Památkově chráněná území a ochranná pásma v městě Hradec Králové

Vzhledem k historickému významu je na území Hradce Králové vyhlášena plošná památková ochrana - Městská památková rezervace Hradec Králové (MPR Hradec Králové), Městské památková zóna Hradec Králové (MPZ Hradec Králové) a Ochranné pásmo městské památkové rezervace Hradec Králové (OP MPR Hradec Králové).

Mapa vymezení hranice Městská památkové rezervace Hradec Králové (MPR), Městské památkové zóny Hradec Králové (MPZ) a Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové (OP MPR)

Vymezení MPR, MPZ a OP MPR Hradec Králové Vymezení MPR, MPZ a OP MPR Hradec Králové (105,41 KB)


Povinnosti vlastníka nemovitosti nemovitosti, která není kulturní památkou, ale leží na území MPR, MPZ a OP MPR

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17).

Tato povinnost je na základě § 17 vyloučena vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, v ochranném pásmu památkové rezervace, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti.

(viz zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči)


 • doc Plná moc
  Vzor obsahující potřebné údaje, a který může žadatel použít.
  15.10.2014 08:55 Falta Jan Ing. arch.
 • doc Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. mimo restaurování kulturní památky
  Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na základě ustanovení § 14 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), tj. mimo restaurování kulturní památky, b) na základě ustanovení a § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči žádáli vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny  k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.
  02.07.2018 09:48 Falta Jan Ing. arch.
 • doc Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. pro restaurování kulturní památky
  Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na základě ustanovení § 14 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování kulturní památky. Restaurováním kulturní památky se rozumí obnova kulturní památky nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických  výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.

 • Městská památková rezervace Hradec Králové

Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12 1987, o prohlášení historických jader měst ... Hradce Králové, ... za památkové rezervace

 • Městská památková zóna Hradec Králové

Vyhláška Východočeského KNV ze dne 17. 10. 1990, o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje

 • Ochrané pásmo MPR Hradec Králové

Rozhodnutí ONV Hradec Králové o určení ochranného pásma Městské památkové rezervace Hradec Králové č.j. 847 ze dne 8. 12. 1987

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty