ÚPJZ Jižní svahy

Územní projekt zóny Jižní svahy

Zóna Jižní svahy se nachází v k.ú. Kluky, při okraji obytné zástavby města na Novém Hradci Králové a v těsné vazbě na hodnotné přírodní prostředí novohradeckých lesů a soustavy rybníků Biřička-Cikán-Datlík-Roudnička. Na severu je území vymezeno ulicí Na Úvoze, na východě ulicí K Biřičce, na jihu zástavbou při severní straně ul. Nad Rybníky, masivem lesa, rekreační zástavbou nacházející se nad rybníkem Cikán a na západě ulicí K Cikánu. Jedná se o území určené Územním plánem města Hradec Králové z hlediska funkčního využití především pro nízkopodlažní obytnou zástavbu. S cílem ochránit hodnoty území a zabezpečit v zóně atraktivní a komfortní bydlení, byl pro dané území v letech 1995-1996 pořízen Územní projekt zóny (dále jen ÚPJZ) Jižní svahy, Hradec Králové. Jedná se o územně plánovací dokumentaci, která ve smyslu § 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění stanovuje využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání (přijetím zákona č. 83/98 Sb., kterým se novelizoval stavební zákon, se dříve užívaný pojem „územní projekt event. plán zóny“ nahradil pojmem „regulační plán“). ÚPJZ Jižní svahy schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové usnesením dne 27.3.1996 a současně vymezilo závaznou část ÚPJZ Jižní svahy vč. veřejně prospěšných staveb. Závazná část ÚPJZ Jižní svahy byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 3/1996, o závazných částech Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové. Citovaná vyhláška nabyla účinnosti dne 11.4.1996. Tímto aktem se stala uvedená územně plánovací dokumentace platná a je obecně závaznou normou v území. Na základě neuspokojivého a komplikovaného stavu v zóně vyvolaném zejména změnou ve způsobu výstavby (původně uvažovaný developerský způsob výstavby byl nahrazen individuálním) a z toho vyplývající absence některých podmiňujících investic, limity využití území a regulativy plošného a prostorového uspořádání, které byly stanoveny nepřiměřeně, schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 26.6.2001 pořízení komplexní změny ÚPJZ Jižní svahy, HK č. 1. Změna ÚPJZ Jižní svahy, HK č. 1 spočívala především v přiměřeném uvolnění limitů využití území a regulativů plošného a prostorového uspořádání staveb rodinných domů. Funkční využití území tj. pro čisté bydlení v rodinných domech a dvou bytových domech, urbanistická koncepce a dopravní a technické napojení a uspořádání území dle platného ÚPJZ Jižní svahy, HK se neměnilo. Změna ÚPJZ Jižní svahy, HK č. 1 byla schválena Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 24.2.2004, usnesením č. 528/2004 a stala se závazným podkladem pro umísťování staveb a rozhodování v území. Nová závazná část ÚPJZ Jižní svahy, HK byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 2/2004, o závazné části Územního projektu zóny Jižní svahy, Hradec Králové, která nabyla účinnosti dne 23.3.2004.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty