Právní předpisy 2013

pdf.png 365/2013 Sb. - nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

 • účinnost od 1.1.2014
 • nařízením se doplňují obsahové náplně některých živností (např. Oční optika, Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, Vedení spisovny), zásadně se též mění náplň pro živnosti volnou u oboru činnosti Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků  
 • současně se zavádí obsahové náplně u nových živností (Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot a pro Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin).  

pdf.png 309/2013 Sb. - kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - "prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" nově koncesí

 • účinnost od 17.10.2013
 • kromě prodejců lihovin v obchodě se nová úprava vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny prodávají v restauračních zařízeních  
 • úplný název koncese je "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin". Koncesi lze však získat i v částečném rozsahu, tj. pouze pro "Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin"
 • pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin není třeba splnit kvalifikační předpoklady, živnostenský úřad nevyžaduje stanovisko Ministerstva zemědělství, podnikání v prodeji těchto komodit není vázáno na schválenou provozovnu, smyslem úpravy je získat přehled o prodejcích uvedené komodity
 • odborná způsobilost se vyžaduje pouze u koncese v rozsahu "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)", k tomuto rozsahu koncese se vyjadřuje Ministerstvo zemědělství  
 • podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny (např. na základě živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona", "Hostinská činnost" nebo jiných oprávnění) může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců (tj. do 17.4.2014). Tento podnikatel musí ve lhůtě (17.10.2013 - 17.4.2014) požádat živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Jestliže požádá o koncesi ve stanovené lhůtě, pak přijetí této žádosti nepodléhá správnímu poplatku. Pokud tak neučiní, marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
 • pro informaci uvádíme popis jednotlivých komodit, na které se vztahuje daná úprava - definice kvasného lihu, konzumního lihu a lihoviny
 • další informace o složení kauce a o skladování lihu získáte ve vyjádření Generálního ředitelství cel nebo na adrese www.celnisprava.cz
 • v rámci této novely byl rovněž do živnostenského zákona zapracován zákaz "řetězení" živností, tj. pokud fyzické osobě bylo sankčně zrušeno oprávnění pro určitou živnost, pak sama nemůže plnit funkci statutárního orgánu u právnické osoby se stejnou živností; jestliže osoba plnila funkci statutárního orgánu právnické osoby, které bylo sankčně zrušeno oprávnění pro určitou živnost, pak tento jednatel nesmí podnikat jako fyzická osoba a současně má po určitou dobu zákaz plnit funkci statutárního orgánu u jiné právnické osoby ve stejném oboru.

pdf.png 308/2013 Sb. - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

 • účinnost od 1.12.2013
 • živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti

pdf.png 303/2013 Sb. - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

 • účinnost od 1.1.2014
 • všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a bezúhonnost. Podle původní právní úpravy bylo všeobecnými podmínkami  dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nově přivolením soudu tedy může podnikat i nezletilá osoba.
 • osoby z 3. zemí (nejsou občany ČR a jiného členského státu EU) s trvalým pobytem na území ČR prokazují bezúhonnost stejně jako občané ČR. Podle původní právní úpravy prokazovali bezúhonnost i výpisem z evidence trestů, jehož je fyzická osoba občanem. Nově postačí výpis z Rejstříku trestů ČR. 
 • u fyzické osoby je „místo podnikání“ nahrazeno termínem „sídlo“, tedy terminologie je shodná s právnickou osobou
 • u živnosti vázané „Oceňování majetku pro podnik“ se mění název na „Oceňování majetku pro obchodní závod“

pdf.png 279/2013 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1.1.2014

pdf.png 241/2013 Sb. - o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

 • účinnost od 19.8.2013

pdf.png 234/2013 Sb. - kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon

 • účinnost od 1.10.2013
 • ruší se vázaná živnost "Výroba a zpracování paliv a maziv", zavádí se nová koncese "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot"
 • podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (k 1.10.2013) oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, může po účinnosti tohoto zákona v uvedené činnosti pokračovat po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě (tj. do 1.11.2013) živnostenský úřad o koncesi pro "Výrobu a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot" v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doloží doklady požadované podle nové právní úpravy, nemá-li je živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení, může ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v prodeji pohonných hmot jinde než na čerpací stanici na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli zaniká. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.
 • distributor pohonných hmot musí současně ve stejné lhůtě podat u celního úřadu přihlášku pro registraci a poskytnout kauci
 • další důležité informace naleznete v následujícím dokumentu: 234/2013 Sb. - informace . Soubor je průběžně aktualizován.

pdf.png 229/2013 Sb. - zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem

 • účinnost 1.1.2014
 • zákon mimo jiné specifikuje členění bezpečnostního materiálu, způsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem a další povinnosti podnikajících osob
 • zákonem se stanovují i podmínky pro povolení k podnikání. Nakládání s bezpečnostním materiálem při podnikatelské činnosti fyzických nebo právnických osob podléhá povolení - koncesi podle živnostenského zákona a registraci podle § 7. V žádosti o koncesi sdělí žadatel kromě náležitostí stanovených živnostenským zákonem skupiny bezpečnostního materiálu, se kterými hodlá nakládat, a doloží způsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem. Žádá-li o koncesi k nakládání s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6, přiloží k žádosti též platný doklad o bezpečnostní způsobilosti nebo platné osvědčení fyzické osoby podle jiného právního předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Dále v žádosti uvede adresu provozovny a doloží právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěna provozovna. Živnostenský úřad vydá koncesi na základě závazného stanoviska příslušného útvaru policie. Příslušný útvar policie ve stanovisku uvede, s jakými skupinami bezpečnostního materiálu může žadatel nakládat a zda je provozovna žadatele způsobilá k provozování příslušné živnosti podle tohoto zákona.
 • osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládají s bezpečnostním materiálem, jsou povinny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.7.2014) požádat příslušný útvar policie o registraci. Každá osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládá s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6, je povinna zajistit, aby ona sama nebo statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokuristé a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, požádali do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací, nejsou-li již jeho držiteli.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty