Kulturní památky

Kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen "ústřední seznam" nebo "ÚSKP ČR").

Ústřední seznam vede odborná organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav (dále jen NPÚ).


Informativní seznam nemovitých kulturních památek (viz NPÚ). Informce z ÚSKP ČR podává Národní památkový ústav.


Povinnosti vlastníka kulturní památky

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je na základě § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

(viz zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči)


 • doc Plná moc
  Vzor obsahující potřebné údaje, a který může žadatel použít.
  15.10.2014 08:55 Falta Jan Ing. arch.
 • doc Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. mimo restaurování kulturní památky
  Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na základě ustanovení § 14 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), tj. mimo restaurování kulturní památky, b) na základě ustanovení a § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči žádáli vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny  k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.
  02.07.2018 09:48 Falta Jan Ing. arch.
 • doc Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. pro restaurování kulturní památky
  Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na základě ustanovení § 14 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování kulturní památky. Restaurováním kulturní památky se rozumí obnova kulturní památky nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických  výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty