Majitelé nemovitých kulturních památek na ležících na území Městské památkové rezervace (MPR) Hradec Králové a Městské památkové zóny (MPZ) Hradec Králové, kteří připravují obnovu kulturní památky mohou žádat o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.


Informace k Programu regenerace, formuláře a pravidla jsou uveřejněna na stránkách Ministerstva kultury - viz Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.


 

Termíny pro rok 2018

 

Termíny pro rok 2017

 

Termíny pro rok 2016

 

Termíny pro rok 2015

 

Termíny pro rok 2014

 


Stručná informace o programu:

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Státní dotaci lze využít pouze v souladu s cíli Programu jako příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky (příp. movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou), která stojí na území MPR nebo MPZ. Příspěvky v rámci státní podpory Programu se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot a na podporu oprav objektů. Příspěvky poskytované v Programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Dotace z Programu jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy a jsou modernizací, nebudou v žádném případě akceptovány.

Finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nejsou určeny zejména na: na modernizace objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu), zřizování obytných podkroví, nové vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpravy; parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory atp.; a na kopie sochařských děl.

Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Při výběru akcí, které budou zařazeny do Anketního dotazníku na následující rok, se bude vycházet z platných Zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Podrobné a aktuální informace k Progrmu regenerace, formuláře a pravidla jsou uveřejněna na stránkách Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví na základě platných Zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón


Žádosti z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty