Registrační značky na přání

RZP.png

Informace k registračním značkám na přání (RZP)

Přidělení RZP:

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic nebo pouze arabských číslic (dále jen „registrační značka na přání“ – RZP). Žádost o přidělení RZP k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

   

Postup při přidělování RZP:

1/ podání žádosti o přidělení RZP;

2/ posouzení žádosti oprávněným pracovníkem - ve smyslu toho, zda požadovaná RZP:

  • neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu;
  • není již přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená;
  • splňuje požadavky na formu a strukturu RZP;

3/ pokud nebudou při posouzení žádosti shledány vady, bude žadatel vyzván oprávněným pracovníkem k zaplacení správního poplatku;

4/ rozhodnutí o přidělení RZP, současně s vydáním rozhodnutí i výzva žadateli, kdy se má dostavit na registrační místo k vydání přidělené RZP;

5/ objednání výroby RZP oprávněným pracovníkem nejdéle ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od uhrazení správního poplatku;

6/ do 15 kalendářních dnů dodání objednané RZP na příslušné registrační místo;

7/ zápis RZP do registru silničních vozidel a její předání žadateli.

- Žádost o přidělení registrační značky na přání.pdf

1/ Rezervace RZP - zcela nové dosud nepřidělené kombinace znaků - na 6 měsíců:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na přání, pokud registrační značka splňuje výše uvedené podmínky (v bodu 2) a pro žadatele již není rezervována jiná registrační značka na přání. Pokud osoba, na jejíž žádost byla RZP rezervována, podá do 6 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky, obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.

 2/ Rezervace již přidělené RZP - na 3 měsíce:

Současně s podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel, žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, žádosti o zápis zániku silničního vozidla nebo žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu může osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník silničního vozidla, které byla k tomuto silničnímu vozidlu přidělena registrační značka na přání dle § 7b a která převedla vlastnictví tohoto vozidla na jinou osobu (dále jen "dosavadní vlastník"), vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o
a) přidělení této registrační značky na přání k jinému silničnímu vozidlu, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem a které je zapsáno v registru silničních vozidel nebo o jehož zápis žádá, nebo
b) rezervaci této registrační značky na přání na dobu 3 měsíce ode dne podání žádosti

- K podávání žádostí o rezervaci či přidělení zcela nové kombinace RZP lze již využívat systému on-line rezervací.

- V případě požadavků na sdružené úkony a žádosti k již používané značce na přání, zejména k přidělení této RZP na jiné vozidlo vlastníka (viz odkaz výše) není možno využívat systém on-line rezervací z důvodu vyšší časové náročnosti na zpracování. Pro tento úkon je doporučeno využít pořadová čísla vydaná na pracovišti informací v daný úřední den a v pořadí, v jakém klienti přicházejí za sebou. Zde také klient obdrží tiskopis žádosti o přidělení či rezervaci RZP.


OBSAH REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ (RZP)

Podle ustanovení § 7b písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. nesmí RZP obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu. Podle platné právní úpravy tedy RZP může kombinovat velká písmena latinské abecedy a arabské číslice, nebo použít pouze arabské číslice. Za zákonem zakázanou kombinaci znaků je třeba považovat kombinaci znaků, která obsahuje pouze písmena latinské abecedy. Podle Instrukce Ministerstva dopravy č. 1/2015 nelze tuto kombinaci pro registrační značku použít.

FORMA A PROVEDENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ (RZP)

Registrační značka na přání se skládá buď z arabských číslic nebo z kombinace velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (viz. Úmluva o silničním provozu Vídeň 1956, uvedená ve Sbírce mezinárodních smluv č. 83/2013); písmena a číslice lze použít libovolně. Počet znaků v registrační značce na přání je:

a) 5 znaků pro rozměr tabulky 80 x 110 mm,

b) 7 znaků pro rozměr tabulky 200 x 160 mm, a

c) 8 znaků pro ostatní rozměry tabulek RZ.

Pro RZP bude možné použít libovolné latinské písmeno nebo arabskou číslici (bez diakritiky) na libovolné pozici, kdy z rozsahu české abecedy nebude dle ust. § 27 odst. 3 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, možné použít písmena G, CH, O, Q a W.

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Otazky_a_odpovedi_k_problematice_znacek_na_prani.htm

  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty