Sociální služby

Hradec Králové patří mezi města s bohatou nabídkou sociálních služeb. Sociální služby jsou rozvíjeny ve spolupráci s poskytovateli a uživateli služeb. 

Vedoucí oddělení koncepcí a sociální péče:

Mgr. Jiří Kotala, tel: +420 495 707 322
e-mail: Jiri.Kotala@mmhk_cz

Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové

(materiál schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. 1528/2017 ze dne 31.1.2017)

Kontakty na poskytovatele sociálních služeb naleznete v novém Adresáři sociálních služeb 2016

adres_____A5_web.jpg

Interaktivní podoba adresáře je k dispozici ZDE.

Nabídku dalších publikací vydaných statutárním městem Hradec Králové naleznete v Edici Radnice.  

let__k_SP_2016.jpg

Agenda sociální práce

Poradenství pro osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené nedostatkem finančních prostředků, ztrátou bydlení nebo zaměstnání, zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, dále pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, osoby vedoucí rizikový způsob života spojený s užíváním drog a závislostí na hracích automatech, nebo osoby ohrožené domácím násilím, případně jinou trestnou činností. Sociální práce je realizována sociálními pracovníky oddělení koncepcí a sociální péče. Agenda se řídí závazným dokumentem Standardy kvality sociální práce pro oddělení koncepcí a sociální péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové (verze pro veřejnost).

Bezbariérový Hradec Králové 

Pod výše uvedeným odkazem naleznete projekt, který je zaměřen na zmapování tras pro vozíčkáře, seniory, lidi s dočasným handicapem nebo pro matky s kočárky. 

Bezbariérový Hradec mohou pomoci městu aktualizovat sami občané. Poslouží k tomu nově založená adresa bariery.hk@mmhk_cz. Tiskovou zprávu magistrátu města ze dne 27.3.2014 naleznete ZDE.

Publikace Bezbariérový Hradec Králové

Bydlení pro specifické skupiny obyvatel

Zde naleznete pravidla, přehledy a možnosti ubytování v domech a bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením, konkrétně v objektech Harmonie I. a II., dále v tzv. bezbariérových bytech, v penzionu  pro důchodce a dalších objektech. Dále je zde uvedena ubytovna Brněnská, která je určena pro rodiny s dětmi, manželské nebo registrované partnerské páry či jednotlivce, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a prostřednictvím sociální práce obecního úřadu jim je poskytována pomoc a podpora při zajištění bydlení, a nakonec jsou zde informace o související sociální službě azylové bydlení v Hradci Králové.

Přehled současného stavu a předpokládaných potřeb bytů pro specifické skupiny obyvatel města Hradec Králové naleznete v koncepci specifických forem bydlení.

Městské organizace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví řídí organizační složky města, jesle a jídelna důchodců a sleduje účelné, hospodárné a efektivní využívání finančních prostředků města v příspěvkové organizaci Dětský denní rehabilitační stacionář.

Místa přátelská rodině

Naleznete zde přehled míst, která tvoří zázemí pro krátký oddych, nakrmení děťátka a jeho přebalení, s dostupnou tekoucí vodou a toaletou. Do budoucna by město rádo počet těchto míst dále rozšířilo.

Sociální kurátor

Na sociálního kurátora se mohou se svým problémem obrátit občané, jež se ocitli v nouzi, případně v krizové situaci a tuto nemůžou zvládnout vlastními silami. Kurátor také spolupracuje s klientem ve všech fázích trestního řízení, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu vazby, i na svobodě. Kurátor provádí návštěvy klienta v místě bydliště, sociální šetření na základě dožádání různých orgánů a jedná i s dalšími státními i nestátními organizacemi. Podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území.

Problematika národnostních menšin a etnik

Koordinátor problematiky národnostních menšin pomáhá a zajišťuje koncepční, koordinační a organizační činnosti v systému samosprávy a přenesené působnosti obcí se zaměřením na problematiku integrace národnostních menšin a etnik včetně sociálně právního poradenství, terénní práce a depistáže.

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Ustanovení zvláštního  příjemce výplaty dávky důchodového pojištění je upraveno zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce pro poživatele důchodu s trvalým nebo faktickým pobytem ve své působnosti v následujících případech:

  1. výplatou dávky by se dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit,
  2. výplatou dávky dosavadnímu příjemci by byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat,
  3. nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je občan určený rozhodnutím obecního úřadu.

Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat.

Náležitosti k ustanovení zvláštního příjemce výplaty dávky důchodového pojištění: 

  • čitelně vyplněná žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (tiskopis v příloze)
  • platný občanský průkaz žadatele i poživatele důchodu

Informace: Ing. Milan Jirka (zvýšené přízemí levé budovy magistrátu, kancelář č. 46, tel.: 495 707 327, mail: Milan.Jirka@mmhk_cz 

Komunitní plánování

5. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období 2016 - 2018.

Koncepce podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí v Hradci Králové na období 2018 - 2022

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty