Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

Rozhodování o změnách v území na území města Hradec Králové včetně umisťování staveb probíhá na podkladě následujících územně plánovacích dokumentů, které na sebe musí v příslušné míře podrobnosti vzájemně navazovat. Politika územního rozvoje ČR a Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou dokumenty závazné také pro pořízení nového Územního plánu Hradce Králové - viz odkaz na konci článku.

Politika územního rozvoje ČR 2008

 • 1. aktualizace Politiky územního rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. 4. 2015.
 • Politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009.
 • Pořizovatelem Politiky územního rozvoje je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 • Politika územního rozvoje určuje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 stavebního zákona ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.
 • Politika územního rozvoje ČR 2008 je dle ustanovení § 31 odst. 4 stavebního zákona závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
 • Informace k aktuálnímu stavu politiky územního rozvoje ČR naleznete na stránkách: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

 • Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány dne 8.9.2011 usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/1564/2011. Účinnosti nabyly dne 16.11.2011.
 • Pořizovatelem Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
 • Zásady územního rozvoje stanoví v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 stavebního zákona zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.
 • Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou dle ustanovení § 36 odst. 5 stavebního zákona závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
 • Informace k aktuálnímu stavu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje naleznete na stránkách: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=160
 • Veřejnost se může v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona aktivně podílet na 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a to podáním písemných připomínek. Aktualizace bude probíhat bezprostředně v návaznosti na schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které proběhlo dne 23.6.2014.  

Územní plán města Hradec Králové

 • Územní plán města Hradec Králové byl schválen Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 21. 1. 2000.
 • Pořizovatelem Územního plánu města Hradec Králové je Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta jako příslušný úřad územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který vykonává činnosti pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na správním území města Hradec Králové.
 • Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
 • Závazná část Územního plánu města Hradec Králové (nově vymezená pořízením změny ÚPmHK č. 25) byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002
 • Změnou ÚPmHK č. 222 došlo ke změně stupně automobilizace - viz zde

     Grafická část v samostatném okně

     Závazná část územního plánu

     Změny územního plánu

 

Vzhledem ke skutečnosti, že platný Územní plán města Hradce Králové byl pořízen a schválen v roce 2000 a Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány a nabyly účinnosti v roce 2011, nemůže Územní plán města Hradec Králové obsahovat všechny plochy a koridory nadmístního významu vymezené v následně vydaných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Na řešení takovýchto situací odkazuje § 54 odst. 5 stavebního zákona, kde se uvádí, že obec je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem. V tomto konkrétním případě nelze rozhodovat podle částí Územního plánu města Hradec Králové, které jsou v rozporu s výše uvedenými koridory nadmístního významu vymezenými v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Výše uvedenou povinnost uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem plní město Hradec Králové od roku 2011 pořízením nového Územního plánu Hradce Králové. Aktuální stav pořízení nového územního plánu naleznete zde: 


Odkaz na informace o připravovaném novém Územním plánu Hradce Králové:

     Nový územní plán Hradce Králové


Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty