Přípravná fáze nového územního plánu skončila

K poslednímu dni měsíce března skončila lhůta, která byla stanovena pro podání podnětů veřejnosti k novému územnímu plánu.

Jak již bylo dříve avizováno, na jednotlivá podání nebude občanům písemně odpovězeno. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel územního plánu touto cestou děkuje všem občanům, kteří projevili zájem o nový územní plán a svým podáním nám sdělili své požadavky, záměry využití území a informace pro jeho zpracování. Celkem jsme obdrželi 234 podnětů. Sdělené informace považujeme za velmi cenné. Nyní je zpracováváme do tabulkové a zároveň mapové podoby a následně je předáme projektantům nového územního plánu. Budou součástí podkladů pro zpracování konceptu nového územního plánu, v rámci kterého budou projektanty prověřeny.

V těchto dnech současně probíhá dokončení doplňujících průzkumů a rozborů celého území města Hradec Králové. Jedná se o důkladné zmapování jeho stávajícího stavu a zjištění okruhů problémů k řešení v novém územním plánu. To vše bude spolu s aktualizovanými územně analytickými podklady výchozím materiálem pro zpracování zadání nového územního plánu.

Zadání nového územního plánu je etapa, která je před námi v následujících měsících. Dle stanoveného harmonogramu předpokládáme, že návrh zadání bude připraven na konci měsíce května, následně bude vypsáno jeho projednání v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona. O konkrétních termínech projednání, které v tuto chvíli nejsou stanoveny, bude veřejnost včas informována a to prostřednictvím oznámení zveřejněném na úřední desce magistrátu města, na webových stránkách města a v informačním zpravodaji Radnice. O projednání budeme rovněž informovat i Komise místní samosprávy.

Schválení zadání zastupitelstvem města předpokládáme v měsíci říjnu 2011.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty