Opatření proti snížení zdravotního rizika po povodni

Informace lze získat u Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradec Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové na telefonním čísle

495 058 111*

Základní  pravidla, která by měli dodržovat občané zaplavených území

  • Záplavová voda je vždy zdravotně závadná (možnost kontaminace splaškovými vodami, zdechlinami a toxickými látkami z povodní). Pokud možno do ní nevstupovat.
  • K pití a mytí používat pouze balenou vodu nebo vodu z přistavených cisteren.
  • Při vyklízecích pracích používat zásadně gumové holínky, gumové nebo latexové rukavice a pracovní oblek, který je třeba po zamokření měnit a podle možnosti vyprat s vyvářkou. Obuv a rukavice denně omýt čisticím prostředkem s chlórem (např. SAVO a případně saponátem), opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout. (je nezbytné z důvodu prevence nákazy leptospirózami, tularémií, listeriózou, zánětem jater typu A, břišním tyfem nebo paratyfem B).
  • Veškeré zaplavené potraviny odevzdat k likvidaci, balené ošetřit: strhnout potisk, zkontrolovat těsnost, dezinfikovat povrch čisticím prostředkem s chlórem (např. SAVO), opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout.
  • Zatopené studny a studny, jejichž okolí bylo zaplaveno, až do doby provedení laboratorního vyšetření nepoužívat ani k zalévání.
  • Dodržovat zásadu pečlivého a častého mytí rukou v pitné (nebo laboratorně zkontrolované) vodě, a to vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem, pitím nebo kouřením, pokud se budeme dotýkat obličeje, ale i před a po použití záchodu. K osušení rukou a obličeje používat papírové ručníky nebo ubrousky. Ke smrkání papírové kapesníky.

Doporučení:

Se zažívacími potížemi, průjmy, teplotou, dýchacími potížemi, hnisavými kožními projevy, jakýmkoli poraněním, vyrážkou apod. vždy navštivte lékaře!

Pravidla základní hygieny po záplavách můžete najít v článku  Pravidla základní hygieny při záplavách 

Zdroj:

Sborník pro Školení pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi 2003 – Magistrát města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty