Ukrytí obyvatelstva

Principy ukrytí

 • Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných úkrytech.
 • K ukrytí osob před kontaminací radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných látek budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb a prováděny úpravy proti pronikání těchto látek.
 • Při nárůstu hrozby válečného konfliktu budou vytipovány podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů k jejich úpravě na improvizované úkryty.

Improvizované úkryty  (IÚ)

Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách určené k ukrytí obyvatelstva. IÚ je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován při vzniku mimořádných situací fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Poskytují ochranu proti účinkům světelného záření, radioaktivnímu zamoření, ozáření, pronikavé radiaci a částečně proti účinkům tlakové vlny. Vhodnými prostory pro zřízení improvizovaných úkrytů jsou podzemní prostory v budovách nebo prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Je vhodné, aby obvodové zdivo IÚ mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu (všeobecně platí: čím silnější je zdivo, tím kvalitnější je ochrana). Podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí 3 - 5 m2 v prostoru bez větracího zařízení. Doporučuje se, aby jeden IÚ měl maximální kapacitu 50 ukrývaných osob. Výběr vhodného prostoru ke zřízení IÚ se provádí v době míru. Pro úkryt je zpracován Základní list úkrytu, který obsahuje postup prací upravující prostor na IÚ.

IÚ se zpohotovují po vyhlášení krizového stavu podle zpracovaných postupů do 5 dnů v těchto etapách:

1)  v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, vody, elektrické energie  a příprava k příjmu ukrývaných osob
2)  v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu zejména přívodu vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy
3)  ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu.

Po vyhlášení krizového stavu se obcemi evidované a vlastníky zpohotovené IÚ stávají zařízeními civilní ochrany bez právní subjektivity ve vlastnictví zřizovatelů: státu, územních samosprávných celků, právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob a jsou určené k plnění úkolu havarijního plánu kraje.

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu budou vytipovány podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů k jejich úpravě na improvizované úkryty. Cílem těchto opatření je, aby výdaje správních úřadů, obcí, právnických osob a fyzických osob byly vynakládány především na řešení opaření k eliminaci soudobých bezpečnostních hrozeb a rizik. 

Pro vybudování improvizovaného úkrytu může posloužit příručka - Příručka - Sebeochrana ukrytím

Příprava improvizovaného úkrytu

 • Vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který umožní improvizované ukrytí.
 • Vhodnými prostory jsou: sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy, silnými obvodovými zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů.
 • Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru úniku nebezpečné látky v co nejvyšším patře!
 • Oblepte veškeré spáry lepicí páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla nebo jejich překrytím.
 • Otvory lze zpevnit zazděním cihlami, kameny nebo pytli s pískem nebo překrytím násypem hlíny.
 • Vchodové dveře zesilte prkny a vzpěrami.
 • Rovné stropy podepřete trámky a sloupky z kulatiny, klenuté stropy se nepodpírají.

Při dokonalém utěsnění ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilační zařízení, nelze setrvat déle než 2 až 3 hodiny podle objemu vnitřního prostoru a počtu ukrývaných osob (2 m3 prostoru na osobu).

Improvizované ukrytí – hlavní zásady ukrytí před nebezpečnými látkami

 • Opusťte co nejrychleji otevřený prostor a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. 
 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti v co nejvyšším patře (většina nebezpečných plynů je těžší vzduchu!). Místnost by měla být na odvrácené straně od místa úniku nebo výronu nebezpečné látky.
 • Nevyhledávejte úkryt ve sklepních nebo suterénních místnostech!
 • Uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech apod.
 • Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.
 • Vypněte  a utěsněte ventilaci.
 • Sledujte zprávy  a pokyny v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si  prostředky improvizované ochrany
 • Připravte si evakuační zavazadlo 
 • Budovu opusťte jen na pokyn záchranných složek nebo na základě oficiálního sdělení.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty