[6. únor 2015]  PŘEHLED písemných dokumentů a interních předpisů vztahujících se k naplnění Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové.

Standard č. 1 Místní a časová dostupnost

 • Standard č. 1 - informace pro klienty
 • Pokyn vedoucího odboru o zastupitelnosti pracovníků oddělení SPOD
 • Pokyn vedoucího odboru o pracovní pohotovosti na OSPOD + Metodický rámec pracovní pohotovosti pracovníků oddělení SPOD
 • Metodický rámec postupu při zajišťování okamžité pomoci dítěti/dětem pracovníky SPOD
 • Pokyn vedoucího odboru Klíčový režim odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 • Pokyn vedoucího odboru o režimu pracoviště
 • Pokyn vedoucího odboru k využívání jízdenek MHD
 • Směrnice tajemnice MM HK o pracovních cestách a cestovních náhradách
 • Směrnice tajemnice MM HK o užívání služebních vozidel
 • Příloha organizačního řádu - Organizační struktura Magistrátu města Hradec Králové

Standard č. 2 Prostředí a podmínky

 • Plán obsazenosti kanceláří pracovníky SPOD v přízemí levá část budovy MM
 • Pokyn tajemnice MM HK - Standardy vybavení pracovišť
 • Směrnice tajemnice MM HK k zajištění bezpečnosti v budovách sídla MM
 • Pokyn vedoucího odboru SVZ o režimu pracoviště
 • Pokyn vedoucího odboru SVZ o klíčovém režimu odboru SVZ
 • Pokyn vedoucího odboru SVZ k provozu jednací místnosti č. 26
 • Metodický rámec problematiky využívání technického vybavení pro potřeby výkonu SPOD – pořizování obrazových a zvukových záznamů
 • Směrnice tajemnice MM HK o užívání služebních vozidel
 • Směrnice tajemnice MM HK o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků včetně přílohy
 • Příručka pro kancelářská pracoviště MV ČR – Co je potřeba pro optimální pracovní prostředí?

Standard č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 • Standard č. 4 - informace pro klienty
 • Směrnice Rady města Hradec Králové, organizační řád MM HK
 • Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Organizační uspořádání oddělení SPOD a dílčí specifikace oprávnění konzultantů
 • Vzory pracovních náplní na oddělení SPOD dle funkčního schématu
 • Doporučení MPSV o rozdělení obcí s rozšířenou působností do tří základních kategorií dle míry náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany
 • Sociodemografická analýza 2013, SocioFactor s.r.o.
 • Informace ČSÚ
 • Průkaz pracovníka oddělní SPOD MM HK – vzor průkazu
 • Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy
 • Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

  Standard č. 5 Přijímání a zaškolování

 • Směrnice tajemnice MM HK, pracovní řád Magistrátu města Hradec Králové
 • Směrnice tajemnice MM HK, platový předpis Magistrátu města Hradec Králové
 • Odborná stanoviska MPSV ke kvalifikačním předpokladům sociálních pracovníků a k posuzování vysokoškolských studijních programů či oborů pro výkon povolání sociálního pracovníka
 • Směrnice tajemnice MM HK, adaptace nových zaměstnanců
 • Příloha č. 1 – plán adaptace nového vedoucího zaměstnance
 • Příloha č. 2 – plán adaptace nového zaměstnance
 • Příloha č. 3 – proces adaptace nových zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Hradec Králové
 • Praktické informace k nástupnímu školení

 Standard č. 6 Profesní rozvoj zaměstnanců

 • Směrnice tajemnice MM HK o ročním hodnocení zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Hradec Králové
 • Příloha č. 1 – Metodika k hodnocení zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Hradec Králové
 • Příloha č. 2 – Dokument hodnocení – I. vedoucí zaměstnanec
 • Příloha č. 3 – Dokument hodnocení – II. zaměstnanec
 • Pokyn tajemnice MM HK – hodnocení zaměstnanců
 • Analýza výsledků ročního hodnocení zaměstnanců oddělení SPOD
 • Směrnice tajemnice MM HK o rozvoji a vzdělávání zaměstnanců v rámci Magistrátu města
 • Příloha č. 1 – Identifikace potřeby vzdělávání 
 • Příloha č. 2 -  Proces hodnocení efektivity vzdělávání
 • Příloha č. 3 – Portfolio nabízených vzdělávacích oblastí zabezpečované interními lektory
 • Příloha č. 4 – Podmínky a rozsah hmotné stimulace – podpora jazykového vzdělávání
 • Příloha č. 6 – Plán vzdělávání zaměstnance  

Standard č. 7 Prevence

Standard č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

 • Standard č. 8 - informace pro klienty
 • Směrnice tajemnice MM HK, spisový a skartační řád MM HK včetně příloh
 • Směrnice tajemnice MM HK, o ochraně osobních údajů
 • Pokyn vedoucího odboru vnitřních služeb, provozní řád podatelny
 • Organizační opatření vedoucího odboru SVZ k odesílání pošty z odboru SVZ  
 • Pokyn vedoucího odboru SVZ o zajišťování pracovní pohotovosti SPOD
 • Pokyn vedoucího odboru SVZ k zajištění zastupitelnosti pracovníků oddělení SPOD v době absence na pracovišti

Standard č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

 • Standard č. 9 – informace pro klienty
 • Práva dětí a práva a povinnosti rodičů podle nového občanského zákoníku, ale i dalších souvisejících předpisů, s přesahem na některé kompetence orgánu sociálně-právní ochrany dětí -  Světluše Kotrčová, materiál pro odd. SPOD MM HK
 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provádění některých ustanovení zákona o SPOD
 • Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD pro orgány SPOD, MPSV ČR 2014
 • Komentáře MPSV ČR k vyhodnocování a tvorbě IPOD
 • Prezentace MPSV ČR k procesu vyhodnocování – podklad pro školitele v rámci projektu MPSV „Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“
 • Prezentace k vyhodnocování a tvorbě IPOD v praxi oddělení SPOD MM HK, Mgr. Světluše Kotrčová
 • Využívané „pomůcky“ v rámci vyhodnocování a při tvorbě IPOD
 • Vzor formulářů vyhodnocování a IPOD používaný na oddělení SPOD MM HK
 • Vyhodnocování potřeb dětí – praktický průvodce, LUMOS
 • Podpora rodiny – manuál pro pomáhající profese, Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová a kol., nakl. Portál, Praha 2014

Standard č. 10 Kontrola případu

 • Plán kontrolní činnosti odboru SVZ na příslušný rok
 • Organizační opatření vedoucí oddělení za účelem efektivního vedení oddělení SPOD
 • Směrnice RM Hradec Králové a primátora města HK, kontrolní řád

Standard č. 11 Rizikové a nouzové situace

 • Kolektivní smlouva na příslušné období
 • Směrnice tajemnice MM HK, pracovní řád MM HK
 • Směrnice tajemnice MM HK o rozvoji a vzdělávání zaměstnanců v rámci MM HK
 • Příloha č. 5 - Proces vzdělávání v oblasti BOZP (Směrnice TMM, o rozvoji
  a vzdělávání zaměstnanců v rámci Magistrátu města Hradec Králové)
 • Směrnice tajemnice MM HK, adaptace nových zaměstnanců
 • Směrnice tajemnice MM HK o pracovně-lékařské službě
 • Záznam o nástupním školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Periodické školení - záznamový arch
 • Směrnice tajemnice MM HK o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků včetně přílohy
 • Směrnice tajemnice MM HK o organizaci a zabezpečení požární ochrany v objektech MM HK
 • Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně
 • Záznam o nástupním školení pro oblast požární ochrany
 • Záznam o školení vedoucích zaměstnanců pro oblast požární ochrany
 • Záznam o opakovaném/ doplňujícím školení pro oblast požární ochrany
 • Směrnice tajemnice MM HK o užívání služebních vozidel
 • Směrnice tajemnice MM HK o pracovních cestách a cestovních náhradách
 • Směrnice primátora Statutárního města Hradec Králové o pracovních cestách a cestovních náhradách
 • Pokyn vedoucího odboru SVZ k zajištění zastupitelnosti pracovníků oddělení SPOD v době absence na pracovišti

Standard č. 12 Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 • Standard č. 12 - informace pro klienty
 • Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí čj.: 2013/26780-21 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče včetně rejstříků
 • Soubor otázek a odpovědí ke Směrnici MPSV
 • Směrnice tajemnice MM HK, Spisový a skartační řád MM HK
 • Pokyn vedoucího odboru SVZ upravující režim příručního skladu oddělení SPOD
 • Metodika k archivaci spisové dokumentace Om
 • Metodika k pořizování obrazových a zvukových záznamů pracovníky SPOD
 • Směrnice RM HK a primátora města, podpisový řád
 • Pokyn primátora města, kterým se určují osoby oprávněné k provádění úkonů správního orgánu ve správním řízení

Standard č. 13 Vyřizování a podávání stížností

 • Standard č. 13 - informace pro klienty
 • Směrnice RM HK a primátora města, o vyřizování petic a stížností
 • Organizační opatření vedoucího odboru SVZ k vyřizování stížností

Standard č. 14 Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty