Památkově chráněná území a ochranná pásma v ORP Hradec Králové (mimo Hradec Králové)

Na správním území obce s rozšířenou působností Hradec Králové (ORP Hradec Králové) je pro ochranu památkových hodnot vyhlášena Krajinná památková zóna Bojiště bitvy u Hradce Králové, ochranné pásmo zámeckého areálu ve Smiřicích, ochranné pásmo státního zámku Hrádek u Nechanic, ochranné pásmo souboru nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Nechanic, ochranné pásmo zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Chlumce nad Cidlinou.

Mapy památkově chráněných území a ochraných pásem na území ORP Hradec Králové (viz Mapový portál Královéhradeckého kraje)


Povinnosti vlastníka nemovitosti

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17).

Tato povinnost je vyloučena vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti. (viz § 14 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči)

 • doc Plná moc
  Vzor obsahující potřebné údaje, a který může žadatel použít.
  15.10.2014 08:55 Falta Jan Ing. arch.
 • doc Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. mimo restaurování kulturní památky
  Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na základě ustanovení § 14 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), tj. mimo restaurování kulturní památky, b) na základě ustanovení a § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči žádáli vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny  k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.
  02.07.2018 09:48 Falta Jan Ing. arch.
 • doc Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. pro restaurování kulturní památky
  Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na základě ustanovení § 14 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování kulturní památky. Restaurováním kulturní památky se rozumí obnova kulturní památky nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických  výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.

 • Krajinná památková zóna Bojiště bitvy u Hradce Králové

Vyhláška Ministerstva kultury č. 208/1996 Sb. ze dne 1. července 1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny, ve znění pozdějších předpisů

 • Ochranné pásmo zámeckého areálu ve Smiřicích

Rozhodnutí Okresního úřadu Hradec Králové  ze dne 9. července 1996 o ochranném pásmu zámeckého areálu ve Smiřicích

 • Ochranné pásmo státního zámku Hrádek u Nechanic

Rozhodnutí Okresního úřadu Hradec Králové  ze dne 7. března 1996 o vymezení ochranného pásma státního zámku Hrádek u Nechanic

 • Ochranné pásmo souboru nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Nechanic

Rozhodnutí Okresního úřadu Hradec Králové ze dne 7. března 1996 o ochranném pásmu souboru nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Nechanice

 • Ochranné pásmo zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Chlumce nad Cidlinou

Rozhodnutí Okresního úřadu Hradec Králové ze dne 7. března 1996 o ochranném pásmu zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Chlumce nad Cidlinou

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty