Zpřesnění Strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2020

Rok po schválení Strategického plánu rozvoje města iniciovali pracovníci odboru strategie a rozvojových projektů města pravidelná setkání pracovních týmů, jejichž hlavním cílem bylo doplnit chybějící ukazatele k cílům Strategického plánu a především posoudit provázanost těchto ukazatelů s výstupy projektů a úkolů definovaných v Akčním plánu.

Pracovní týmy byly složené z náměstků primátora města, vedoucích odborů magistrátu města a z pracovníků odboru strategie a rozvojových projektů města. Jejich úkolem bylo:

  • Zpřesnit definice specifických cílů Strategického plánu a zpřesnit názvy projektů a úkolů v Akčním plánu - jako příklad těchto změn uvádíme: specifický cíl "Vybudovat severní tangentu s napojením přes Věkošskou radiálu". Tento cíl svým charakterem odpovídá konkrétnímu projektu, a proto byl nově přeřazen do akčního plánu  jako aktivita a bude řízen jako projekt (tvorba harmonogramu atd.). Projekt byl zařazen pod nově definovaný specifický cíl "Vyvedení tranzitní dopravy mimo město".
  • Doplnit chybějící a zkvalitnit stávající ukazatele Strategického plánu - při zpracování Strategického plánu se ne vždy podařilo dodržet základní požadavky kladené na ukazatele (měřitelnost, reálná dostupnost potřebných dat atd.). Pracovní týmy proto navrhly nové ukazatele s přihlédnutím k výše uvedeným požadavkům. Správnost ukazatelů jsme otestovali při určování jejich hodnot za rok 2004.
  • Posoudit logiku mezi ukazateli specifických cílů a globálních cílů - musí platit, že lze očekávat změnu hodnoty ukazatele globálního cíle jako následek změny hodnoty ukazatele specifického cíle (platnost vztahu příčna --> následek).


Výsledkem výše uvedeného procesu je propojený systém strategického a akčního plánování v Hradci Králové. Zpřesněný Strategický plán rozvoje města lze stáhnout ve formě PDF:

aktuální verze Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové do roku 2020 (schválená zastupitelstvem města dne 27. 6. 2006)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty