Podezřelé zásilky

Zásady činnosti  při  příjmu podezřelé zásilky

Nebezpečí  teroristického použití antraxu nebo jiné biologické látky je na našem území velice nízké.

Znaky podezřelých zásilek jsou tyto:

 • obal zásilky je znehodnocen neznámou látkou nebo jsou na něm barevné změny
 • zásilka je ofrankována větším počtem známek nebo známky chybí,  resp. nejsou poštou označeny
 • zásilka je nadměrně zabezpečena lepicími páskami, samolepkami atd.
 • zásilka má na sobě různé značky k odvedení pozornosti
 • ze zásilky uniká neznámá kapalina nebo se sype neznámá látka
 • ze zásilky trčí ven přetržené drátky, hliníková fólie nebo nitě
 • zásilka zapáchá
 • zásilka má neobvyklou hmotnost, pokroucený, vyboulený nebo hrbolatý obal
 • zásilka pochází od neznámého odesílatele nebo pochází ze zemí, se kterými jste nebyli nikdy v kontaktu nebo jí chybí zpáteční adresa nebo adresa odesílatele je vám neznámá
 • zpáteční adresa nesouhlasí s místem odeslání na razítku
 • je zřejmé, že obal byl otevřen a opět zalepen
 • na obalu zásilky je označeno, že obsahuje nebezpečnou látku nebo z ní hrozí jiné nebezpečí
 • zásilka má omezující značky jako Personal = Do vlastních rukou, Confidential = Důvěrné, Fragile  = Křehké nebo je označena jako „Osobní“, „Důvěrné“ apod.
 • zásilka má nepřesnou adresu, v adrese jsou použity nesprávné tituly, nesprávně napsané jméno nebo je beze jména
 • objevují se chyby v jednoduchých slovech
 • k popisu byl použit zjevně zkreslený rukopis
 • ozývá z ní tikání nebo jiné podezřelé zvuky

Obecné zásady manipulace s podezřelými zásilkami:

Omezte styk s podezřelou zásilkou!

Antrax nebo jiná biologická látka nepředstavuje okamžité ohrožení osob a proto s podezřelou zásilkou zacházejte vždy s rozmyslem.

 • podezřelou zásilku neotevírat
 • pokud došlo k otevření, netřepat a nevyprazdňovat obsah zásilky
 • nedotýkat se zbytečně podezřelé zásilky
 • při nezbytné manipulaci je vhodné použít ochranné rukavice
 • zásilku umístit do alespoň dvou igelitových pytlů, které se podle možnosti vzduchotěsně uzavřou
 • pokud nejsou k dispozici igelitové pytle, podezřelou zásilku přikrýt nějakým krytem (např. oděv, krabice, prázdná zásuvka, uzavřený koš na odpadky, igelitová taška);  tento kryt ze zásilky nesnímat
 • označit podezřelou zásilku: např. Podezřelá zásilka! Nemanipulovat, nebezpečí!
 • v přítomnosti podezřelé zásilky nejíst, nepít a nekouřit
 • místnost s podezřelou zásilkou uzavřít, uzavřít okna a vypnout ventilaci
 • přivolejte pomoc policie 158 nebo hasičů 150, je možné volat na jednotné číslo tísňového volání 112

Doplněné zásady manipulace s podezřelými zásilkami u firem

 • organizačně zabezpečit, aby s došlými zásilkami bylo v kontaktu co nejméně lidí a otevírání zásilek se provádělo v uzavřené místnosti
 • s poštou by měla manipulovat poučená osoba, která zná zásady zacházení s podezřelými zásilkami
 • pro větší bezpečnost je možné vybavit osobu přejímající zásilky minimálními ochrannými pomůckami, jako jsou gumové rukavice, rouška nebo respirátor
 • nebezpečnou zásilku nahlásit svému bezprostřednímu nadřízenému nebo správci budov, který rozhodne o dalším postupu
 • zjistit, kdo přišel s podezřelou zásilkou do styku a toto ohlásit zdravotnickým nebo vyšetřujícím orgánům

Pokud při otevření se ze zásilky sype neznámá látka, postupujte podle těchto pokynů:

 • nesnažte se podezřelou látku uklidit
 • uvolněný obsah zásilky přikryjte jakýmkoliv vhodným předmětem
 • uzavřete místnost nebo část budovy, kde se zásilka nachází, uzavřete okna a vypněte ventilaci
 • urychleně, ale bez paniky opusťte ohrožený prostor
 • uzavřete ohrožený prostor a zamezte přístupu nepovolaných osob
 • ohrožený prostor viditelně označte, např. NEBEZPEČÍ,  NEVSTUPOVAT!
 • ruce a jiné kontaminované části těla neznámou látkou okamžitě omyjte teplou vodou a mýdlem
 • shromážděte osoby, které mohly přijít do kontaktu s obsahem zásilky, informujte je o situaci a zjistěte jejich případné zdravotní potíže
 • vyžádejte si pomoc policie na telefonním čísle  158 nebo hasičů na čísle 150, je možné volat univerzální číslo 112
 • informujte příslušníky složek integrovaného záchranného systému o okolnostech zjištěných kolem podezřelé zásilky a o momentálním zdravotním stavu
 • vytvořte seznam osob, které mohly přijít do kontaktu s podezřelou zásilkou a tento seznam předejte vyšetřovacím orgánům a hygienické službě
 • odstraňte ze sebe kontaminovaný oděv a ten uložte do igelitového pytle nebo uzavíratelné nádoby, kterou půjde utěsnit
 • proveďte hygienickou očistu celého těla teplou vodou a mýdlem a na základě pokynu použijte i dezinfekční prostředky

Krajský hygienik ve spolupráci s lékařem infekčního oddělení rozhoduje, zda u osob, které přišly do styku s neznámou látkou, budou preventivně nasazena antibiotika.

Příznaky zasažení nebezpečnou biologickou látkou jsou:

 • horečka
 • nevolnost
 • slabost
 • průjem
 • dvojité vidění
 • zvracení
 • těžké dýchání

Možné příznaky zasažení antraxem nebo jinou nebezpečnou biologickou látkou se mohou objevit do 1 dne až 8 týdnů. První příznaky se však objevují často do tří dnů a po týdnu je skoro jisté, že se už neobjeví.

Při objevení příznaků:

 • Je nutné okamžitě informovat okresního hygienika a ošetřujícího lékaře, kteří rozhodnou o použití a způsobu podávání léků!
 • Je nutné omezit styk s ostatními osobami na možné minimum, neúčastnit se kulturních a jiných masových akcí a necestovat prostředky hromadné přepravy osob!
 • V domácnosti je nutné zvýšit hygienická opatření!
 • Používané oděvy uložit do igelitového pytle nebo jiného vhodného obalu!

Poznámka:

Podezřelé zásilky od policie nebo hasičů přebírá Státní úřad pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu, kde se po rozborech  nepoužitelné předměty dávají k likvidaci nebo jsou použity jako důkazní materiál nebo po prověření jsou vráceny do poštovního styku.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty