Zánik vozidla

Zánik silničního vozidla - § 13 zák. č. 56/2001 Sb.:

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě

a) žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,

2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,

3. bylo zničeno, nebo

4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení,

b) žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo

c) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). K žádosti přiloží

a) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, jde-li o skutečnost podle odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla sám,

b) doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,

c) doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,

d) technický průkaz silničního vozidla,

e) osvědčení o registraci silničního vozidla a

f) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

(4) Doklady a tabulky podle odstavce 3 písm. d) až f) se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.

(5) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bod 1 ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenci podle zvláštního právního předpisu, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1 nebo N1.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu zániku silničního vozidla dále

a) odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a

b) vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu.

V případě zániku vozidla jsou registrační značky a osvědčení o registraci vozidla část  I. (malý TP) skartovány. U velkého technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla část II.) je ukončena jeho platnost a je v něm vyznačen záznam o zániku technickézpůsobilosti vozidla.


Proces podání žádosti

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Vlastník vozidla (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla" (v níž vyznačí, že žádá o zápis zániku silničního vozidla) na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

K žádosti musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • v případě zmocnění k zastoupení - písemnou plnou moc nebo pověření zaměstnance;
  • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území České republiky; 
  • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla sám,
  • doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,

  • doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,

  • technický průkaz silničního vozidla,

  • osvědčení o registraci silničního vozidla,

  • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

Vyřízení žádosti o zápis zániku silničního vozidla je zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty