Požár

Článek poskytuje základní informace o zásadách chování při požáru, evakuaci z hořícího objektu, při nemožnosti opustit požárem ohrožený prostor, při vznícení vlastního oděvu. Článek též specifikuje základní hasebné prostředky a specifika jejich použití při požáru. Informuje i o hrozbě vzniku toxických zplodin hoření.

Činnost při požáru

 • Vznikne-li požár, v každém případě se snažte zachovat klid a jednat s rozvahou! Chraňte svůj život a své zdraví.
 • Oheň se pokuste sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou apod.) nebo se pokuste zamezit jeho rozšíření. Pokud je to možné, z dosahu požáru odstraňte předměty a látky, které mohou způsobit zhoršení požáru – výbuchem, zintenzivněním ohně nebo způsobovat vznik toxických zplodin hoření.
 • Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112. S ohledem na prostor, kde požár vznikl, informujte ostatní (obvykle voláním „Hoří!“), případně jinými způsoby.
 • Co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory. Pozor na nadýchání se toxických zplodin hoření! Skloňte se co nejníže k zemi a použijte improvizovanou dýchací roušku k úniku do bezpečí.
 • Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob nebo zvířat, pokuste se o jejich vyvedení.
 • Pokud máte dostatek času, vezměte sebou nejnutnější věci (např. doklady, peníze, cennosti, osobní léky, pojistné smlouvy apod.), případně si připravte evakuační zavazadlo.
 • Neodvětrávejte prostory, ve kterých hoří, přístup vzduchu zvyšuje intenzitu hoření!
 • Proveďte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie, zabezpečte uvolnění příjezdové komunikace a přístupových prostor pro záchranáře – např. přeparkováním Vašeho automobilu.
 • Při hašení plošného požáru dbejte na to, aby vám neuzavřel ústupovou cestu.
 • Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikaci hořícího objektu a okolí, v případě výzvy záchranářů poskytněte osobní pomoc.
 • Nepřibližujte se k místu požáru, ohrožujete své zdraví a svou přítomností můžete komplikovat činnost záchranných složek.
 • Každý požár, i uhašený bez pomoci hasičů, se musí nahlásit příslušnému hasičskému záchrannému sboru!

Evakuace budovy při požáru

 • Požární poplach v budově se vyhlašuje voláním "HOŘÍ!" nebo údery na kovové předměty.
 • Při evakuaci si vezměte s sebou pouze nejnutnější věci – např. doklady, léky,
 • Na ochranu dýchacích cest si vytvořte roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte na sebe namočený oděv nebo přehoďte přes hlavu namočenou deku, osušku apod. 
 • Při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejníže u země.
 • Před otevřením odzkoušejte hřbetem ruky teplotu dveří. Pokud jsou dveře horké, je za nimi požár a takové dveře neotevírejte, naopak proveďte jejich utěsnění pod dveřmi vlhkým kusem látky.
 • Nepokoušejte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory.
 • Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata a pokuste se případně o jejich záchranu nebo o nich následně informujte záchranáře.  
 • Shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor

Pokud již nemůžete opustit hořící objekt, chovejte se podle níže uvedených zásad

Pokud v důsledku požáru nemůžete opustit ohrožený prostor

 • Zachovejte klid a jednejte s rozvahou!
 • Uzavřete všechny dveře, okna, vypněte klimatizaci a odvětrávání. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 • Snažte se dostat k oknu. Pokuste se na sebe upozornit, aby vás viděli hasiči, třeba máváním, světelnou signalizací, apod.
 • Zvažte otevření okna, můžete způsobit průvan, a tím rychlejší pronikání nebezpečných zplodin do vašeho úkrytu.
 • Odstraňte hořlavé předměty z místa ukrytí, aby se po nich nemohl požár šířit.
 • V případě silného zakouření si lehněte na podlahu.
 • Ústa a nos kryjte navlhčenými kusy látky, které poslouží jako improvizovaný filtr vzduchu. Dýchejte klidně a zhluboka.
 • Povrch těla před požárem nejlépe ochráníte namočením oděvu.

Pokud se na vás vznítí oděv

 • Pokud se vám vznítí oděv, zásadně s ním neutíkejte, protože tím byste jenom podpořili jeho hoření.
 • Hořící oděv ze sebe co nejrychleji strhněte nebo se snažte hořící místo zalehnout a tím zabránit přístupu vzduchu, přitom si chraňte obličej a ruce
 • Když vám hoří větší plocha oděvu, válejte se po zemi a tím zbraňujte přístupu vzduchu k hořícím místům.
 • Na hořící oděv přehoďte deku nebo jinou textilii, kterou budete bránit hoření - textilie by neměla být z umělohmotných vláken.
 • Popálených a postižených ploch se nedotýkejte a pokuste se je ochladit proudící studenou vodou a okamžitě vyhledejte odbornou pomoc

Improvizovaná ochrana dýchacích cest při požáru

Při hoření běžného vybavení domácností, kanceláří, firem, automobilů vznikají vysoce toxické zplodiny hoření, jejichž vdechování ve velice krátké době může způsobit smrt.

Proto je nutné si uvědomit, že při požáru je nutné co nejdříve opustit ohrožené prostory a chránit si dýchací cesty:

 • K ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrku apod.) přiložením na nos a ústa. Roušku přidržujte rukou na obličeji nebo upevněte v zátylku šálou či šátkem.
 • Pohybujte se více u země, je tam menší koncentrace zplodin hoření.
 • Snažte se co nejrychleji opustit zakouřený prostor.

Činnost po požáru

 • Po požáru si nechte velitelem zásahu písemně předat místo požáru – to je ukončen zásah hasičů, v místě je ukončeno vyšetřování příčin požáru a objekt je statikem shledán jako bezpečný.
 • Po spáleništi se pohybujte minimálně a přitom si chraňte dýchací cesty.
 • Nezapínejte ihned přívod elektrické energie – elektrické rozvody si nechte zkontrolovat odborníkem. Totéž proveďte i se svými elektrickými spotřebiči a elektronikou.
 • Proveďte kontrolu rozvodu vody, plynu a tepla.
 • Požár nahlaste co nejdříve své pojišťovně.
 • Odstraňování následků požáru konzultujte se svou pojišťovnou.
 • Škody po požáru si zdokumentujte, doložte svědectvím nebo znaleckým posudkem.
 • Neváhejte v případě potřeby vyhledat odbornou psychologickou nebo náboženskou pomoc.

Obraťte se na odbornou sanační firmu, která vám může pomoci snížit škody na vašem majetku.

Základní hasebné prostředky

Vodní hasicí přístroj 

 • je vhodný k hašení pevných látek
 • je nevhodný k hašení hořlavých kapalných látek
 • nesmí se používat k hašení elektrických zařizení

Pěnový hasicí přístroj

 • je v hodný k hašení pevných a kapalných hořlavých látek
 • nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem

Práškový hasicí přístroj

 • je vhodný k hašení pevných, kapalných a plynných hořlavých látek a elektrických zařízení
 • nevhodný k hašení pevných, lehce rozviřitelných látek
 • nesmí se používat k hašení požárů lehkých kovů

Sněhový hasicí přístroj

 • vhodný k hašení hořlavých kapalin a plynů a elektrických zařízení
 • nevhodný k hašení pevných, lehce rozviřitelných látek
 • při jeho použití je nebezpečí vzniku omrzlin

Halonový hasicí přístroj

 • vhodný k hašení hořlavých kapalin, elektrických zařízení pod proudem
 • nevhodný k hašení pevnýc, lehce rozviřitelných látek
 • nesmí se používat pro hašení lehkých kovů a žhnoucích látek
 • v nevětraných, uzavřených prostorech při jeho použití mohou vznikat toxické plyny

Nástěnný hydrant

 • je vybaven základními prostředky k hašení požáru - hadicí a proudnicí
 • po připojení hadice s proudnicí je okamžitě připraven k použití k hašení požárů v místnostech
 • nesmí se používat k hašení elektrických zařízení pod proudem

Toxické zplodiny hoření

V průběhu hoření vznikají hlavně tyto jedovaté látky - oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), chlorovodík (HCl), oxid siřičitý (SO2), oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2), kyanovodík (HCN), fosgen (COCl2) a jiné vysoce toxické látky.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty