,5 MHz

 

Regionální  rozhlasové  vysílání

 

Radio Černá Hora

  96,2 MHz,

  87,8 MHz,  92,6 MHz, 105,3 MHz

96,2 MHz - frekvence pro Hradec Králové

 

Radio Blaník

  103,4 MHz,

  93,9 MHz

103,4 MHz-frekvence pro Hradec Králové

 

FAJN RÁDIO 

  91,6 MHz

 
 

Country radio

  95,7 MHz

 
 

Radio Frekvence 1

  98,4 MHz

 
 

Hitrádio Magic

  92,8 MHz

 
 

Radio Evropa 2

  99,5 MHz

 
  Rádio Impuls   106 MHz  

Poznámka:

Podle § 32 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce.

Podle § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů krizového řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty