Registrace vozidla, přeregistrace

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla, zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území ČR:

 • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,

 • sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

 • odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Obecní úřad obce s rozšířeno působnostní zapíše silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka vozidla, případně společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel vozidla, při splnění předepsaných podmínek.

Povinnému zápisu nepodléhá pracovní stroj přípojný (vozidlo patřící do kategorie S), který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství, toto vozidlo lze však zapsat na žádost vlastníka.

Příslušným pro (první) zápis vozidla do registru silničních vozidel je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je příslušným úřadem kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. 


Proces podání žádosti

V případě zápisu nového vozidla (dosud neregistrovaného v registru silničních vozidel) žadatel (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou žádost „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

Při změně vlastníka nebo provozovatele žadatel (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“ na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

K žádosti musí být přiložen :

 • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit pĺatným cestovním pasem společně s "potvrzením o občanském průkazu");
 • výpis z obchodního rejstříku při registraci na právnickou osobu (není potřeba, pokud je ověřitelný v elektronické podobě);
 • živnostenský list nebo jiný doklad o přidělení IČ v případě registrace na fyzickou osobu podnikající (není potřeba, pokud je ověřitelný v elektronické podobě);
 • osvědčení o registraci vozidla část II. ("velký technický průkaz") silničního motorového vozidla a přípojného vozidla;
 • osvědčení o registraci vozidla část I. ("malý technický průkaz")  - jedná-li se o vozidlo, které již je provozováno;
 • v případě zmocnění k zastoupení: písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem nebo s uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele;
 • doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla státním občanem České republiky;
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. "zelená karta"), platný v den podání žádosti;
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 dní (není potřeba při registraci továrně nového vozidla);
 • doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu v případě přechodu vlastnického práva s vyznačenou právní mocí (např. dědictví, dražba, nástupnické právo nové právnické osoby po zániku předchozí právnické osoby); 
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie.

Vyřízení registrace vozidla je zpravidla na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty