Příloha k vyhlášce č. 9/98 o zřízení přírodní památky "Na Plachtě 1"

Úvod

Lokalita "Na Plachtě 1" se nachází v zemědělsky značně využívané oblasti východního Polabí - v těsné blízkosti města Hradec Králové (v současnosti je území již obklopeno městskou aglomerací). Shodou okolností se zde však zachovala na poměrně malé ploše bohatá mozaika přirozených i antropicky podmíněných společenstev, vázaných na různé typy substrátu a různorodé vlhkostní poměry.

Pro vysoké přírodovědecké hodnoty a snadnou dostupnost je území již 50 let předmětem zájmu profesionálních i amatérských botaniků a zoologů. Z hlediska poznání flóry a fauny patří lokalita "Na Plachtě 1" k nejlépe prozkoumaným územím východních Čech.

Popis lokality

Území přírodní památky "Na Plachtě 1" se nalézá na jihovýchodním okraji města Hradec Králové v katastrálním území Nový Hradec Králové. Hranice vymezující území vede v západní části podél silnice Brněnská. Jižní hranici tvoří cesta na okraji lesa podél asfaltové plochy Š PHM U památky. Východní hranice tvoří pozemky sloužící pro účely obrany státu (resp. areál TJ Jezdec). Severní část je ohraničena ul. Na Plachtě. Uvnitř území se nacházejí rybníky Plachta a Jáma.

V letech 1945 a 1946 probíhala "Na Plachtě " těžba písku. Tak vzniklo centrální jezírko, které bylo nejméně do roku 1965 trvalou vodní plochou. Vyhloubením odvodňovacího příkopu se snížila vlhkost celého území "Plachty" a to mělo, společně se zazemňováním vyhloubeních depresí, za následek jejich letní vysychání. Nové deprese vznikaly vojenskou činností. V letech 1987 - 1988 byla vyhloubena nová jílová jezírka. Po ukončení letecké činnosti koncem 50. let zarůstá území náletem dřevin. V 80. letech byl prováděn základní přírodovědecký výzkum a zesílily snahy o záchranu lokality. Zejména z důvodu ochrany obojživelníků bylo zabráněno dalšímu rozrůstání skládek a zavážení terénních depresí. K záchraně ohrožených druhů rostlin je od roku 1991 redukován nálet dřevin a prováděno kosení podmáčené louky u rybníku Jáma.

Přírodní poměry

Geomorfologicky patří plocha navrhované rezervace do Východočeské tabule, celku Východolabské tabule a podcelku Pardubické kotliny. Průměrná nadmořská výška lokality je 240 m. Podstatnou část lokality tvoří dlouhodobě bezlesý prostor vojenského cvičiště (písčiny, trávníky, vřesoviště) postupně zarůstající náletovými dřevinami (břízy, osiky, vrby, borovice). Povrch území je místy obnažen a rozbrázděn cestami, výmoly a zákopy. V centrální části jsou druhotné deprese, vzniklé těžbou stavebního materiálu, zaplněné vodou. Počet společenstev Na Plachtě je s ohledem na malou rozlohu území velice bohatý - mozaikovitě se střídají společenstva vodních rostlin, rákosin, pobřežní porosty ostřic, vlhké louky, druhově bohaté lemy lesa, krátkostéblaté trávníky, vlhčí a sušší vřesoviště, společenstva stojatých a i periodických vod s kolísající vodní hladinou, vrbové křoviny, olšiny i pionýrská společenstva primitivních půd. K nejvýznamnějším společenstvům patří bažinná olšina u rybníka Plachta, slatinná louka u rybníka Jáma, vlhké a sušší vřesoviště v centru lokality a písčité prohlubně s porostem rosnatky okrouhlolisté.

Závěr

Botanikové uvádějí výskyt 892 taxonů vyšších rostlin - toto samo o sobě úctyhodné číslo představuje 27 % z celkového druhového bohatství flóry východních Čech. Zákonem je chráněno 9 zde rostoucích druhů a 30 druhů je zahrnuto do Červeného seznamu ČSFR. Z význačných zástupců zdejší květeny připomeňme např. prstnatec májový, rosnatku okrouhlolistou či plavuň zaplavovanou. Zoologický výzkum podchytil výskyt 1547 druhů živočichů, z nich 126 druhů je chráněných. Z bezobratlých jmenujme např. vymírající korýše žábronožky či listonohy. Bohatá je místní fauna vážek (asi 40 % druhového bohatství Čech), početně jsou zastoupeni např. střevlíkovití brouci (132 druhů) a čmeláci (16 druhů). Z obratlovců jsou velmi významní obojživelníci (14 ze 17 druhů žijících na území Čech) a ptáci (133 druhů, z toho 82 hnízdních). Při průzkumech byla zaznamenána i ve východních Čechách ojedinělá kolonie sysla.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty