Sociálně-právní ochrana dětí

Péče o rodinu a děti

Pomoc v situacích spojených s rozpadem rodiny, úpravou práv a povinností rodičů k nezl. dětem a další.

 

Náhradní rodinná péče

Pomoc ve věcech zprostředkování osvojení, pěstounské péče a další.

 

Kuratela dětí a mládeže

Pomoc s řešením nepříznivých sociálních podmínek, výchovných vlivů a další.

 
 

Prevence

Komise pro sociálně právní ochranu dětí + zajímavé odkazy a témata, týkající se prevence.

 
 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je součástí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

Činnost oddělení SPOD se řídí zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

S činností souvisejí i další právní předpisy - ZDE naleznete seznam

UŽITEČNÉ INFORMACE o tom, kdo jsme a jak se k nám dostanete - naleznete ZDE

vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí:

Mgr. Světluše Kotrčová, tel: +420 495 707 382, e-mail: Svetluse.Kotrcova@mmhk_cz

Co je sociálně-právní ochrana dětí?        Letak_OSPOD_ikona_web_mala.jpg                              Letak_OSPOD_zajem_deti_ikona_web_mala.jpg         

Jedná se o činnost spočívající především:

- v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu
- v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku
- v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny

- v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE!

Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti  dosaženo dříve

Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku (§ 30 občanského zákoníku).

Plné svéprávnosti lze dosáhnout před dosažením 18 let dvěma způsoby:

-      uzavřením manželství – řízení na návrh osoby starší 16 let, z důležitých důvodů a po předchozím přivolení soudu, nezletilý má v daném řízení plnou procesní způsobilost (není zastoupen orgánem SPOD), účastníky řízení jsou zákonní zástupci a ten, s kým má být uzavřeno manželství  

-      přiznáním svéprávnosti – řízení na návrh nezl. osoby starší 16 let, nebo jeho zákonného zástupce včetně jeho souhlasu, dítě musí prokázat schopnost sámo se živit a obstarat si své záležitosti

NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚŘUJE?

Sociálně- právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu. 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče: 
  a) zemřeli,
  b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
  c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.

> OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST <

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.

Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.

Každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé.

Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Při plnění povinností podle věty první a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu.

• Pracovníci oddělení SPOD jsou ZEJMÉNA OPRÁVNĚNI  →

Činnost oddělení pro sociálně právní ochranu dětí:

v rámci oddělení SPOD MM HK zajišťují specializovaní pracovníci sociálně-právní ochranu dětí ve čtyřech základních oblastech:

1. péče o rodinu a děti

2. náhradní rodinná péče

3. kuratela dětí a mládeže (problematika závadového chování a trestné činnosti dětí a mládeže)

4. týrané, zneužívané či zanedbávané děti (syndrom CAN) 

Zde naleznete mapu územního obvodu.

Dále naše oddělení zajišťuje agendu zvláštního orgánu města:

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty