Prostředky individuální ochrany (PIO)

V České republice neexistuje 100% zabezpečení obyvatel prostředky individuální ochrany!

Principy poskytování prostředků individuální ochrany 

Prostředky individuální ochrany jsou určeny pro krizový stav ohrožení státu a válečný stav, ne pro možné teroristické útoky nebo úniky nebezpečných látek.

Prostředky individuální ochrany ochraňují proti radioaktivním látkám, bojovým chemickým látkám a bojovým biologickým prostředkům a ne proti běžným průmyslovým škodlivinám jako je čpavek, chór, kysličník siřičitý, formaldehyd apod. 

K individuální ochraně obyvatel před účinky nebezpečných škodlivin  při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. 

Popis těchto pomůcek a jejich použití lze najít v příručkách pro obyvatelstvo nebo na našich stránkách Prostředky improvizované ochrany 

V případě stavu ohrožení státu nebo válečného stavu budou zabezpečovány pouze vybrané kategorie obyvatelstva a uvedené prostředky individuální ochrany budou navezeny do výdejních středisek, aby byly vydány  určeným kategoriím obyvatelstva:

a)      děti do 1,5 roku – dětské ochranné vaky
b)      děti od 1,5 roku do 6 let – dětské ochranné kazajky
c)      děti od 1,5 roku do 18 let – ochranné masky
d)      osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních – ochranné masky
e)      doprovod výše uvedených – ochranné masky

Do určených kategorií nepatří ani pracovně neaktivní obyvatelstvo, ani státní a samosprávné organizace, ani právnické a podnikající fyzické osoby apod.!

Zástupci prostředků individuální ochrany

 

Dětský ochranný vak DV – 75: je určen pro děti ve věku do 18 měsíců.

Vak je vyroben z pogumovaného textilu, je vybaven dvěmi difúzními filtry, má dvě manipulační rukavice, uvnitř vaku jsou dvě kapsy na zásobu plen a kojeneckou láhev, dva průzory a propojovací zařízení pro podávání stravy z vnějšku do kojenecké láhve umístěné uvnitř. V příslušenství vakuje zásobní láhev opatřená uzávěrem s injekční jehlou chráněnou pryžovým obalem, kojenecká láhev s dudlíkem, nosný popruh a nafukovací podložka pod hlavičku dítěte.

image006

image008

 

Dětská kazajka DK-88: je určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 3-4 let (dle vzrůstu).

Oděvní část sahající do pasu dítěte je vyrobena z polyamidové pogumované tkaniny a je opatřena filtroventilační jednotkou a pouzdrem na zdroje. Vzduch k dýchání je nasáván ventilátorkem přes filtr typu MOF, který je umístěn na nástavci na hlavové kukle. Výpustný ventil je umístěn na kukle pod panoramatickým plastovým průzorem. Jako zdroj proudu slouží 6 monočlánků typu R-14 nebo LR-14. DK-88 tak nevyžaduje trvalou obsluhu dospělé osoby, je nutný pouze trvalý dozor. V případě poruchy ventilátoru nebo vybití baterií lze použít ručního dmychadla - pryžového měchu s vrapovanou hadicí a speciální manžetou, která se přetahuje přes spodní okraj filtru MOF. Kazajka je vybavena systémem pití umožňujícím dítěti přijímat tekutiny v zamořeném prostředí.

image011

 

Dětské ochranné masky: jsou určeny pro větší děti ve věku od 18 měsíců do 10 - 12 let.

Ve spojeni s ochranným filtrem chrání obličej a dýchací cesty proti radioaktivním i otravným látkám a BBP. V současnosti HZS - CO disponuje dvěma typy dětských ochranných masek - DM-l a  CM-3/3 h. DM-1 velikost s označením 0 je určena pro děti od 1,5 do 3 let, velikosti 1 a 2 jsou určeny pro děti ve věku 3 až 10 - 12 let.

Prostředky individuální ochrany pro děti od 3 do 10 - 12 let

Dětská maska DM-1

Je obličejová maska s šestipáskovým upínacím systémem, kulatými zorníky,  její lícnice je pevně spojena s vrapovanou hadicí a opatřena uvazovacími tkanicemi. Ochranná maska DM-1 je k dispozici ve 3 velikostech označených čísly 0, 1 a 2. Velikost 0 je určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, velikosti 1 a 2 jsou určeny pro děti ve věku 3 až 10 - 12 let.

image013

 

Ochranné masky pro dospělé

Ochranné masky v kompletaci s příslušným ochranným filtrem slouží k ochraně dýchacích orgánů v případech, že koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu je alespoň 17 % a koncentrace škodliviny nepřesahuje 0,5 obj. %.

Ochranná maska CM-4

Je obličejová maska s pětipáskovým upínacím systémem, panoramatickými zorníky, do nichž lze vkládat speciální brýlové vložky. Lícnice dále obsahuje průzvučnou membránu, která zvyšuje srozumitelnost mluveného slova a to i při použití technických spojovacích prostředků a ventilovou komoru vyrobenou z mechanicky odolného sklolaminátu. Na šroubení ventilové komory se připojuje filtr MOF. Lícnice ochranné masky má na okraji těsnící manžetovou linii a je doplněna  pevně zabudovanou polomaskou.  Vyrábí se ve třech velikostech - 3 (nejmenší), 4 a 5.

Maska CM-4 spolu s vhodným filtrem chrání obličej a dýchací orgány před účinky toxických plynů, par aerosolů, radioaktivního prachu a biologických škodlivin. Ochranná maska má široké využití v civilním sektoru, a to především v místech zamořených průmyslovými exhalacemi, silně zapáchajícími látkami, při práci s možným výskytem škodlivých par. Komplet zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -30°C až +50°C. Výhodou masky je její nízká hmotnost a dobrá snesitelnost při použití.

image021

image023   image025

Ochranná maska CM-6

Představuje nový typ celoobličejové masky. Plně odpovídá požadavkům normy EN 136.
Zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -25°C až +50°C.

V kombinaci s vhodným filtrem nebo dýchacím přístrojem zajišťuje ochranu obličeje, očí a dýchacích orgánů před účinky toxických plynů, par, aerosolů, biologických škodlivin, radioaktivního prachu, atd. Maska je určena pro použití v průmyslu, chemických a nukleárních oborech, zemědělství, hornictví, jednotkách civilní ochrany, záchranných hasičských sborech, u policejních jednotek apod.

Lícnice je vyrobena z chemicky odolné, měkké a dobře snášenlivé pryže na bázi BIIR. Velkoplošný panoramatický polykarbonátový zorník zajišťuje dokonalou nezkreslenou prostorovou orientaci při obvyklých činnostech. Řešení těsnící linie masky zabezpečuje spolehlivou těsnost u různých velikostí obličeje.

  • Konstrukční řešení masky umožňuje montáž filtru na levou nebo pravou stranu.
  • Průzvučná vložka umožňuje dobrou komunikaci při použití masky.
  • Maska je připravována v modifikaci se systémem pro příjem tekutin a systémem dorozumívání pomocí elektronických pojítek.

image034

Technické údaje:

Lícnice:

Hmotnost
Počt velikostí
Tlakové ztáty při průtoku vzduchu
Vdechovací odpor
Vydechovací odpor

Zorné pole všeobecné
Zorné pole binokulární
Srozumitelnost při hovoru
Použitý závit
Upínací systém

560g
1
30 l/min.
max. 25 Pa
max. 60 Pa

77%
84%
95%
40x1/7"
gumotextilní

Filtry k ochranným maskám

Filtry k ochranným maskám, kterými disponuje CO  jsou výměnnou součástí soupravy. Zabraňují průniku radioaktivních i otravných látek a bojových biologických prostředků do vnitřní části ochranné masky. Nechrání však před oxidem uhelnatým a ochranu proti některým průmyslovým škodlivinám poskytují jen po určitou kratší dobu - v tomto případě je lze použít jako filtry únikové, které poslouží pouze k rychlému úniku ze zamořeného prostoru. Při haváriích spojených s únikem průmyslových škodlivin (PŠ) nebo při zamoření prostoru oxidem uhelnatým se zaměňují příslušnými filtry průmyslového typu.

Filtry nesměji být používány v prostředí s vysokým obsahem škodlivin (nad 2 %) a v prostředí, kde obsah kyslíku ve vzduchu poklesne pod 17 %. V těchto případech je nutno použít izolační přístroje (vzduchové nebo kyslíkové}.

Filtry řady MOF

Filtry typu MOF jsou „univerzální filtry“ používané v CO. V současné době jsou ve vybavení CO - HZS malé ochranné filtry MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6M a NBC-1. Jednotlivé typy lze zaměňovat. Jsou válcovitého tvaru, na horním dně je filtr opatřen závitovým hrdlem uzavřeným šroubovací krytkou z PE s pryžovým těsněním. Vstupní otvor na spodním dně je uzavřen speciální zátkou z PE. Pouzdro filtrů MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6M a NBC-1 je vyrobeno z hliníkohořčíkové slitiny. Pouzdra MOF-2 až 5 jsou natřeny khaki barvou, pouzdra MOF-6M a NBC-1 jsou stříbrně šedé. Uvnitř filtru je aerosolová vložka a sypaný sorbent.

Ochranné vlastnosti filtrů typu MOF:

  • radioaktivní prachově částice zachycuji dlouhodobě;
  • proti aerosolům a parám otravných látek chrání při běžných koncentracích déle než 3 hodiny;
  • choroboplodné zárodky zachycují dlouhodobě

image035

Filtr MOF-6M navíc chrání před organickými a anorganickými látkami, amoniakem a oxidem siřičitým. Je to průmyslový filtr klasifikovaný jako A2B2E2K2P3.

Průmyslové filtry

Průmyslovými filtry Hasičské záchranné sbory - CO nedisponuje s výjimkou výše uvedeného typu MOF-6M. Vzhledem ke skutečnosti, že většina obyvatel ČR si v případě potřeby bude prostředky individuální ochrany pořizovat z vlastních finančních zdrojů, je pro informovanost uvedena i problematika průmyslových filtrů.

Havárie spojená s únikem průmyslových škodlivin jev současnosti pravděpodobnější než válečný konflikt a je proto třeba se o tuto problematiku zajímat. Doporučit konkrétní typ průmyslového filtru je velmi obtížné. Rozhodující pro jeho výběr je daná lokalita a z ní vyplývající nebezpečí úniku konkrétní průmyslové škodliviny. Obecně lze doporučit použití filtru co nejuniverzálnějšího, tzn. filtru, který bude chránit před co nejširší škálou průmyslových škodlivin, případně před látkami vojensky významnými, jako jsou radioaktivní látky, bojové otravné látky a bojové biologické prostředky. Tuto podmínku splňuje jak již bylo uvedeno filtr MOF-6M. Pro úplnost a lepší pochopení problematiky použití průmyslových filtrů jsou v dalším stručně popsány.

Průmyslové filtry jsou určeny k záchytu škodlivin z procházejícího vdechovaného vzduchu. Mohou být stejně jako filtry řady MOF používány v prostředí, kde je obsah kyslíku min. 17 obj. % a koncentrace průmyslové škodliviny max. 1 obj. %. Různé použití vedlo k vytvoření širšího sortimentu filtrů specificky určených pro záchyt škodlivin. Filtry jsou určeny k připojení na ústenky, polomasky, lícnici a další části dýchacích přístrojů pomocí plynotěsného spojení. Průmyslové filtry dělíme na filtry proti plynům, částicové filtry a kombinované filtry (NBC filtry).

Pro použití k ochraně před průmyslové škodliviny jsou nejvhodnějšími filtry kombinované. Kombinované filtry odstraňují z procházejícího vzduchu plynné škodliviny i částice. Značení i barevné pruhy odpovídají příslušnému typu filtru proti plynům a proti částicím. Vnější vzhled filtru je podobný uváděným filtrům typu MOF.

Filtry ve spojení s ochrannou maskou, polomaskou, speciálním zařízením chrání dýchací cesty jednotlivce proti škodlivinám obsaženým v ovzduší. Ve směru postupu vzdušiny jsou nejprve na filtračním složenci zachycovány aerosoly a prachy škodlivin. Následně v sorbční vrstvě se odstraňují plynné škodliviny fyzikální sorbcí a chemisorbcí. K zajištění ochrany osob je nutné, aby byl v ovzduší minimální objemový obsah kyslíku 17%. Filtry jsou vyrobeny ze speciální hliníkové slitiny s vysokou pevností a tuhostí, nebo z vysoce pevnostní plastické hmoty. Ve spojení se špičkovým impregnovaným aktivním uhlím umožňujícím účinně zachytit organické, anorganické a kyselé plyny a páry, chlor, sirovodík, amoniak, aminy, halogeny, oxid siřičitý, fosgen, kyanovodík, chlorkyan, chlorpikrin, sarin, soman, yperit. S filtrační vložkou P3 zachycují pevné a kapalné částice, biologické pevné a kapalné aerosoly, radioaktivní a silně jedovaté aerosoly, prachy, bakterie a viry.
Parametry a klasifikace splňují požadavky světových norem ČSN EN 141, 143, 148-1 a TP pro speciální NBC filtry.

NBC filtry:

A2 B2 E2 K2 - P3

Filtry NBC MOF - 6

Hlavní oblasti použití:

Organické, anorganické a kyselé plyny a páry, chlor, sirovodík, amoniak, aminy, halogeny, oxid siřičitý, fosgen, kyanovodík, chlorkyan, chlorpikrin, sarin, soman, yperit, pevné a kapalné částice, biologické pevné a kapalné aerosoly, radioaktivní a silně jedovaté aerosoly, prachy, bakterie a viry.

Technická data:
110 x 90 mm, 350 g, 340 ml
ČSN EN 141, 143, 148-1
Rd 40 x 1/7", OZ 40 x 4 mm
TP - SIGMA 578 - 2/99

A2 B2 E2 K2

Filtry NBC MOF - 6

Hlavní oblasti použití:

Organické, anorganické a kyselé plyny a páry, chlor, sirovodík, amoniak, aminy, halogeny, oxid siřičitý, fosgen, kyanovodík, chlorkyan, chlorpikrin, sarin, soman, yperit.

Technická data:
110 x 90 mm, 300 g, 340 ml
ČSN EN 141, 148-1
Rd 40 x 1/7", OZ 40 x 4 mm

NBC OF – 90

image039

Hlavní oblasti použití:

Bojové otravné radioaktivní a mimořádně toxické látky ve formě plynů a par, chlorpikrin, sarin, soman, yperit, kyselé plyny, halogeny, sirovodík, pevné a kapalné částice, biologické pevné a kapalné aerosoly, prachy, bakterie a viry.

Technická data:
110 x 90 mm, 250 g, 220 ml
ČSN EN 141, 143, 148-1
Rd 40 x 1/7", OZ 40 x 4 mm
TP - SIGMA 578 - 1/98

P 3

image040

Hlavní oblasti použití:

Obtěžující, škodlivé pevné a kapalné částice, biologické pevné a kapalné aerosoly, radioaktivní a silně jedovaté aerosoly, prachy, bakterie a viry.

Technická data:
110 x 90 mm, 80 g,
ČSN EN 143, 148-1
Rd 40 x 1/7", OZ 40 x 4 mm

Kromě uvedených základních typů průmyslových filtrů nabízejí výrobci další typy speciálních filtrů, které je možné dodat na základě objednávky.

Typ filtru

barevné označení

hlavní využití

A

hnědá

organické plyny a páry, rozpouštědla; např. butanol, tetrachlormetan, chloroform, toluen, dichloretan, cyklohexanol, propanol, benzen, vinylacetát atd.

B

šedá

anorganické plyny a páry, např.chlor, kyanovodík, sirouhlík, formaldehyd, fluorovodík, fosfin atd.

E

žlutá

oxid siřičitý, chlorovodík, kys. dusičná, kys. sírová, kys. mravenčí

K

zelená

amoniak, sirovodík, metylamin, etylendiamin atd.

Hg

červená

páry rtuti

NOx

tmavě modrá

nitrozní plyny

Reaktor

oranžová

radioaktivní jod včetně radioaktivního metyljodidu

Filtry typu A, B, E, K jsou vyráběny podle sorpční kapacity:

malé třída 1      do vnější koncentrace 0,1 obj. %
střední třída 2      do vnější koncentrace 0,5 obj. %
velké třída 3       do vnější koncentrace  1,0 obj. %

Žádný z těchto filtrů nechrání proti oxidu uhelnatému!

K ochraně před oxidem uhelnatým slouží tzv. hopkalitový filtr!

Stávající prostředky individuální ochrany se současné době dávají  na revize a revidované prostředky individuální ochrany se ukládají do centrálních skladů Základny logistiky Olomouc. Pro Královéhradecký kraj je centrální sklad umístěn ve Vysokém Mýtě.

Pro válečný stav pro děti a mládež do 18 let, respektive do ukončení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v souvislém denním studiu a pro jejich doprovod a pro zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení budou péčí státu doplněny prostředky individuální ochrany systémem hospodářských opatření pro krizové stavy. Ostatnímu obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky k nákupu prostředků individuální ochranyve specializovaných prodejnách. V rámci regulačních opatření budou stanoveny jejich maximální prodejní ceny.

Prodej prostředků individuální ochrany

Pokud organizace nebo občan usoudí, že by měl být zabezpečen prostředky individuální ochrany, tak si je musí pořídit na vlastní náklady.

Informaci, kde si tyto prostředky může nakoupit, se dozví na oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje nebo na internetové adrese

http://www.hzscr.cz/clanek/seznam-prodejen-ochrannych-prostredku.aspx

  • Doporučujeme ochranné masky typu CM-4,  CM-6 a k nim kombinované průmyslové filtry typu NBC (Nuclear, Biologic, Chemical) nebo filtry MOF–4 a MOF-6– M.
  • Ochranné masky lze zakoupit přímo u  tuzemského výrobce ochranných masek tj. GUMÁRNY ZUBŘÍ a.s., Hamerská 9, 756 54 Zubří, tel. 571 662 212 Fax: 571 662 299 e-mail: marketing@guzu_cz  URL: www.guzu.cz .
  • Filtry lze nakoupit u firmy Sigma Group a.s. Divize spotřební čerpadla, Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín, tel. 585 652 077, fax 585 652 051 e-mail: sales@sigma_cz  URL: http://www.sigma.cz/ nebo u firmy AVEC CHEM s.r.o. Starý Mateřov 124 530 02 Pardubice, tel./fax: 466 303 037 Mobil: 603 787 483, 605 964 769 e-mail info@avec_cz URL: http://www.avec.cz

Výdej prostředků individuální ochrany

Výdej prostředků individuální ochrany by se odehrával ve stanovených výdejních střediscích, pro které jsou:

a)      vybrány a připraveny prostory pro uskladnění
b)      zabezpečen personál pro výdej prostředků individuální ochrany
c)      zabezpečena evidence, výdej a příjem prostředků individuální ochrany

Struktura a počet prostředků individuální ochrany k zabezpečení výdeje se stanovuje:

a)      podle počtu dětí neumístěných ve školských zařízení
b)      dle projektované kapacity školských zařízení
c)      dle lůžkové kapacity zdravotnických a sociálních zařízení a obdobných zařízení

ponechává se rezerva 10% z uvedených počtů

Zdroj:

MV – Generální ředitelství HZS ČR – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč – Prostředky individuální ochrany pro obyvatelstvo ČR

URL:  www.guzu.cz, http://www.sigma.cz/, http://www.avec.cz

 

 

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty