Paměťová karta

Pracoviště registru řidičů přijímá žádosti o vydání paměťových karet v systému "Digitální tachograf". Jedná se o paměťovou kartu řidiče, podniku a servisní dílny.

Agenda je vedena v souladu s Nařízením Rady EHS č. 3821/85 ve znění pozdějších předpisů (zejména Nařízení Rady ES č. 1360/2002), § 110a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákona o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 226/2006 Sb., a správním řádem místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.


Vydání paměťové karty

Paměťová karta řidiče

Žadatel předkládá předtištěnou "Žádost o vydání paměťové karty řidiče" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

  

K žádosti o vydání paměťové karty řidiče musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • platný řidičský průkaz žadatele;
  • jednu fotografii.

Lhůta pro zhotovení paměťové karty řidiče je 15 pracovních dní po splnění všech podmínek žádosti. Podání žádosti a převzetí paměťové karty je možné pouze osobně.

Platnost karty je 5 let. Pokud je platnost řidičského průkazu kratší než tato doba, omezí se platnost vydané karty řidiče.


  

Paměťová karta vozidla (podniku)

Jednatel společnosti případně pověřená osoba předkládá předtištěnou "Žádost o vydání paměťové karty vozidla" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

  

K žádosti o vydání paměťové karty vozidla musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • pověření nebo zplnomocnění při zastupování;
  • originál (ověřenou kopii) živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Lhůta pro zhotovení paměťové karty je 15 pracovních dní po splnění všech podmínek žádosti. Platnost paměťové karty vozidla je 5 let.


  

Paměťová karta servisu (dílny)

Jednatel společnosti případně pověřená osoba předkládá předtištěnou "Žádost o vydání servisní paměťové karty" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí.

  

K žádosti o vydání servisní paměťové karty musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • pověření nebo zplnomocnění při zastupování;
  • originál (ověřenou kopii) živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku; 
  • kopie platného "Osvědčení" či "Certifikátu" o ověřování tachografů vydávaných ČMI.

V případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než osoba na kterou bude servisní karta vystavena, musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen.

Lhůta pro zhotovení paměťové karty je 15 pracovních dní po splnění všech podmínek žádosti. Platnost servisní paměťové karty je 1 rok.

Ztráta odcizení, poškození nebo nesprávná funkce karty

Pokud se stane, že je karta poškozena nebo nefunguje správně je držitel povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, ji odevzdat a v případě potřeby zažádat o vydání nové karty. Úřad vydá novou kartu do 5 pracovních dnů.

Při ztrátě nebo odcizení, je držitel povinen do 7 dnů požádat o kartu novou a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu, kde ke krádeži došlo (např. místní policie), nebo čestným prohlášením o ztrátě.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty