Oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků (OM2)

Oddělení lze rozdělit do čtyř následujících tematických celků (úseků)

A) Úsek správy nebytových prostor

B) Úsek zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství

C) ostatní činnosti oddělení

Obecný rozsah činnosti oddělení OM2 nespadající do výše uvedených úseků A), B) a C) je následující:

 • podává návrhy na demolice a odstranění staveb v majetku města;
 • vymezuje nemovitý majetek, který je pronajímán, svěřován nebo vkládán do organizací, jejichž je město Hradec Králové zřizovatelem;
 • předkládá voleným orgánům města návrh na zřízení, změnu nebo zrušení organizace včetně návrhů znění či úpravy zřizovací listiny organizace;
 • předkládá radě města návrh na jmenování a odvolání ředitele organizace v působnosti odboru;
 • zajišťuje průběžnou kontrolu průběhu investičních akcí v působnosti odboru;
 • věcně uplatňuje prosazování zájmů města v organizacích v působnosti odboru;
 • spolupracuje s vedením organizací v působnosti odboru a se statutárními orgány akciových společností v působnosti odboru při zajišťování potřeb města včetně získávání informací od těchto organizací;
 • zpracovává podněty veřejnosti, komisí místních samospráv a ostatních subjektů související s činností organizací v působnosti odboru;
 • je účastníkem procesu zadávání vybraných veřejných zakázek u organizací v působnosti oboru;
 • vede agendu podpory individuální bytové výstavby na vybudování páteřní infrastruktury k domům a bytům, projednává podklady v příslušné komisi rady města a předkládá návrhy ke schválení v orgánech města;
 • zpracovává přiznání k dani z převodů nemovitostí včetně převodů bytů v rámci privatizace bytového fondu a daně z nemovitostí;
 • vede agendu splátek Fondu rozvoje bydlení a nízkoúročených půjček na opravu a modernizaci bytů a domů;
 • dává souhlas investorovi k převodu vybudované infrastruktury do vlastnictví či správy příslušných správců sítí ve smyslu Pravidel podpory individuální bytové výstavby poskytované statutárním městem Hradec Králové;
 • je garantem tvorby databázových operací a uživatelských konfigurací v oblasti GIS za správu majetku;
 • spravuje majetkové podíly města v obchodních společnostech a vede jejich evidenci;
 • zpracovává zakládací dokumenty obchodních společností zakládaných městem;
jméno telefon e-mail
Informace o výše uvedených ostatních činnostech poskytují:

Petrová Hana (KMS + organizace)

495 707 276 hana.petrova@mmhk_cz
Gondová Karolina, Mgr. (technický koordinátor) 495 707 579 karolina.gondova@mmhk_cz
Dyntar Marko (technický koordinátor) 495 707 736 marko.dyntar@mmhk_cz
Voříšek Petr, Ing. (GIS, pasport komunikací + DZ) 495 707 580 petr.vorisek@mmhk_cz

Pracovní náplň jednotlivých pracovníků

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty