Ověřování podpisů a listin

VIDIMACE  (ověření opisu nebo kopie s listinou), LEGALIZACE (ověření pravosti podpisu na listině)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Nutná osobní návštěva úřadu.

Úřední hodiny:

PO, ST       - 8.00 - 17.00 hod.

ÚT, ČT, PÁ - 8.00 - 14.00 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

k vidimaci je nutné předložit:

  • originál (prvopis) nebo stejnopis nebo již  ověřenou fotokopii listiny, dále opis nebo kopii pořízenou ze spisu

k legalizaci je nutné předložit:

  • platný průkaz totožnosti, který obsahuje jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele, trvalý pobyt nebo adresu místa pobytu na území ČR nebo adresu bydliště mimo území ČR
  • listinu na níž se osoba vlastnoručně podepíše nebo podpis na listině uzná za vlastní

Správní  poplatky

Legalizace (ověření podpisu) 30,- Kč/podpis

Vidimace za každou započatou stránku     30,-Kč

Osvobození od správního poplatku

Ověření listin

 

1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy 4), občanská sdružení a odborové organizace 5) a obecně prospěšné společnosti 6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

 

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

 

 

Ověření podpisu

 

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

 

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy 4), občanská sdružení a odborové organizace 5) a obecně prospěšné společnosti 6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

 

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.Další informace

Listiny,  u kterých nelze provést vidimaci:

- opisy (kopie) OP, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka,služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížky, šeky, směnky nebo jiné cenné papíry, losy, sázenky, protest směnky, geometrické plány, rysy a technické kresby

- je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úřadně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li  kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele

- je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka

- jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zpochybnit její věrohodnost

- jestliže se předložený opis (kopie) doslovně neshoduje s předloženým originálem

- není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se  neprovede:

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
  • je-li podpis vyhotoven jinými než písmeny latinské abecedy
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Důležité upozornění:

Nemůže-li žadatel číst nebo psát a pokud je již dříve na listině podepsán, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Účasti dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Osoby, které psaní nebo čtení neovládají a jejich podpis tak není na listině uveden, na které má být provedena legalizace, je třeba úředního zápisu notářem. Postupuje se podle § 563 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,  Občanský zákoník.  

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s

listinou a o ověřování pravosti podpisu v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb.,  Občanský zákoník

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty