Právní předpisy 2011

pdf 458/2011 Sb., (127,27 kB) - zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

 • účinnost od 1.1.2015
 • v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa se novelizuje živnostenský zákon

pdf 428/2011 Sb., (93,34 kB) - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

 • účinnost od 1.1.2013
 • živností není činnost penzijních společností

pdf 420/2011 Sb., (129,88 kB) - zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

 • účinnost od 1.1.2012
 • zavádí se trestní odpovědnost právnických osob. Právnická osoba prokazuje výpisem z evidence trestů, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona.

414/2011 Sb. - vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

 • účinnost od 1.1.2012
 • tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Zároveň stanoví příslušné listiny, kterými se dokládají skutečnosti, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku.

pdf Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, (1,05 MB) - kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě

 • účinnost od 4.12.2011
 • nařízení je účinné, i když zatím nebylo implementováno do právních předpisů ČR (nebyl v tomto smyslu ke dni účinnosti novelizován živnostenský zákon a zákon o silniční dopravě)
 • stanovené nařízení se nevztahují na podnikatele, kteří provozují silniční motorovou dopravu pro vlastní potřeby a silniční motorovou dopravu pro cizí potřeby prostřednictvím tzv. malých vozidel (vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a vozidla určená pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče). Nařízení se také nevztahuje na podnikatele provozující dopravu výhradně vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 40 km/hod.
 • jednou z podmínek pro výkon podnikatele v silniční dopravě je usazení v členském státě EU, nelze provozovat činnost prostřednictvím organizační složky zahraničního podniku
 • pro silniční motorovou dopravu provozovanou velkými vozidly je nutno ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje podmínku odborné způsobilosti, má dobrou pověst, účinně a nepřetržitě řídí dopravní činnost podniku, má k podniku skutečnou vazbu a má bydliště v EU
 • odpovědný zástupce pro dopravu může řídit dopravní činnosti maximálně pro 4 podnikatele v silniční dopravě a zároveň nejvíce pro 50 velkých vozidel

docx 375/2011 Sb., (186,8 kB) - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

 • účinnost od 1.4.2012
 • živností není poskytování zdravotních služeb dle zák.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

357/2011 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • s účinností od 1.1.2012 se zvyšuje správní poplatek za výpis z Rejstříku trestů ČR z původních 50 Kč na 100 Kč

docx 355/2011 Sb., (40,35 kB) - zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1.1.2012

docx 351/2011 Sb., (52,57 kB) - zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1.1.2012
 • u osob, které nejsou občany České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, se bezúhonnost prokazuje výpisem z evidence trestů ze státu, jehož je občanem a nově výpisem z Rejstříku trestů ČR
 • podnikatel, který je fyzickou osobou, je povinen zapisovat do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence své skutečné místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo podnikání. Pokud tuto povinnost podnikatel fyzická osoba nesplní, jedná se o porušení podmínky stanovené v obecném předpisu upravujícím podnikání, tedy v obchodním zákoníku. Pokud se nejedná jen o dočasnou ztrátu právního důvodu užívání, může takové jednání dosáhnout intenzity závažného porušování podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

docx 350/2011 Sb., (97,03 kB) - zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

 • účinnost od 1.1.2012
 • u předmětu podnikání „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)“ se slova „chemických přípravků“ nahrazují slovy „chemických směsí".

pdf Upozornění podnikatelům poskytujícím a zprostředkujícím spotřebitelské úvěry , (167,69 kB) - zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1.7.2011
 • podnikatelé poskytující a zprostředkující spotřebitelské úvěry mají povinnost oznámit své identifikační údaje finančnímu arbitrovi
 • v případě nesplnění informační povinnosti hrozí subjektu sankce až do výše 1.000.000 Kč

docx 152/2011 Sb., (169,75 kB) - změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1.7.2011
 • nově není živností činnost fyzických osob - auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty