Průkaz profesní způsobilosti

Průkaz profesní způsobilosti řidiče je vydáván registrem řidičů úřadu obce s rozšířenou působností.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na písemnou žádost řidiče, zda je řidič profesně způsobilý. V případě kladného rozhodnutí úřad vydá:


a) řidičský průkaz do kterého zaznamená profesní způsobilost řidiče, nebo
 
b) průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud řidič není držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou.
 
 Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo záznamu profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu je 5 let. 

      


Problematika absolvování pravidelného školení při zadržení řidičského průkazu:


Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Žadatel musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel a že zaplatil správní poplatek. Žadatel, kterému má být profesní způsobilost řidiče zaznamenána do řidičského průkazu, musí požádat o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu. Žadatel musí dále doložit, že
 
a) úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
 
b) se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a je občanem


1. členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
2. členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
3. jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.
 

Ztráta odcizení průkazu profesní způsobilosti řidiče

Pokud se stane, že řidič ztratí průkaz profesní způsobilosti, nevystavuje se do doby vydání nového průkazu žádné dočasné potvrzení.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty