Řidičský průkaz

Řidičské průkazy připravené k převzetí.

K dnešnímu dni jsou připraveny k převzetí hotové řidičské průkazy s datem podání žádosti do:

  3.10.2018

       


Změny v registru řidičů od 1. 7. 2018

Dnem 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 199/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Praktické dopady změn:

Od 1. 7. 2018 začala digitalizace fotografií a podpisů v registru řidičů a platí i částečné rozvolnění místní příslušnosti agend řidičů. Fotografie a také podpis žadatele o český řidičský průkaz se pořizuje elektronicky přímo na přepážkách pracoviště registru řidičů. Od 1. 7. 2018 došlo též ke změně správních poplatků. Za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti, je poplatek 200,- Kč. Za vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od zaplacení poplatku, je poplatek 700,- Kč. Povinná výměna řidičského průkazu ve standardní lhůtě (bez zápisu dalších změn či údajů) není předmětem správního poplatku.

Změny se netýkají vydání mezinárodního řidičského průkazu, zde je k žádosti stále nutné přiložit fyzicky vlastní průkazovou fotografii rozměrů 35 x 45 mm. Poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu zůstává ve výši 50,- Kč.

pdf.pngŘidičské průkazy nově od 1.7.2018 - informační leták, soubor typu pdf, (904,61 kB)

    


Vydávání řidičských průkazů upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, stanoví vzor řidičského průkazu a další vzory agendy registru řidičů.

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané. Řidičský průkaz České republiky je podle § 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dokument o rozměrech 54 x 86 mm. Na přední straně řidičského průkazu je uveden nápis "ČESKÁ REPUBLIKA", rozeznávací značka České republiky "CZ", nápis "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ", nápis "VZOR EVROPSKÉ UNIE" a další  údaje.

  • Řidičský průkaz je uznatelný pro řízení vozidla v rámci  Evropské unie a podobně jako v minulosti vydávané typy řidičských průkazů i v ostatních státech "Úmluv o silničním provozu" (Ženeva - 1949, Vídeň - 1968).

  • Řidičský průkaz se vydává na dobu 5 let pokud osvědčuje skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. V případě osvědčení ostatních skupin platí na dobu 10 let, příp. i na dobu kratší - např. z důvodu omezení zdravotní způsobilosti řidiče.

 

Vydání řidičského průkazu

Řidičský průkaz se vydá osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění. Držitel řidičského oprávění žádá o vydání řidičského průkazu přímo na přepážce registru řidičů, odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B. Žádost i fotografii zhotoví referent/ka registru řidičů (žadatel předem nic nevyplňuje); klient pouze pořídí svůj digitalizovaný podpis na podpisovém tabletu na přepážce.

K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být přiložen :

  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz);
  • stávající řidičský průkaz, kterému končí platnost nebo který je neplatný z důvodů uvedených v § 118 zák. č. 56/2001 Sb.;
  • řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno (pokud je žádáno o výměnu ŘP členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za český ŘP);
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt (tj. zejména potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, nájemní smlouva k nemovitosti, potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, výpis z živnostenského rejstříku);
  • čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen...)

Při vydání prvního řidičského průkazu nebo při rozšíření řidičského oprávnění musí být též přiložen :

  • posudek o zdravotní způsobilosti;
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší 6 měsíců.

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu prostřednictvím zmocněnce není již možné, žadatel musí žádost osobně podepsat digitalizovaným podpisem na přepážkovém podpisovém tabletu při podání žádosti! 

Pro vyzvednutí již zhotoveného řidičského průkazu prostřednictvím zmocněné osoby je nutno předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Lhůta pro zhotovení řidičského průkazu je 20 kalendářních dní ode dne podání žádosti. Zhotovení v kratší lhůtě, tj. ve lhůtě 5 pracovních dní, je zpoplatněno částkou 700,- Kč. Kratší lhůtu nelze nárokovat u vystavení prvního řidičského průkazu žadatele.

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost. Držitel řidičského oprávnění je povinen při převzení řidičského průkazu odevzdat řidičský průkaz, řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož je držitelem, pokud jej neodevzdal dříve nebo pokud neohlásil jeho ztrátu, odcizení nebo zničení.

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud řidič hláší ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení platného řidičského průkazu, bude mu  do doby vydání nového řidičského průkazu vystaveno "potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu". Uvedený doklad má časově omezenou platnost 30 dnů od vydání a je platný pro řízení motorových vozidel pouze na území České republiky.

Pokud je žádáno o vydání nového řidičského průkazu za řidičský průkaz, kterému již skončila platnost, či pokud je hlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, kterému již skončila platnost, nemá žadatel zákonný nárok na vystavení "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení poškození nebo zničení řidičského průkazu", tzn. že řidiči nelze vystavit náhradní doklad pro řízení na dobu od podání žádosti do vydání nového řidičského průkazu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty