Soutěž Severní terasy - Otázky a odpovědi

Dotaz 1. z 20.4. 2012:

obracím se na vás s dotazem k podkladům soutěže na Severní terasy. Konkrétně se mi jedná o stavebně - historické posouzení (které jsme od vás dostali na CD). V PDF souboru jsou v obsahu uvedeny m. j. kapitoly: Hodnotné detaily a prvky (str. 20) Architektonické, urbanistické a památkové závady (str. 20) Náměty pro zachování a obnovu (str. 20) V samotném textu však tyto odstavce chybí, a za kapitolou „Památkové hodnocení“ následují už pouze „Mapy a plány, ikonografie, edice pramenů, literatura“. Chtěli jsme tedy požádat, zda by bylo možné tyto 3 kapitoly chybějícího textu získat.

Odpověď na dotaz 1:

Citace doplněná od zpracovatele stavěbně - historického posouzení:

Hodnotné detaily a prvky

Zbytky horní městské zdi v nejzápadnějším úseku včetně soklových částí válcové věže a nadezděním zdůrazněného úseku mezi čp. 93 a závěrem bývalého kostela sv. Jana Nepomuckého (Městská hudební síň) Boční zeď bašty v parcelní zdi za čp. 114 a 115 Zbytky dolní městské zdi – nad zemí dochované v úseku mezi čp. 81 a Adalbertinem, v podzemních zbytcích (základové partie) ve zbylé části zájmového území Zbytky fortifikace (základové části všech tří městských zdí, příkop, zbytky dělostřeleckého postavení za čp. 680 a 93) a další archeologizované doklady lidské činnosti na návrší, v jeho svahu i pod patou (zvrstvení, movité archeologické nálezy, terénní tvary) Staré zahradní terasy, dochované ve východní části zkoumaného úseku.

Architektonické, urbanistické a památkové závady

Uzavření historického průchodu v nejzápadnější části býv. vojenské nemocnice čp. 95 Havarovaný úsek dolní městské zdi mezi čp. 81 a Adalbertinem – není předmětem řešení, ale přiléhá Zanedbané a neudržované úseky teras v západní části (úsek pod hradem –mezi čp. 81, Adalbertinem, čp. 93 a 680) Úseky vysprávek z betonových tvárnic (převážně východně mimo sledované území)

Náměty pro zachování a obnovu

Většina nadzemního zdiva městských zdí (hradeb) zanikla v průběhu novověku, proto musí být tím větší péče věnována dosud dochovaným a rozpoznaným úsekům. K jejich obnově je nutno přistupovat mimořádně citlivě a s ohledem na zachování maxima z jejich historické materiálové podstaty. Pro opravy, dozdívání a nadezdívání musí být proto používány tradiční metody (klasické zednické zdění včetně úpravy spar) a materiály (kvalitní pálené cihly historických formátů, struktury, textury a barevnosti). Jako nezbytné se jeví dozdění havarovaného úseku dolní městské zdi. V celém úseku je nutno předpokládat možnost nálezů zbytků hradebního zdiva a možnosti jejich presentace nadezdíváním nad úroveň terénu. Samostatnou problematiku tvoří problematika zásahů do země, které budou nepochybně nutné kvůli statickému zajištění havarijních úseků či zakládání případných nových konstrukcí, přeložkách a ukládání nových sítí. Všechny tyto zásahy musí být sledovány archeologickým výzkumem, o jeho formě a rozsahu rozhodne příslušné archeologické pracoviště při vědomí zachování maxima historických terénů a situací. Spíše teoreticky lze uvažovat o obnovení historického průchodu západní částí bývalé vojenské nemocnice čp. 95. Možnost jeho obnovy by však neměla být opomenuta.

Dotaz 2. z 23.4. 2012:

ve Vámi poskytnutých podkladech byla inventarizace vegetačních prvků (vyhodnocení dendrologického potenciálu) pouze ve formátu .pdf a týkala se území Žižkových sadů. Bylo by možné mi zaslat i digitální verzi. Severní terasy nejsou zinventarizovány? Z pasportu zeleně, který je zpracován i na Severní terasy nejsou patrné dendrometrické parametry ani druhové zastoupení dřevin.

Odpověď na dotaz 2:

Vyhodnocení dendrologického potenciálu bylo zpracované v roce 2000 pro rovinatou část – Žižkovy sady. Severní terasy do hodnoceného území při tomto zpracování nebyly zahrnuty. Digitální verzi výkresové části hodnocení z roku 2000 nemáme dnes k dispozici. Do podkladů pro zpracovatele soutěžních návrhů tak bylo možné poskytnout pouze naskenovaný výkres M 1:500 a tabulky inventarizace dřevin. Jednotné podklady pro obě části Žižkovy sady i Severní terasy jsou aktuálně zpracovány ve formě pasportu zeleně, které byly součástí podkladů pro soutěžící. Podrobnost zpracování pasportu nepostihuje všechny potřebné údaje, ale inventarizační podklady blíže určující složení a vlastnosti porostů na Severních terasách dnes k dispozici nejsou. O potenciálu stávajících dřevin na Severních terasách a vhodnosti jejich zachování by měl rozhodnout zpracovatel ve svém návrhu řešení.

Dotaz 3. z 24.4. 2012:

V podkladech je zmiňováno zajištění možnosti propojení systému teras se zadními trakty navazujících objektů. Chtěli jsme se tedy zeptat, kterých objektů by se to mělo týkat? Přepokládáme, že pravděpodobně ne objektů soukromých vlastníků. Bližší specifikaci této otázky jsme v podkladech nenalezli.

Odpověď na dotaz 3:

Většina objektů v řešené části je v soukromém vlastnictví, tedy průchody jsou nerealizovatelné. Průchod je nyní v místě objektu rezidence Šatlava, č.p. 101-103. Potenciálně je možné uvažovat s obnovením průchodu v č.p. 95 v prodloužení ulice Na Hradě, viz Stavebně historické posouzení. Jedná se však o uzavřený areál Policie ČR, obnovení průchodu by z tohoto důvodu mohlo být obtížně realizovatelné.

Dotaz 4. z 24.4.2012:

Jak jsme zjistili, složky dendrologického potenciálu se řeší pouze Žižkovy sady a nikoliv samotné terasy. Existují a budou k dispozici nějaké podklady k samotným terasám, ze kterých by bylo patrné, jaké, a jak hodnotné prvky zeleně se na konkrétních místech nacházejí? V rámci pasportizací a návrhu řešení je buď pouze výpis typů, bez určení polohy, nebo chybí symboly u legendy.

Odpověď na dotaz 4:

Vyhodnocení dendrologického potenciálu bylo zpracované v roce 2000 pro rovinatou část – Žižkovy sady. Severní terasy do hodnoceného území při tomto zpracování nebyly zahrnuty. Podrobnost zpracování pasportu nepostihuje všechny potřebné údaje, ale inventarizační podklady blíže určující složení a vlastnosti porostů na Severních terasách dnes k dispozici nejsou. O potenciálu stávajících dřevin na Severních terasách a vhodnosti jejich zachování by měl rozhodnout zpracovatel ve svém návrhu řešení.

Dotaz 5. z 24.5.2012:

Při řešení návrhu bychom rádi uvažovali v širších souvislostech, a chtěli jsme se tedy zeptat, zda by bylo možné získat i základní datové podklady, které by zahrnovaly i terasy jižní?

Odpověď na dotaz 5:

Jižní terasy jsou již dokončeny a se severními terasami nejsou propojeny ani komunikačně. Severní terasy jsou odlišné od jižních teras i tím, že bezprostředně navazují na park, zatímco jižní terasy jsou „nad“ rušnou komunikací vnitřního silničního okruhu města. I z tohoto hlediska proto nepovažujeme za nutné jako podklad poskytovat dokumentaci stavu jižních teras.

Dotaz 6. z 10.5.2012:

Je možné dostat výkresy v digitální podobě - formát DWG

a) veškeré výkresové výstupy – např. Situaci sond a řezy terasami z archeologického výzkumu

b)   situaci žižkovské sady – dendrologický průzkum, pasport zeleně

Odpověď na dotaz 6:

a) není k dispozici

b) Vyhodnocení dendrologického potenciálu bylo zpracované v roce 2000 pro rovinatou část – Žižkovy sady. Severní terasy do hodnoceného území při tomto zpracování nebyly zahrnuty. Digitální verzi výkresové části hodnocení z roku 2000 nemáme dnes k dispozici. Do podkladů pro zpracovatele soutěžních návrhů tak bylo možné poskytnout pouze naskenovaný výkres M 1:500 a tabulky inventarizace dřevin. Jednotné podklady pro obě části Žižkovy sady i Severní terasy jsou aktuálně zpracovány ve formě pasportu zeleně, které byly součástí podkladů pro soutěžící. Podrobnost zpracování pasportu nepostihuje všechny potřebné údaje, ale inventarizační podklady blíže určující složení a vlastnosti porostů na Severních terasách dnes k dispozici nejsou. O potenciálu stávajících dřevin na Severních terasách a vhodnosti jejich zachování by měl  rozhodnout zpracovatel ve svém návrhu řešení.

Dotaz 7. Z 10.5.2012:

Je možno dostat fotografii letecké perspektivy (pohled na severní terasy a Žižkovy sady) pro případný zákres.

Odpověď na dotaz 7:

V podkladech je poskytnut velký počet fotografií z horizontu člověka, tak jak bude místo vnímat v realitě zejména návštěvník severních teras a parku, což je určující i pro soutěžní návrh. Vypisovatel nemá k dispozici leteckou fotografii řešeného území v potřebné kvalitě a záběru. V podkladech je poskytnuta ortofotomapa řešeného území.

Dotaz 8. z 10.5.2012:

Je možné dostat katastrální mapu širšího okolí, min. centrum Hradce Králové (ohraničené vnějším okruhem od arch. Gočára)?

Odpověď na dotaz 8:

Ne. Předané podklady pokládá vypisovatel za dostatečné pro zpracování soutěžního návrhu. Podrobnější datové podklady budou poskytnuty pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace.

Dotaz 9. z 10.5.2012:

Prokázání finančního odhadu investice na rekonstrukci parku a teras prezentuje soutěžící pouze a jen jedním číslem v bilanční tabulce?

Odpověď na dotaz 9:

Ano. Dále je v tabulce nutné uvést předpokládané ceny jednotlivých úkonů zakázky, tak jak je ve vzoru bilanční tabulky uvedeno včetně uvedení procentuálního podílu ve vztahu k ceně realizace. Bilanční tabulka slouží zejména pro posuzování soutěžního návrhu soutěžní porotou.

Dotaz 10. Z 10.5.2012:

K podkladu 3D zaměření bychom potřebovali  seznam souřadnic v textovém formátu.

Odpověď na dotaz 10:

Vypisovatel nemá k dispozici.

Dotaz 11. Z 10.5.2012:

Existuje 3D model Hradce Králové? Pokud ano mohli bychom ho obdržet?

Odpověď na dotaz 11:

3D model Hradce Králové není zpracován.

Dotaz 12. z 10.5.2012:

Jaká je technologie a režim vodního prvku v Žižkových sadech, odkud je zajištěn zdroj vody, případně odkanalizování? Je současná podoba kašny v původním tvaru?

Odpověď na dotaz 12:

Kašna v Žižkových sadech je napojena na vlastní zdroj vody (studna), dá se ale napojit i na městský rozvod vody, odkanalizována je do veřejné kanalizace. Byla před 2 lety opravena, zachován původní tvar, 1 původní tryska byla nahrazena 2 (jedna vystřikuje, druhá  dotváří vějíř). Voda cirkuluje.

Dotaz 13. z 28.5.2012:

Dobrý den, chápu snahu neopomenout nic v čestném prohlášení, ale můžete, prosím, projít prohlášení (především body 13, 16 a 17), protože z mého pohledu nedávají smysl.
Já opravdu nemohu předložit jakýkoliv seznam orgánů ani členů statutárních orgánů, kteří pracovali u zadavatele. Bylo by možné prohlášení upravit tak, aby ho mohl podepsat obyčejný architekt?

Odpověď na dotaz 13:

Dle soutěžních podmínek, jak je uvedeno v bodě:

4.2.1.     Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci  4.1. čestným prohlášením - vzor čestného prohlášení je uveden v odst. 5.1.2., příloze P.01

Ve vzoru jsou Vámi zmiňované body 13, 16 a 17

Bod 13 – vztahuje se na autorizovanou osobu – autorizace je pro účast v soutěži požadována  a s tím souvisí i čestné prohlášení, že autorizovaná osoba nebyla pravomocně disciplinárně potrestána

Bod 16 – tento bod označen *) což je vysvětleno níže      *)  – nehodící se škrtněte

V bodě 4.1 Účastníci soutěže je uvedeno: Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto a další podmínky: dále viz soutěžní podmínky

Pokud tedy nejste akciová společnost či sdružení, nespolupracoval jste se zadavatelem apod., znění daného bodu lze tedy upravit (vyškrtnout) dle vašeho statutu a situace

Bod 17 –  splňuji a dokládám splnění profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v soutěžních podmínkách  předložením dokladů …/ viz bod 4.1 f)/

Podklad P.01 je vzorem čestného prohlášení, který je třeba upravit dle účastníka, ale je nezbytné,  aby byly splněny a prokázány kvalifikační a další kritéria v souladu se soutěžními podmínkami.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty