Označování obalů s nebezpečnými látkami

Informace pro označení na obalu nebezpečné chemické látky/chemického přípravku se skládá z grafického výstražného symbolu nebezpečnosti (piktogramu), slovního označení nebezpečnosti, R-vět, označujících specifickou rizikovost chemických látek, a S-vět, vyjadřujících standardní pokyny pro bezpečné nakládání s chemickými látkami.

Nebezpečné vlastnosti

Označení na obalu (+R, S-věty)

   

Slovní vyjádření nebezpečnosti

Písmenný symbol nebezpečnosti

Slovní označení nebezpečnosti

Grafický výstražný symbol nebezpečnosti

Fyzikálně-chemické vlastnosti

výbušný

E

výbušný

mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě

Výbušné

oxidující

O

oxidující

při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají vysoce exotermní reakci

Oxidující

extrémně hořlavý

F+

extrémně hořlavý

v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0°C a bod varu nižší než 35°C nebo které jsou v plynném stavu vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku

Extrémně hořlavé

vysoce hořlavý

F

vysoce hořlavý

  • se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty, normálního (atmosférického) tlaku a bez přívodu energie,
  • se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají,
  • mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 21°C a nejsou extrémně hořlavé,
  • při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr.kg-1.h-1

Extrémně hořlavé

hořlavý

R 10

hořlavý

 mají bod vzplanutí v rozmezí od 21°C do 55°C

Toxikologické vlastnosti a specifické vlastnosti s účinky na zdraví člověka

vysoce toxický

T +

vysoce toxický

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt

Toxické

toxický

T

toxický

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození nebo smrt

Toxické

zdraví škodlivý

Xn

zdraví škodlivý

po vdechnutí, požití nebo po proniknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt

Zdraví škodlivé

žíravý

C

žíravý

po styku s živou tkání mohou způsobit její zničení

Žíravé

dráždivý

Xi

dráždivý

nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět

Zdraví škodlivé

senzibilizující

R42, R43

zdraví škodlivý

dráždivý

po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky

karcinogenní

R45, R49

toxický

zdraví škodlivý

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakovin

mutagenní

R46 

toxický

zdraví škodlivý

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození

toxický pro reprodukci

R60, R61

toxický

zdraví škodlivý

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce muže nebo žen

Ekotoxikologické vlastnosti

nebezpečný pro životní prostředí

N

R52, R53, R59

nebezpečný pro životní prostředí

po proniknutí do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí

Životní prostředí

Zdroj:

http://www.labo.cz/mft/chemikalie_neb.htm

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty