SEA Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové do roku 2020

Cílem SEA Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové byl proces, jehož výsledkem bylo vyhodnocení vlivu tohoto rozvojového dokumentu na životní prostředí.

SEA pro Hradec Králové zabezpečilo Centrum pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s dalšími experty tzv. SEA teamem pod vedením Ing. Jany Svobodové. SEA proces respektuje veškeré požadavky jak národní tak evropské legislativy a vycházel z požadavků  aktualizace Strategického plánu města Hradce Králové a dalších připravovaných nebo schválených koncepcí, programů a strategií na území města Hradce Králové. Výstupem SEA SPM HK jsou informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení Strategického plánu, charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením Strategického plánu významně zasaženy, plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce, stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu Strategického plánu na životní prostředí.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty