Ptačí chřipka

Článek poskytuje praktické rady jak se chránit před ptačí chřipkou, jak postupovat při nálezu uhynulých ptáků, poskytuje kontakty na důležité organizace v této problematice a na zdroje dalších informací, informuje o opatřeních v případě výskytu ptačí chřipky, o možnostech se nakazit a o příznacích této nemoci u lidí.

Pracoviště

Informace občanům města Hradec Králové k ptačí chřipce

Ptačí chřipka

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy a jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.

Praktické rady k ochraně před ptačí chřipkou

 1. Vyhýbejte se styku s mrtvými nebo nemocnými ptáky.
 2. Upozorněte své děti na nebezpečí z dotýkání se mrtvých a nemocných ptáků.
 3. Nevpouštějte ptáky do svého obydlí.
 4. Pečlivě dodržujte zásady osobní hygieny, hlavně při mytí rukou mýdlem před jídlem, zvlášť pokud jste v kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy.
 5. Věnujte pozornost hygieně při vaření.
 6. Drůbeží maso a vejce důkladně tepelně zpracujte.
 7. Zabraňte, aby se vaše domácí zvířata dostala do styku s uhynulými nebo nemocnými ptáky nebo aby je zkonzumovala.
 8. Lidé, kteří jsou v kontaktu s drůbeží, by v případě podezření na nákazu chovu měli používat ochranné pomůcky – pracovní oděv, pokrývku hlavy, která zakryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice, roušku a uzavřené ochranné brýle.
 9. Při cestách do ciziny dodržujte doporučení Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstva zdravotnictví. Nebezpečné mohou být místní trhy s drůbeží.

Nález jednotlivých uhynulých ptáků

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto základní možnosti:

Učinit oznámení nálezu  na :

Technické služby Hradec Králové, telefon – ústředna 495 402 654

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:

 • k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné gumové rukavice, roušku nebo respirátor, pevné boty a pokrývku hlavy zakrývající vlasy
 • po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce a obličej mýdlem

Nález většího počtu uhynulých ptáků

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků (labutě, husy, kachny, volavky, čápi apod.) vždy kontaktujte Krajskou veterinární správu pro Královéhradecký kraj:

Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj

Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové

tel. 495279059

fax 495279059

e-mail epodatelna.kvsh@svscr_cz

web http://www.svscr.cz

Kontakty na pracovníky krajské veterinární správy:

Organizace

Jméno

telefon

mobil

Pracoviště Hradec Králové

 KVS SVS pro KHK

495 279 055

 724 066 311

V případě, že pověřený pracovník pracoviště je mimo dosah, volat KVS SVS KHK

KVS SVS pro Královéhradecký kraj

krizová linka

720 995 210

 

MVDr. HANTSCH  Aleš  

495 279 060

727 804 100

Fax

495 279 059

 

Další informace k ptačí chřipce lze získat na webových stránkách:

Státní veterinární správy ČR:    www.svscr.cz

Ministerstva zdravotnictví:         www.mzcr.cz

Ministerstva zemědělství:          www.mze.cz

V případě podezření na výskyt ptačí chřipky:

 • vydá Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj obecně závaznou vyhlášku pro řešení vzniklé situace
 • od ohniska nálezu bude vyhlášeno do poloměru

3 km ochranné pásmo

a dalších 7 km pásmo dozoru

 • v obou ochranných pásmech se ve městě Hradec Králové provede fyzické sčítání ptáků (i exotických) a drůbeže, pro případ nucené likvidace a poskytování náhrad

Jaká je možnost, že nakazíme ptačí chřipkou

Hlavní roli v přenosu infekce hraje přímý kontakt s nakaženými ptáky nebo s předměty, které samy o sobě mohou být virem kontaminovány.
Infikovaní ptáci vylučují velké množství viru stolicí a kontaminují své okolí, kde může virus za vhodných podmínek přežívat.
Největší ohrožení je při porážce, škubání, porcování a při přípravě masa z nakažené drůbeže.

Příznaky ptačí chřipky u lidí

Příznaky onemocnění ptačí chřipkou u člověka jsou vysoké teploty, bolesti hlavy, kašel, obtíže při dýchání přibližně po 7 dnech od kontaktu s podezřelým potenciálně nemocným zvířetem. Zdravotní potíže konzultujte u lékaře a žádejte vyšetření na chřipku ptáků.

Pravděpodobnost onemocnění chřipkou ptáků je extrémně malá, zejména při dodržování základních hygienických  zásad.

O vývoji v problematice ptačí chřipky ve městě budete průběžně informováni na těchto stránkách nebo si aktuální informace můžete nalézt na webových stránkách www.svscr.cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty