Paměťová karta

Pracoviště registru řidičů přijímá žádosti o vydání paměťových karet v systému "Digitální tachograf". Jedná se o paměťovou kartu řidiče, podniku a dílny (servisu).

Agenda je vedena v souladu s Nařízením Rady EHS č. 3821/85 ve znění pozdějších předpisů (zejména Nařízení Rady ES č. 1360/2002), § 110a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákona o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 226/2006 Sb., a správním řádem, v gesci úřadu obce s rozšířenou působností.


Vydání paměťové karty

Paměťová karta řidiče

Řidič předkládá "Žádost o vydání paměťové karty řidiče" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí. Žádost řidič podepuje svým digitalizovaným podpisem přímo na přepážce registru řidičů. Paměťovou kartu je řidič povinen převzít osobně.

  

K žádosti o vydání paměťové karty řidiče musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz);
  • platný řidičský průkaz žadatele.

Lhůta pro zhotovení paměťové karty řidiče je 15 pracovních dní po splnění všech podmínek žádosti. Podání žádosti a převzetí paměťové karty je možné pouze osobně.

Platnost karty je 5 let. Pokud je platnost řidičského průkazu kratší než tato doba, omezí se platnost vydané karty řidiče.


  

Paměťová karta podniku

Jednatel společnosti, příp. pověřený zaměstnanec či zmocněná osoba, předkládá předtištěnou "Žádost o vydání paměťové karty podniku" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

  

K žádosti o vydání paměťové karty podniku musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz);
  • zaměstnanecké pověření nebo zplnomocnění při zastupování;
  • originál (ověřenou kopii) živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Lhůta pro zhotovení paměťové karty je 15 pracovních dní po splnění všech podmínek žádosti. Platnost paměťové karty vozidla je 5 let.


  

Paměťová karta dílny/servisu

Jednatel společnosti, příp. pověřený zaměstnanec či zmocněná osoba, předkládá předtištěnou "Žádost o vydání paměťové karty dílny" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

  

K žádosti o vydání paměťové karty dílny musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz);
  • zplnomocnění servisu pro držitele karty (vč. data narození);
  • originál (ověřenou kopii) živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku; 
  • kopie platného "Osvědčení" či "Certifikátu" o ověřování tachografů vydávaných ČMI.

Lhůta pro zhotovení paměťové karty dílny je 15 pracovních dní po splnění všech podmínek žádosti. Platnost paměťové karty je dílny 1 rok.

Ztráta odcizení, poškození nebo nesprávná funkce karty

Poškozenou nebo nefunkční paměťovou kartu řidiče je řidič povinen vrátit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Při ztrátě nebo odcizení je držitel povinen požádat o kartu novou a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu, kde krádež hlásil (např. místní policie) nebo čestným prohlášením o ztrátě.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty