Opatření před povodní

 • Cenné vybavení domácnosti přemístěte ze sklepů a přízemí od vyšších pater nebo alespoň do vyšších míst např. na skříně a to i potraviny.
 • Připravte si evakuační zavazadlo  a rodinu na evakuaci i s domácími zvířaty.
 • Nachystejte si nepromokavou obuv a oděv.
 • Odstraňte nebo zabezpečte nebezpečné látky, které při styku s vodou mohou způsobit ekologickou havárii.
 • Připevněte nebo jinak zabezpečte snadno odplavitelný materiál, který by mohl zhoršit průběh povodně.
 • Vyvezte svůj osobní automobil a případně další techniku na bezpečné vyvýšené místo.
 • Připravte se na vyvedení hospodářských zvířat na bezpečné místo,  případně k jejich uvolnění, aby se jim umožnilo uniknout před povodní.
 • Držitelé zbraní: zabezpečte jejich ochranu proti zneužití i s doklady.
 • Informujte o možném ohrožení své sousedy a pomozte s přípravou na evakuaci starým a nemocným osobám ve svém okolí.
 • Připravte si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, kanalizace atd.
 • Trvale sledujte hromadné informační prostředky a dbejte pokynů orgánů státní správy a samosprávy, záchranářů a policie.
 • Při vyhlášení evakuace okamžitě opusťte bydliště a přesuňte se do evakuačního prostoru nebo do místa soustředění.
 • Před opuštěním bytu vypněte rozvody elektrického proudu a uzavřete hlavní rozvody vody a plynu, svody rozhlasových a televizních antén vyjmout ze zdířek přijímačů.
 • Byt či dům zabezpečte proti zlodějům.
 • Ohrožený prostor opusťte vlastním dopravním prostředkem nebo se dostavte do prostoru soustředění k převozu do místa evakuace.

 Jak budete uvědoměni v případě ohrožení povodní:

Varovným signálem VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA   pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.

Grafické vyjádření varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

Clip0002

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků  (republiková, regionální a místní působnost) a z elektronických sirén pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Varovný signál z elektronických sirén může být doplněn slovní informací:

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty