Sociální kurátor

Koordinátor péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Ing. Milan Jirka
sociální kurátor 
přízemí levé budovy, kancelář č. 46
tel. +420 495 707 327
e-mail: Milan.Jirka@mmhk_cz

Na sociálního kurátora se mohou se svým problémem obrátit občané, jež se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemůžou zvládnout vlastními silami a potřebují poskytnout pomoc a podporu.
Týkat se to může především občanů, kteří se nacházejí v následujících sociálních situacích:

- byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody či vazby
- byli z výkonu trestu odnětí svobody propuštěni na podmínku
- proti nimž je vedeno trestní řízení
- mají výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložený - překonávají nepříznivé sociální dopady spojené s výše popsanými sociálními situacemi
- jsou bez domova a bez přístřeší
- jsou závislí na alkoholu nebo jiných návykových látkách
- jejich způsob života je v rozporu se společností
- byli propuštěni ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Občanům ohroženým sociálním vyločením a dalším shora uvedeným pomáhá zprostředkovat ubytování a to jak v místě jejich trvalého pobytu, tak mimo jejich trvalé bydliště.

V souladu s "Analýzou sociálních potřeb občanů města Hradec Králové" spolupracuje s cca. 50 sociálními subjekty ve městě, dále spolupracuje s Okresní správou sociálního sociálního zabezpečení, Úřadem práce a s orgány činnými v trestním řízení při řešení individuálních případů.

Kurátor pracuje s klientem ve všech fázích trestního řízení a po jeho skončení, to je ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve výkonu vazby, i na svobodě. Cílem je navázání vzájemného socioterapeutického vztahu v zájmu působení na osobnost klienta tak, aby byly upevněny, event. vytvořeny jeho pozitivní vazby k okolí a nedocházelo k jeho sociální izolaci. Kurátor tak pomáhá odsouzeným klientům řešit problémy v co největším předstihu před jejich propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody a tlumit vlivy vyplývající z izolace těchto lidí ve vězeních.

Kurátor pracuje převážně v terénu. Rozumí se tímto návštěvy klienta v místě bydliště, sociální šetření na základě dožádání různých orgánů a organizací, dožádání justičních orgánů a orgánů vězeňské služby ČR. Kurátor navštěvuje klienty ve věznicích pro výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby a jedná i s dalšími státními i nestátními organizacemi.

Podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem spolupracuje se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky v souladu se zákonem č.379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Další spolupráce:
Velmi úzce spolupracuje s terénními pracovníky a s dalšími pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty