Průběh zpracování Strategického plánu města Hradce Králové

Původní Strategický plán ekonomického rozvoje města Hradce Králové byl zpracován v období září 1999 – březen 2000 Komisí pro rozvoj města, která se skládala ze 30 významných představitelů hradeckých firem, bank, škol a institucí, za přispění firmy BermanGroup. Strategický plán ekonomického rozvoje byl přijat Komisí pro rozvoj města dne 30. 3. 2000 a schválen Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 25. 4. 2000. Plnění Strategického plánu ekonomického rozvoje a jeho aktualizaci sledoval Řídicí a monitorovací výbor (ŘMV) pro Strategický plán města Hradec Králové, který byl jmenován zastupitelstvem města v době schvalování plánu a který se scházel jedenkrát ročně.


Řídicí a monitorovací výbor uložil na svém zasedání v lednu 2002 oddělení rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové aktualizovat strategický plán v souladu s požadavky přípravy vstupu České republiky do Evropské unie. Aktualizovaný strategický plán města Hradec Králové proto mj. reaguje na kritéria pro poskytování finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie, zohledňuje požadavky udržitelného rozvoje, propojuje všechny důležité oblasti života města a je zpracován za široké účasti veřejnosti.


V přípravné fázi aktualizace strategického plánu, která probíhala od září 2002, byla ustavena Pracovní skupina Ing. Malíře, náměstka primátora, pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové, proběhla série školení ke strategickému plánování na principech místní Agendy 21 (udržitelného rozvoje obcí), byl vypracován návrh na aktualizaci a podklad pro komunikační strategii.

Návrh na aktualizaci Strategického plánu města Hradce Králové byl v dubnu 2003 projednán a přijat Radou města a následně Zastupitelstvem města Hradec Králové. Od června 2003 začala probíhat vlastní aktualizace Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové.

Členové Pracovní skupiny se podíleli na zapojování dotčených organizací do procesu aktualizace.

Aktualizace se odehrávala v následujících vzájemně propojených fázích:
 Vyhodnocení původního strategického plánu a dalších dokumentů města z hlediska strategického plánování a udržitelného rozvoje (červen - srpen 2003)
• Zpracování přehledu rozvojových plánů hradeckých organizací a institucí (červen - srpen 2003)
• Zpracování Komunikační strategie pro aktualizaci strategického plánu včetně analýzy dotčených stran (červen - srpen 2003)
• Informační kampaň o aktualizaci Strategického plánu a udržitelném rozvoji (červen - září 2003)
• Realizace průzkumů názorů občanů města, podnikatelského prostředí a neziskového sektoru (září - říjen 2003)
• Realizace doprovodných akcí (září - říjen 2003)
• Realizace veřejných a diskusních setkání (říjen - listopad 2003)
• První veřejné setkání s občany města k aktualizaci Strategického plánu (listopad 2003)
• Shromáždění všech relevantních podkladových materiálů (červen - listopad 2003)
• Vytvoření vize rozvoje města do roku 2020, stanovení klíčových oblastí rozvoje (prosinec 2003)
• Pracovní setkání občanů ke klíčovým oblastem rozvoje (leden 2004)
• Vznik a práce Expertních pracovních skupin pro jednotlivé klíčové oblasti rozvoje (únor - květen 2004)
• Zpracování dokumentu na základě výstupů Expertních pracovních skupin a Řídicí skupiny (květen 2004)
• Druhé veřejné setkání k 1. verzi aktualizovaného Strategického plánu (květen 2004)
• Vypracování návrhu informačního systému, organizačního zajištění realizace, monitoringu, vyhodnocování a aktualizace Strategického plánu (květen 2004)
• Zpracování finální verze Strategického plánu a jeho předložení radě a zastupitelstvu města ke schválení (květen - červen 2004)
 


Od února do května 2004 se scházely Expertní pracovní skupiny pro jednotlivé klíčové oblasti dlouhodobého rozvoje města. Každá z osmi Expertních pracovních skupin se sešla čtyřikrát a postupně zformulovala pro příslušnou klíčovou oblast dílčí vizi, provedla SWOT analýzu, zvolila generickou strategii, stanovila globální cíle a vymezila dílčí opatření, zahrnující popis výchozí situace, specifické cíle a ukazatele jejich plnění. Výstupy byly kontrolovány a koordinovány na dvou koordinačních schůzkách vedoucích Expertních pracovních skupin a setkáních Řídicí skupiny. Členové Expertních pracovních skupin zhodnocovali ve svých diskusích všechny shromážděné podklady včetně výsledků průzkumů a předchozích diskusních setkání.


Po druhém veřejném projednání v květnu 2004 byl dokument předložen Řídicí skupině a na základě jejího rozhodnutí předán k projednání radě a zastupitelstvu města.


Po celou dobu aktualizace byla veřejnost průběžně informována o postupu a výstupech jednotlivých kroků a mohla využít různorodých možností k vyjádření svých názorů (dotazníky, telefonické rozhovory, veřejná setkání, pracovní skupiny, dopisy, e-mailová korespondence atd.).


Součástí aktualizace bylo také informování veřejnosti o otázkách udržitelného rozvoje prostřednictvím týdeníku Radnice i prostřednictvím konzultací s odborníky pro udržitelný rozvoj.


Posouzení vlivů Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové na životní prostředí (SEA) proběhlo podle principů zákona č. 244/1992 Sb., v platném znění a zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zák. č. 93/2004 Sb. Postup posouzení zároveň odpovídá Metodice posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí (edice Planeta 3/2001) a její aktualizaci. Současně je tato SEA v souladu s požadavky Směrnice č. 2001/42/EC, o hodnocení účinků určitých plánů a programů na životní prostředí, a také je v souladu s požadavky na hodnocení vlivů operací strukturálních fondů Evropských společenství na životní prostředí, které jsou obsaženy v § 42. 2 (b) Nařízení č. 1260/99/EC a v navazujících metodických doporučeních Evropské komise (Handbook on Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU Structural Funds Programmes, DG XI, 1998).
Posouzení vlivů Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové na  životní prostředí provedl zpracovatel SEA v průběhu měsíce dubna až května 2004.


SEA proces byl zahájen ve fázi setkávání expertních pracovních skupin. SEA týmu umožněno otevřít diskusi nad všemi kapitolami Strategického plánu. Připomínky SEA týmu k obsahu dokumentu, návrhy na úpravy a doplnění textu byly z velké části zapracovány.


Veřejné projednání se konalo dne 19. 5. 2004; jeho součástí byla rovněž informace o SEA procesu, jeho metodice a průběžných závěrech. Veřejnost měla možnost se vyjádřit k SEA procesu. Před veřejným projednáním byly pro zajištění informovanosti veřejnosti vydány tiskové zprávy, články a inzerát, jehož součástí byla také informace o probíhajícím SEA procesu.


Připomínky z  procesu přípravy Strategického plánu byly zpracovatelem plánu řádně vypořádány.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty