Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí magistrátu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
 
Proti rozhodnutí magistrátu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí.

Jak a kde lze odvolání podat

Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, cestou podatelny magistrátu. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno. Odvolání lze podat poštou na adresu

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
502 00  Hradec Králové

nebo osobně na podatelně Magistrátu města Hradec Králové nebo prostřednictvím elektronické podatelny magistrátu města e-podatelna@mmhk_cz nebo datové schránky bebb2in
 
Jak a kdo o vyřízení odvolání rozhoduje

Odvolacím orgánem proti rozhodutí Magistrátu města Hradec Králové (jeho věcně a funkčně příslušného odboru nebo útvaru v samostatné i přenesené působnosti) je vždy Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
 
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Jak a kde lze stížnost podat

Stížnost na postup při vyřízování žádosti o informace může podat žadatel:

  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti, v případě, že magistrát místo poskytnutí informace sdělil žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace (což magistrátu umožňuje § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím);
  • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny poskytované dle § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat:

Ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt (odbor magistrátu, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří) písemný záznam.

Písemně prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@mmhk_cz nebo datové schránky bebb2in (není nutný zaručený elektronický podpis).

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne

  • doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.);
  • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

Jak a kdo o vyřízení stížnosti rozhoduje

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup Magistrátu města Hradec Králové, jeho věcně a funkčně příslušného odboru, je vždy Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty