Park Hořická

Území vymezené zástavbou ulic Hořická a Dukelská bylo v roce 2000 vymezeno v Územním plánu města Hradec Králové jako „plocha parků, lesoparků a městské zeleně“. V roce 2005, kdy Urbaplan zpracoval podrobnější územně plánovací dokumentaci „Regulační plán Hořická“, byla vypracována i ideová studie „Park Hořická“, která zakotvila základní principy budoucího řešení parku.

Letecký pohled

V současné době byla provedena revize této studie a to především z důvodu stanovení postupné etapizace realizace parku. Z důvodu majetkoprávních vztahů s ohledem na vlastníky jednotlivých pozemků a následného výkupu těchto pozemků, byla časová etapizace rozdělena do dvou etap:

  • I. etapa  -  východní část území
  • II. etapa  - západní část území

V rámci I. etapy bude vybudována část, sloužící k rekreaci a oddechu jak obyvatelům přilehlých domů, tak i návštěvníkům ze spádového území. Uvažuje se se základním vybavením mobiliářem i dětským hřištěm. V rámci druhé etapy by mělo být vybudováno propojení mezi ulicemi Dukelská a Hořická. Propojení umožní snazší pohyb cestujících a obyvatel města mezi terminálem a centrem města. Zároveň se zatraktivní toto významné území.

Na těchto stránkách bychom vás rádi seznámili s budoucí podobou parku prostřednictvím studie. V současné době zpracovává Urbaplan další stupně projektové dokumentace.

Odkazy na výkresovou část studie

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty