Prevence kriminality

Město Hradec Králové se systematicky zabývá prevencí kriminality od roku 1998, kdy byla v souladu s usnesením vlády České republiky č. 491/1996 zřízena funkce koordinátora prevence kriminality a byl schválen „Komplexní součinnostní program prevence kriminality“. Úkolem koordinátora je vytvářet příznivé podmínky pro fungování systému prevence kriminality ve městě.

Kontakt:

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
Mgr. Jiří Kotala
502 00 Hradec Králové
tel. +420 495 707 322
e-mail: Jiri.Kotala@mmhk_cz

Co je to prevence kriminality?

Prevence kriminality je souhrn opatření k předcházení společensky nežádoucím jevům nebo ke snižování jejich následků či rizika jejich opakování. Nejzávažnější formou lidského chování z těch, které společnost odmítá, je trestná činnost.
Jinými slovy řečeno prevence kriminality je zejména:

 • výchova ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využívání volného času,
 • informování dětí, mládeže i dospělých o rizicích a nebezpečích různých závislostí,
 • osvěta v oblasti násilné, mravnostní nebo majetkové trestné činnosti,
 • práce s rizikovými nebo problémovými jedinci a skupinami,
 • informování občanů o možnostech ochrany osob a majetku,
 • pomoc přímým i nepřímým obětem trestné činnosti, konfliktů, násilí a katastrof,
 • eliminace a náprava majetkových, psychických a morálních škod obětí,
 • snižování rizika recidivy nežádoucích společenských jevů
 • realizace projektů prevence kriminality na městské úrovni s využivím dotačních výzev Ministerstva vnitra ČR

Image

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY

Projekt Asistent prevence kriminality je zaměřen na prevenci kriminality v sociálně vyloučených lokalitách v Hradci Králové. Realizován je za významné finanční podpory ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR. Projekt je realizován již od 1. 7. 2014, kdy byli zaměstnání dva APK, v roce 2015 to byli čtyři APK, v roce 2016 to byli čtyři APK a v roce 2017 rovněž čtyři APK. S ohledem na vyhodnocení bezpečnostní situace města byly v letech 2016 a 2017 využíváni ještě další dva APK, jejichž činnost byla hrazena prostřednictvím programu zaměstnanosti Úřadu práce Hradec Králové.

Cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích a negativních jednání zejména v sociálně vyloučených lokalitách, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší. Dalším cílem je změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené, příslušníky etnických skupin a multikulturního prostředí. Asistenti prevence kriminality působící v Hradci Králové jsou vybráni z obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. U cílové skupiny osob mají neformální autoritu a přehled o vnitřním dění, Jsou zaměstnání u Městské policie Hradec Králové, která řídí a kontroluje jejich činnosti.

Svými činnostmi se výzanmou měrou podílejí na prevenci kriminality v obci, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.

V období od června do října 2015 proběhl průzkum mezi občany města, který byl zaměřen na oblast prevence kriminality. Zúčastnilo se jej celkem 546 respondentů. Vyhodnotitelných v oblasti pocitu bezpečí bylo celkem 438 dotazníků. Součástí průzkumu bylo i zjišťování názoru občanů města na činnost Asistentů prevencé kriminalit:

Na otázku „Jste seznámeni s činností asistentů prevence kriminality, kteří spolupracují s Městskou policií Hradec Králové?“ odpovědělo kladně 203 z celkových 438 vyhodnotitelných odpovědí, celkem 22 respondentů neodpovědělo.

Image

Na otázku navazující, a to „Pokud ano, považujete jejich činnost za užitečnou?“ odpovědělo kladně 147 z celkových 203 kladných odpovědí.

Image

Jaké formy a metody práce se v prevenci dále uplatňují?

 • výchova v rodině
atmosféra dobře fungující rodiny a její „programy“ nemají mezi ostatními opatřeními prevence kriminality konkurenci;
 • nabídka možností pro smysluplné trávení volného času
Dům dětí a mládeže HK - přes 130 kroužků, klubů, sekcí, táborů, pobytů, více jak 100 oddílů v 18 sportovních klubech v HK, 12 samostatných vodáckých, cyklistických a pěších turistických klubů a oddílů, 8 kulturních středisek a klubů, různá hudební, taneční, dramatická, výtvarná, literární aj. zájmová sdružení, technické, přírodovědné, historické, sběratelské aj. kluby, spolky, sdružení, sportovní, turistické, kulturní, technické, přírodovědné aj. kroužky při školách;
 • výchova, vzdělávání, poradenství
pro veřejnost, ale zejména pro děti a mládež: besedy o životním stylu, vztazích, závislostech, násilí, kriminalitě a ochraně před ní, aktivity bojující proti násilí, netoleranci a nesnášenlivosti, drogám, zločinu, informace, zkušenosti, rady pro předcházení nežádoucím společenským jevům, snaha o zlepšení životních sociálních i materiálních podmínek lidí;
 • působení na rizikové a problémové jedince, potencionální pachatele či oběti
sociálně-právní ochrana zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí a mládeže, práce Dětského diagnostického ústavu HK a jeho středisek výchovné péče, preventivní programy otevřených („nízkoprahových“) center, poradenství pro rodiče problémových a ohrožených dětí a mládeže, nesoudní řešení méně závažné trestné činnosti nezletilých a mladistvých („Triangl“), azylové domy, krizová lůžka pro děti na útěku, řešení šikany, drog, alkoholu, záškoláctví ve školách (projekt „Bezpečná třída“), programy pro děti a mládež sociálně handicapovaných menšin a etnik, kontaktní terénní práce (streetwork) se začínajícími drogovými experimentátory, poradenství pro potenciální oběti násilné, mravnostní, majetkové kriminality;
 • odstraňování příčin a příležitostí k páchání zločinu, zvyšování schopnosti občanů bránit se trestné činnosti
dobrá organizace hlídkové činnosti policistů a strážníků, kamerový monitorovací systém, pulty centralizované ochrany, hlídací agentury, zámky, mechanická, optická, elektronická a jiná zabezpečovací zařízení, výstavba objektů a sídlišť nepodporujících vznik kriminality (nová urbanistika), režimová opatření a kamerové systémy v domech a na jejich parkovištích, informování občanů o možnostech osobní a majetkové „sebeobrany“, zapojení občanů do boje s kriminalitou - „Hlídané sousedství“, „Bezpečná lokalita".

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty