Řidičský průkaz

Řidičské průkazy připravené k převzetí.

K dnešnímu dni jsou připraveny k převzetí hotové řidičské průkazy s datem podání žádosti do:

  11.06.2018

        


Pro období od 18. 6. 2018 do 29. 7. 2018 nelze využít systému on-line rezervací pro registr řidičů z důvodu zkušebního provozu při přechodu na digitalizaci fotografií a podpisů v agendě registru řidičů.

Děkujeme za pochopení.  


Změny v registru řidičů od 1. 7. 2018

Dnem 1. 7. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 199/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon    o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Praktické dopady změn:

Od 1. 7. 2018 začne fungovat digitalizace fotografií a podpisů a částečné rozvolnění místní příslušnosti agend řidičů. Fotografie a také podpis žadatele o český řidičský průkaz se pořídí elektronicky. Od 1. 7. 2018 dojde též ke změně správních poplatků. Za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti, bude tento poplatek 200 korun. Za vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od zaplacení poplatku, bude poplatek 700 korun (povinná výměna řidičského průkazu ve standardní lhůtě není předmětem správního poplatku). Změny se netýkají vydání mezinárodního řidičského průkazu, zde je k žádosti stále nutné přiložit fyzicky vlastní průkazovou fotografii rozměrů 35 x 45 mm, poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu zůstává ve výši 50,- Kč.

   


Vydávání řidičských průkazů upravuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 177/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., stanoví vzor řidičského průkazu a vzor žádosti o vydání řidičského průkazu.

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, a kterou držitel prokazuje své jméno, rodné číslo a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané. V současné době vydávaný řidičský průkaz České republiky podle vzoru Evropských společenství je podle § 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro představu velikost telefonních nebo bankovních karet. Jeho podklad (jádro) je růžové barvy přecházející v modrou a bílou, na přední straně je v horní části označen nápisem "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA", logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu "CZ".

  • Řidičský průkaz je uznatelný pro řízení vozidla v rámci  Evropské unie a podobně jako v minulosti vydávané typy řidičských průkazů i v ostatních státech "Úmluv o silničním provozu" (Ženeva - 1949, Vídeň - 1968).

  • Řidičský průkaz se vydává na dobu 5 let pokud osvědčuje skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. V případě osvědčení ostatních skupin platí na dobu 10-ti let nebo na dobu kratší z důvodu omezení zdravotní způsobilosti řidiče.

 

Vydání řidičského průkazu

Občan obdrží "Žádost o vydání řidičského průkazu" přímo na přepážce registru řidičů, odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B. Žádost tiskne pracovník registru řidičů (nevyplňuje se), žadatel připojí pouze svůj podpis.

K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být přiložen :

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • jedna fotografie o rozměru 3,5 x 4,5 cm;
  • stávající řidičský průkaz (v případě podmínění, omezení, změny údajů, výměny ...);
  • řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz vzoru Evropských společenství, o jehož výměnu je žádáno;
  • platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (u řidičů ve věku nad 65 roků).

Při vydání prvního řidičského průkazu nebo rozšíření řidičského oprávnění musí být též přiložen :

  • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;
  • záznam o zkouškách z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Při podání žádosti prostřednictvím zmocněnce musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen (tiskopis žádosti je nutné předem vyzvednout na přepážkách registru řidičů), plná moc nemusí být úředně ověřená.

Při vyzvednutí již zhotoveného řidičského průkazu prostřednictvím zmocněnce je nutná plná moc úředně ověřená.

Lhůta pro zhotovení řidičského průkazu je 20 kalendářních dní. Zhotovení v kratší lhůtě - 5 pracovních dní je zpoplatněno částkou 500,- Kč. Kratší lhůtu nelze nárokovat u vystavení prvního řidičského průkazu žadatele.

Je-li držiteli řidičského oprávnění vydáván řidičský průkaz, je zároveň s převzetím povinen odevzdat neplatný řidičský průkaz nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství nebo řidičský průkaz obsahující již neplatné údaje.

Ztráta odcizení, poškození řidičského průkazu

Pokud se stane, že řidič ztratí řidičský průkaz, bude do doby vydání nového řidičského průkazu vystaveno podle § 15 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výše zmíněným úřadem časově omezené (30 dní) "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu" (vzor tiskopisu je uveden v příloze č.9, vyhlášky č. 31/2001 Sb.), na základě kterého bude moci řídit vozidlo na území České republiky.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty