Právní předpisy 2012

pdf.png 407/2012 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1.1.2013
 • živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně

pdf.png 368/2012 Sb. - nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.

 • účinnost od 1.1.2013
 • upravují se obsahové náplně některých živností

pdf.png221/2012 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • účinnost od 1.1.2013
 • ruší se obor živnosti volné "provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb", tato činnost nově není živností
 • vzor formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb byl zveřejněn ve vyhlášce č. 434/2012 Sb.

pdf.png202/2012 Sb. - zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

 • účinnost od 1.9.2012
 • živností není "činnost zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci"

pdf.png201/2012 Sb. - zákon o ochraně ovzduší

 • účinnost od 1.9.2012
 • v příloze č. 2 živnosti vázané se zrušuje předmět podnikání „Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií“.

pdf.png199/2012 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

 • účinnost od 1.7.2012
 • není živností "provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu“ s odkazem na § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
 • v příloze č. 2 se zrušuje vázaná živnost s předmětem podnikání "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky" a tato činnost se stává oborem živnosti volné
 • v příloze č. 3 se mění název koncese z "Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin" na "Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin"
 • u koncese "Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin" se stanoví nová odbornost
 • v příloze č. 4 se u živnosti volné původní obory 2 a 3 slučují do jednoho, který zní „Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov“
 • zřizuje se nový obor živnosti volné č. 3. „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky".
 • živnostenská oprávnění vydaná k vázané živnosti s předmětem podnikání "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky" a ke koncesované živnosti s předmětem podnikání "Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin", vydaná podle původní právní úpravy zůstávají zachována.
 • podnikatel, kterému do 1.7.2012 trvalo živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti s předmětem podnikání "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky", je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování volné živnosti s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona".
 • živnostenský úřad zapíše do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnu předmětu podnikání podle bodu 2 do živnostenského rejstříku a zároveň zapíše do tohoto rejstříku obor činnosti živnosti volné "Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky".
 • živnostenské oprávnění podle výše uvedených bodů se do doby vydání nového výpisu ze živnostenského rejstříku prokazuje dosavadním výpisem ze živnostenského rejstříku.

pdf.png169/2012 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 30.6.2012
 • zásadní novela živnostenského zákona
 • zrušení povinnosti označovat provozovnu identifikačním číslem provozovny
 • povinnost prokázat právní vztah k adrese místa podnikání i v době přerušení provozování živnosti (v případě neprokázání hrozí zrušení živnostenského oprávnění)
 • možnost, aby podnikatel kdykoliv sdělil živnostenskému úřadu, že adresa jeho místa podnikání bude do budoucna totožná s adresou jeho bydliště
 • možnost prostřednictvím Centrálního registračního místa zřízeného na živnostenském úřadě oznámit nové skutečnosti a změny pro ostaní orgány státní správy, aniž by se změna týkala činnosti živnostenského úřadu
 • nové možnosti pro prokázání odborné způsobilosti pro vázanou živnost "Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu".

pdf.png167/2012 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1.7.2012
 • v příloze č. 3 živnostenského zákona se ve sloupci pátém "Poznámka" u předmětu podnikání "Vedení spisovny" slova "odst. 1" nahrazují slovy "odst. 4".

pdf 119/2012 Sb., (363,15 kB) - zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1.6.2012
 • do silničního zákona bylo implementováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 
 • podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. k 1.6.2012) oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava - mezinárodní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava - vnitrostátní veřejná linková“, „Silniční motorová doprava - vnitrostátní zvláštní linková“, „Silniční motorová doprava - mezinárodní linková“, nebo „Silniční motorová doprava - mezinárodní kyvadlová“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle nové právní úpravy. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání změní na „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ nebo „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 3.6.2013), změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.
 • podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. k 1.6.2012) oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnost silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 3.6.2013) povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle nové právní úpravy. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 3.6.2013), změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona a omezí rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“.
 • povinnosti vůči živnostenskému úřadu jsou specifikovány v přechodných ustanoveních - rtf 119/2012 Sb. - změna živnostenského zákona, (114,77 kB)

pdf 53/2012 Sb., (136,87 kB) - zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1.4.2012
 • "dílčí kvalifikace" se nahrazuje termínem "profesní kvalifikace"

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty