Shromažďování občanů

Každý má právo pokojně se shromažďovat. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění se považují též průvody. Ke shromáždění není třeba předchozího povolení orgánu veřejné moci, podléhá však oznamovací povinnosti.

Oznámení o shromáždění občanů vyřizuje odbor správní Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové, pravé křídlo, zvýšené přízemí, č. dveří 196

 • oznámení o konání veřejného shromáždění občanů může podat fyzická či právnická osoba (svolavatel) starší 18 let se sídlem na území České republiky
 • konání shromáždění oznámí svolavatel písemně na předepsaném tiskopisu nebo osobně příslušnému úřadu alespoň 5 dní předem

Písemné oznámení musí obsahovat:

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení
 • předpokládanou dobu ukončení (koná-li se na veřejném prostranství)
 • předpokládaný počet účastníků
 • opatření, které svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména počet pořadatelů a způsob jejich označení)
 • jde-li pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení
 • jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu (jde-li o cizince) a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo v této věci zastupuje
 • jméno, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektr. poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob
 • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku

Příslušný orgán může shromáždění:

 • stanovit podmínky - v nezbytných případech pro účely ochrany veřejného pořádku
 • zakázat – přesné podmínky stanoví zákon, o zákazu rozhodne příslušný orgán nejpozději do tří dnů ode dne, kdy obdržel platné oznámení o konání shromáždění
 • rozpustit – přesné podmínky stanoví zákon, sdělení o rozpuštění shromáždění musí obsahovat důvody rozpuštění, upozornění na neuposlechnutí výzvy a musí být učiněno tak, aby se s ním všichni účastníci mohli seznámit

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty