Příjem žádostí

Žádost o informaci je podána dnem, kdy ji magistrát města obdržel.
Pro podání žádosti o informaci je možno použít tento formulář.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádosti o poskytnutí informace

Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé komu je určena, jaká informace je požádována, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o informaci nesmí být formulována obecně.

Fyzická osoba ve své žádosti uvede:
 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa) 
Právnická osoba ve své žádosti uvede:
 • název
 • identifikační číslo
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)
Pokud je žádost podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny magistrátu epodatelna@mmhk_cz , nebo datové schránky bebb2in a nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
Žádost vyřizuje odbor magistrátu města, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří.

Věcně příslušný odbor posoudí obsah žádosti a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti , aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, věcně příslušný odbor magistrátu města žádost odloží
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, věcně příslušný odbor magistrátu města rozhodne o odmítnutí žádosti
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti magistrátu, věcně příslušný odbor magistrátu města žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
 4. nerozhodne-li dle výše uvedených skutečností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
Věcně příslušný odbor o postupu při poskytování informace pořídí záznam.
Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může věcně příslušný odbor prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů.

Závažnými důvody jsou:
 1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od věcně příslušného odboru vyřizujícího žádost
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami magistrátu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může magistrát města co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 1. Pokud magistrát žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Pokud nebylo žádosti vyhověno z níže uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa
Informace se neposkytují v případě, že se jedná o:
 • utajovanou informaci
 • obchodní tajemství
 • důvěrnosti majetkových poměrů
 • informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá
 • pokud ji magistrát zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období
 • pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským
Magistrát města může omezit poskytnutí informace, pokud:
 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům magistrátu
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí magistrátu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty