Otázky a odpovědi

Nejčastější otázky a odpovědi z oblasti živnostenského podnikání. V závěru stránky jsou kontaktní e-mailové adresy, na které můžete napsat svůj dotaz.

Rejstřík

 • Náhledem do živnostenského rejstříku na www.rzp.cz  jsem zjistil, že mám ke dni 30.6.2008 ukončenou živnost, ač jsem nepožádal o její zrušení. Jak je to možné?
  Zákonem č. 130/2008 Sb., který se měnil živnostenský zákon, byla místo původních 125 živností volných (živnosti, pro které zákon nevyžadoval prokázání odbornosti) zavedena jedna živnost volná „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Zřejmě se jedná o případ, kdy automaticky ze zákona zanikla ke dni 30.6.2008 původní živnost volná a od 1.7.2008 byla v rejstříku zavedena jedna živnost "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", přičemž původní název volné živnosti se stal oborem činnosti nové „velké“ živnosti volné. Podnikatel je oprávněn provozovat tuto živnost v úplném rozsahu. Nadále je možné se prokazovat starým průkazem živnostenského oprávnění do doby první ohlášené změny. Při prvním oznámení změny bude projednána tzv. "transformace živnosti volné", kde si podnikatel sám určí obory, které hodlá nadále provozovat v rámci živnosti volné. Tyto obory budou bezplatně zapsány do živnostenského rejstříku.
 • Končí platnost živnostenských listů a koncesní listin a musí se tyto průkazy vyměnit za výpis ze živnostenského rejstříku?
  Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění (živnostenským listem, koncesní listinou) až do doby vydání prvního výpisu podnikateli. Tento výpis vydá živnostenský úřad na žádost podnikatele nebo na základě oznámení první změny v údajích ohlášení živnosti. Pokud tedy podnikatel sám nepožádá o výpis ze živnostenského rejstříku (nemá povinnost) a nebude oznamovat žádné změny, může se několik let prokazovat platnými průkazy živnostenských oprávnění, tzn. živnostenskými listy nebo koncesní listinou a není třeba je měnit.
 • V živnostenském rejstříku mám zapsanou živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona", v rámci které provozuji obor činností "Velkoobchod a maloobchod". Nyní bych v rámci této živnosti volné ještě provozoval další obor "Zprostředkování obchodu a služeb". Mám povinnost tuto změnu oznamovat živnostenskému úřadu?
  Dle § 28 odst. 1 živnostenského zákona je podnikatel oprávněn provozovat živnost volnou v úplném rozsahu, tedy všechny obory činností náležejících do živnosti volné, aniž by je měl zapsané v živnostenském rejstříku. V uváděném případě může podnikatel provozovat zprostředkování obchodu a služeb, aniž by změnu oznamoval. Doporučujeme však pro případné dodavatele, odběratele a zákazníky při nejbližší příležitosti oznámit změnu oborů činností živnosti volné. Na základě oznámené změny, která nepodléhá správnímu poplatku, je vydán nový výpis ze živnostenského rejstříku, kterým lze obchodním partnerům prokazovat konkrétní vykonávanou činnost (příslušné obory činností živnosti volné). Pokud by podnikatel hodlal vykonávat činnost, která je předmětem živnosti řemeslné, vázané či koncesované (tedy nejedná se o rozšíření oborů činností živnosti volné), pak je nutné ohlásit živnost (požádat o koncesi), jinak by se podnikatel dopouštěl neoprávněného podnikání!  

Ohlášení živnosti (žádosti o koncesi)

 • Byl jsem pravomocně odsouzen, mohu ohlásit živnost?
  Bezúhonnost jako všeobecnou podmínku provozování živnosti musí splňovat podnikatel - fyzická osoba a osoba, která plní funkci odpovědného zástupce. Za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Vaši bezúhonnost bude posuzovat obecní živnostenský úřad, u kterého ohlásíte živnost.
 • Hodlám s předstihem ohlásit živnost, ale aby mi platila až po 2 měsících, je to možné?
  Oprávnění provozovat živnost vzniká právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám u ohlašovacích živností dnem ohlášení, pokud ohlášení živnosti bylo bez závady a ohlašovatel splnil veškeré podmínky stanovené zákonem. U koncesovaných živností vzniká oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, pokud byly splněny veškeré náležitosti. Právnickým osobám nově založeným nebo zahraničním fyzickým osobám, které hodlají na území ČR provozovat živnost prostřednictvím organizační složky obchodního závodu, vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku. Den vzniku živnostenského oprávnění je zákonem stanoven, nelze vznik oprávnění posunout na pozdější datum. Je však možné na 2 měsíce při ohlášení živnosti oznámit i přerušení provozování živnosti. 

Doklady k ohlášení živnosti (žádosti o koncesi)

 • Musím si pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) zařídit výpis z Rejstříku trestů ČR?
  Bezúhonnost jako všeobecnou podmínku provozování živnosti musí splňovat podnikatel - fyzická osoba a osoba, která plní funkci odpovědného zástupce. Vyžaduje-li to živnostenský zákon, živnostenský úřad si výpis z Rejstříku trestů ČR pořídí sám. Výpis z Rejstříku trestů ČR je pořízen elektronickou cestou, bez poplatku a v řádech několika minut. Takto vyžádaný výpis slouží pouze pro účely řízení před živnostenským úřadem (zůstává ve spisu, nemůže být dále poskytován dalším úřadům ani podnikateli pro další jednání). Pokud podnikatel bude potřebovat tuto listinu pro další řízení před ostatními institucemi, pak si jej musí opatřit sám na své náklady (např. prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT, které je na zdejším živnostenském úřadě zřízeno).
 • Jakým dokladem mám prokázat vztah k sídlu?
  Dokladem prokazujícím právní důvod pro užívání prostor, do nichž bylo umístěno sídlo podnikatele může být zejména nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, písemný souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním prostor, případně osoby oprávněné s nemovitostí nakládat, popř. jiný doklad.

Odpovědný zástupce

 • Co je to funkce odpovědného zástupce?
  Odpovědný zástupce je podle § 11 odst. 1 živnostenského zákona fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Podnikatel - fyzická osoba ustanovuje odpovědného zástupce většinou z důvodu, že sám nesplňuje odbornou nebo jinou způsobilost pro provozování živnosti, u právnické osoby plní funkci odpovědného zástupce člen statutárního orgánu (není to však podmínkou).  Funkci odpovědného zástupce může osoba vykonávat pouze pro 4 podnikatelské subjekty. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Tuto funkci nemůže plnit fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti (blíže § 8 živnostenského zákona). Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, a to po dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Provozovna

 • Co je to identifikační číslo provozovny?
  Jedná se o nový údaj podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění. Identifikační číslo provozovny (IČP) slouží pouze jako referenční údaj pro účely komunikace mezi živnostenským rejstříkem a základními registry. Pro podnikatele ani pro živnostenský úřad nemá IČP jiný než statistický význam, z tohoto důvodu byla s účinností od 30.6.2012 zrušena povinost podnikatele toto číslo užívat (označovat jím provozovnu). Údaj o IČP je tedy pouze uveden v živnostenském rejstříku.
 • Jakým způsobem se označuje živnostenská provozovna?
  Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou (názvem právnické osoby) nebo jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem osoby (IČO). Mobilní provozovna a automat musí být dále označena údajem o sídle podnikatele. Provozovna sloužící k poskytování služeb nebo k prodeji zboží spotřebitelům navíc i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů) a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. Prodejní nebo provozní dobou nemusí být označena mobilní provozovna a automat. Provozovny, ve kterých je poskytováno přechodné ubytování musí být dále označeny kategorií a třídou ubytovacího zařízení. U vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti je jeho provozovatel povinen viditelně označit, zda jde o nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory pro kuřáky a nekuřáky (další podrobnosti v zák. č. 379/2005 Sb., v platném znění).
 • Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny? Např. z důvodu nemoci nebo dovolené?
  Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec dočasného uzavření (tato povinnost se netýká mobilních provozoven a automatů). Za závažné důvody lze považovat např. náhlé onemocnění nebo úraz či jinou nečekanou událost, která by zabránila podnikateli uzavření provozovny řádně zveřejnit.
 • Jaký je rozdíl mezi sídlem a provozovnou?
  Sídlo - je adresa odkud podnikatel řídí svoji činnost (adresa pro fakturaci, vyřizování telefonů, atd.).  Sídlo si volí podnikatel-fyzická osoba podle vlastní úvahy, nejčastěji to bývá adresa trvalého bydliště, ale není to pravidlem, lze samozřejmě mít sídlo shodné s adresou své provozovny. Pokud se však adresa sídla liší od trvalého bydliště, je podnikatel povinen jej živnostenskému úřadu dokladovat dokumentem prokazujícím právní důvod pro užívání prostor. Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu (na ohlašovně trvalého pobytu), musí doložit souhlas obce s umístěním sídla podnikání. Fyzická osoba může mít jen jedno sídlo, které se vztahuje k celé jeho podnikatelské činnosti (i pro více živností). Adresu sídla musí mít podnikatel vždy. Od 1.1.2014 byl termín "místo podnikání" nahrazen slovem "sídlo".  
  Provozovna - prostor, v němž je živnost provozována. Toto je nejdůležitějším znakem provozovny. Za provozovnu se pro účel zákona považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (stánek, pojízdná prodejna). Podnikatel může provozovat jednu živnost ve více provozovnách. Samozřejmě lze provozovat v jedné provozovně více živností. Nejčastějšími provozovnami jsou obchody, prostory k poskytování služeb zákazníkům (např. kadeřnické salóny, restaurace, stánky, sklady, dílny, byty, prodejní automaty, pojízdné prodejny, ad.).
 • Pokud mám trvalé bydliště (sídlo) v Hradci Králové a zřizuji stálou provozovnu v Pardubicích, kde musím oznamovat zahájení činnosti v provozovně?
  Jakékoli podání dle živnostenského zákona můžete učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v rámci ČR. Pro výše uvedené oznámení může tedy podnikatel využít služeb Obecního živnostenského úřadu v Hradci Králové nebo v Pardubicích nebo kteréhokoli jiného živnostenského úřadu v ČR. Úřad, který obdrží podání jako první, zapíše nové údaje do živnostenského rejstříku, provozovně přidělí IČP a o zápisu informuje podnikatele. Výjimkou jsou automaty a mobilní provozovny (provozovna, která je přemistitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než 3 měsíce) - zahájení a ukončení činnosti v těchto provozovnách není nutné vůbec ohlašovat.
 • Hodlám ukončit činnost v provozovně, co musí obsahovat mé podání?
  Ukončení činnosti v provozovně je nutné předem oznámit živnostenskému úřadu. Vedle své identifikace, adresy provozovny a faktického datumu ukončení činnosti je podnikatel povinen nejpozději k tomuto dni též oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Aby oznámení obsahovalo vše, doporučujeme použít formulář "Změnový list".

Oznámení změny v údajích

 • Pokud změním bydliště např. z Hradce Králové do Pardubic, na kterém živnostenském úřadě mám tuto změnu oznámit?
  Od 1.8.2010 změnu adresy trvalého pobytu nemusí podnikatel oznamovat živnostenskému úřadu. Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To však neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Adresa bydliště je údajem zapsaným v IS evidence obyvatel. Tuto změnu tak živnostenský úřad zjistí sám a zapíše ji do živnostenského rejstříku automaticky, aniž by o provedené změně podnikatele informoval. Podnikatel následně může na kterémkoli živnostenském úřadě nebo na kontaktních místech Czech Point požádat o výpis ze živnostenského rejstříku. Pozor: většina fyzických osob užívá adresu trvalého pobytu zároveň jako adresu sídla. Pokud v rejstříku jsou obě adresy shodné a fyzická osoba v předchozích jednání na živnostenském úřadě výslovně neuvedla, že hodlá mít vždy obě adresy stejné, při změně trvalého pobytu adresa sídla zůstává na původní adrese starého bydliště, není automaticky změněna! Změna adresy sídla je provedena až po oznámení podnikatelem. Jakékoli podání dle živnostenského zákona, tzn. i změny adresy sídla podnikání může fyzická osoba učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v rámci ČR. Úřad, který obdrží podání jako první, zapíše nové údaje do živnostenského rejstříku a po uhrazení správního poplatku vydá výpis ze živnostenského rejstříku.
 • Kam se mají změny u právnické osoby oznamovat dříve, na živnostenský úřad nebo na obchodní rejstřík?
  Od 1.7.2008 obecně platí: pokud se jedná o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, pak tyto změny již není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Obchodní rejstřík má povinnost informovat příslušný živnostenský úřad dle adresy sídla podnikatele. Změna obchodní firmy a sídla se tedy oznamuje pouze na příslušný rejstříkový soud. Změnu osoby statutárního orgánu je právnická osoba povinna oznámit živnostenskému úřadu poté, co tato skutečnost nastala, např. kdy o změně rozhodl příslušný orgán právnické osoby. Účinky jmenování nebo odvolání členů statutárního orgánu nastávají nezávisle na zápisu těchto osob do obchodního rejstříku. I v tomto případě však platí pravidlo - pokud změna byla oznámena obchodnímu rejstříku, pak není nutné ji oznamovat duplicitně živnostenskému úřadu. Změny v rozsahu dosavadního předmětu podnikání se ohlašují nebo se o ně žádá u jakéhokoliv živnostenského úřadu, zápis do obchodního rejstříku je následný.

Přerušení živnosti

 • Mohu oznámit přerušení provozování živnosti se zpětnou platností a můžu živnost přerušit na dobu neurčitou?
  Zpětně oznámit přerušení provozování živnosti nelze, neboť živnostenský zákon stanovuje podnikateli oznámit svůj úmysl o přerušení provozování živnosti předem. Od 1.8.2010 oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu není povinností podnikatele, je na jeho vůli, zda tuto skutečnost oznámí či nikoli. Výhodou tohoto dobrovolného oznámení je, že v době přerušení provozování živnosti je podnikatel zbaven některých povinností, které jsou taxativně vyjmenovány v § 31 odst. 11 živnostenského zákona (např. v době přerušení živnosti není povinen splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti). Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení. Přerušit lze vždy na dobu určitou, délka přerušení však již není omezena (dříve bylo možné přerušit maximálně na dobu 2 let). 

Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost

 • Je živnost zrušená dnem podání žádosti?
  Oprávnění je zrušeno na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatele uvedeno, oprávnění provozovat živnost zaniká až nabytím právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu. Po převzetí rozhodnutí běží účastníkovi řízení patnáctidenní lhůta pro odvolání a teprve po uplynutí této lhůty následující den, kdy se již nemůže odvolat, rozhodnutí nabývá právní moci. Lhůtu je možné zkrátit tím, že se účastník řízení vzdá práva na odvolání, což lze učinit i v den převzetí rozhodnutí. Pokud je jediným účastníkem řízení, nabývá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění právní moci tímto dnem.

Obchodní listiny

 • Podnikám jako fyzická osoba. Jaký údaj o evidenci mám uvádět na fakturách, listinách a na firemním webu, když nejsem zapsán do obchodního rejstříku?
  Zmiňovaná povinnost je stanovena v § 435 nového občanského zákoníku, v platném znění, který uvádí: "Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách (např. objednávky, obchodní dopisy, faktury, smlouvy, ad.) a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (webové stránky) své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj (např. identifikační číslo IČO), uvede i ten. Na výše specifikované listině lze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem". 

  Údajem o zápisu do jiné evidence je nepochybně uvedení názvu evidence, v níž jste zapsán, a kdo ji vede. Je nutné též uvést IČO, bylo-li již přiděleno. Sporné může být, zda je nutné uvádět i další evidenční číslo, pod nímž jste v daném rejstříku zapsán. Zákon to výslovně nevyžaduje, avšak v zájmu právní jistoty lze takový postup doporučit. 

  Výpis ze živnostenského rejstříku Vám dnes může vydat jakýkoli obecní živnostenský úřad v ČR, popř. pracoviště Czech Point. Čísla uvedená na výpise ze živnostenského rejstříku (č.j., ID RZP a další) mohou být při vydání dalšího výpisu, o který si můžete kdykoli požádat, vždy jiná. Evidenční čísla živnosti nebo rejstříková čísla již nejsou součástí výpisu, tudíž není vhodné tyto údaje uvádět na listinách či webových stránkách. Pokud hodláte zadat výrobu razítka, popř. si vytvořit záhlaví na obchodní listinách, pak lze doporučit např. tuto obecnou formu: 

  Zapsán v živnostenském rejstříku
  Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Hradec Králové

  Tato formulace je jednoznačná a pokud nezměníte adresu sídla do obvodu jiného obecního živnostenského úřadu, pak je i neměnná. Příslušnost úřadu se řídí adresou  sídla, a tento údaj je uveden na výpisu ze živnostenského rejstříku.

Pokud jste Vámi požadovanou odpověď nenašli, zeptejte se odpovědných pracovníků

Dotazy ve věcech ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, oznámení změn v údajích uvedených při ohlášení živnosti, přerušení provozování živnosti, změny termínu přerušení, zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele, zahájení a ukončení činnosti v provozovně, výpisů ze živnostenského rejstříku, ad., zodpoví vedoucí oddělení živnostenských oprávnění Petr Lámus ( petr.lamus@mmhk_cz), tel.  495 707 520.

Dotazy týkající se živnostenské kontroly, správního řízení, sankčního pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění, agendy tržních míst, řešení stížností a podnětů na činnost podnikatelů vyřizuje vedoucí oddělení kontroly Otakar Jirků ( otakar.jirku@mmhk_cz), tel. 495 707 530.

Upozorňujeme, že prostřednictvím výše uvedených e-mailových adres nelze učinit podání dle živnostenského zákona, nelze podat stížnost či žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Touto cestou nemůže být poskytováno účetní nebo daňové poradenství, nelze poskytnout jakékoli konkrétní informace ze živnostenského rejstříku, pouze mohou být zodpovězeny dotazy týkající se živnostenského zákona.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty