Terénní sociální práce

Kontakt:

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Adriana Škopová
přízemí levé budovy, kancelář č. 27
tel.: 495 707 325
email: adriana.skopova@mmhk_cz
 

Charakteristika:
Formou terénní sociální práce se podílí na ochraně práv příslušníků romské komunity, komunikuje s občany a institucemi (zaměřenými zejména na bytovou problematiku, problematiku zaměstnanosti, zadluženosti, školství a volnočasové aktivity dětí) s cílem podpořit integraci příslušníků romské menšiny do společnosti a zvýšit jejich samostatné rozhodování a jednání.

Pracovní náplň:
Působí jako poradce a prostředník pro klienty při vyřizování úředních či právních záležitostí, při uplatňování nároků při jednání s institucemi, a to i doprovázením klientů a asistencí při těchto jednáních.
S pochopením naslouchá problémům klientů, motivuje je k zodpovědnosti za vlastní rozhodování a povzbuzuje je. 
Specifickými metodami sociální práce motivuje rodiče k docházce dětí do školy (spolupráce se Speciálně pedagogickými centry v HK, s Komunitními centry Amaro Phurd na Pražské a Okružní ulici v HK, a s učiteli problémových žáků). Spolu s ostatními institucemi pracuje nejen se samotným klientem, ale s celými rodinami, zdůrazňuje důležitost učení, vysvětluje principy a zásady , na kterých je založena naše společnost atd..
Pomáhá zvyšovat kvalitu trávení volného času dětí klientů tím, že pro ně organizuje a zprostředkuje (formou nabídky) hry a jiné volnočasové aktivity (např. spolupráce s Komunitním centrem na Pražské ulici v Hradci Králové).
O svých jednáních vede záznamy, na jejichž základě může dokladovat výsledky své práce, popisovat socioekonomickou, demografickou a vzdělanostní strukturu rodin v jednotlivých komunitách, jejich způsob života a podobně. Vede si kontaktní knihu, kterou lze měsíčně statisticky vyhodnotit a terénní deník, který sleduje konkrétní kazuistiky.

Další činnosti:
Spolupracuje s Koordinátorem národnostních menšin a etnik a s dalšími pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové.


Plní úkoly uložené vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucím oddělení sociálních služeb a prevence, při výkonu práce se řídí předpisy platnými v oblasti sociálního zabezpečení a předpisy Magistrátu města Hradec Králové, získává a využívá nové informace týkající se prováděných činností.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty