Předpisy

Předpisy účinné od 29.3.2013

V této části naleznete přehled a obsah již schválených a účinných zákonů i prováděcích vyhlášek. Všechny uvedené texty zákonů i vyhlášek jsou převzaty z webových stránek. Dovolujeme si proto upozornit, že tyto soubory jsou určeny pro informaci, a za jediný právně závazný zdroj obsahu právních předpisů lze považovat text uveřejněný v tištěné verzi Sbírky zákonů ČR.

Zákony:

Prováděcí vyhlášky:

Přehled platných právních předpisů na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Přehled právních předpisů na stránkách portál veřejné správy České republiky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předpisy účinné od 1.1.2007

V této části naleznete přehled a obsah již schválených a účinných zákonů i prováděcích vyhlášek. Všechny uvedené texty zákonů i vyhlášek jsou převzaty z webových stránek. Dovolujeme si proto upozornit, že tyto soubory jsou určeny pro informaci, a za jediný právně závazný zdroj obsahu právních předpisů lze považovat text uveřejněný v tištěné verzi Sbírky zákonů ČR.

Zákony:

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (pdf, 622,5 kB) (stavební zákon)

Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (pdf, 81,25 kB) (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (pdf, 232,55 kB)

Prováděcí vyhlášky:

Vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 502/2006, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 503/206 Sb. o  podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

vydány dne 28.11.2006 v částce 163/2006 Sbírky zákonů (pdf, 4,47 MB)

Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

vydána dne  5.12.2006 v částce 170/2006 Sbírky zákonů (pdf, 1,37 MB)

Přehled platných právních předpisů na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Přehled právních předpisů na stránkách   Portál veřejné správy České republiky.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty