Odpovědi na soutěžní dotazy

 


Dotaz z 3. 1. 2014

Vážené dámy, vážení pánové,

na str. 8 "Soutěžních podmínek…“ v bodě 6.1.1. je vyžadován "zákres navrhované lávky do vybrané fotografie dle podkladu P. 03". V tomto podkladu jsou zadána tři různá stanoviště.

a) Jedná se o jeden zákres do jedné fotografie z jednoho ze tří stanovišť dle volného výběru, nebo o všechny tři zákresy ze všech udaných tří stanovišť?

Pokud je vyžadován pouze jeden zákres, bude dodání dalšího zákresu (nebo zákresů) považováno za porušení soutěžních podmínek?

b) Dále je na tomtéž místě vyžadován "výkres širších vztahů v měřítku M 1:500".

Co má být obsahem tohoto výkresu a jaké území má zahrnovat?


Odpověď na dotaz:

a)  Zákres do fotografie je požadován ze všech 3 stanovišť.

b)  Výkres širších vztahů je vyžadován v souvislosti s umístěním lávky jako výrazného komunikačního prvku v dané lokalitě, čímž se nutně upraví vazby v širším okolí (pěší, cyklisté) a zároveň i nástupní prostory na obou březích nutně doznají úprav i v křížení stávajících tras. Výkres širších vztahů má tedy tyto nové skutečnosti jasně definovat ve vztahu k umisťované lávce.Dotaz z 13. 1. 2014:

 Dobrý den paní architektko,

rád bych se zeptal ohledně soutěže na lávku přes Labe:

Jaká je podjezdná výška okolních mostů? (požadavek Státní plavební správy)

Odpověď na dotaz:

Podjezdná výška okolních mostů je samozřejmě závislá na aktuální výšce hladiny řeky. Dle údajů poskytnutých Povodím Labe a.s.:

Labský most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,96 m n. m., Bpv.

Tyršův most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,83 m n. m., Bpv.Dotaz z 23. 1. 2014

Dobrý den,
zasílám následující dotazy k soutěži "Lávka přes Labe v Hradci Králové".

1) Vyjádření Státní plavební správy, jež je součástí zadání, zařazuje dotčený úsek překonávaného vodního toku mezi sledované vodní cesty účelové dle §3 vyhlášky č. 222/1995 Sb. Požadavky na parametry plavební dráhy nejsou specifikovány, vyjádření obsahuje pouze obecné doporučení, aby volná výška nad plavební hladinou byla alespoň shodná jako na "okolních" mostech. Prosíme o zpřesnění zadání definováním:
- minimální volné výšky nad plavební hladinou
- minimální požadované šířky plavební dráhy, na níž má být výška v rozsahu lávky dodržena
2) Jaká je minimální tloušťka konstrukčního prvku (např. průměr táhla), která je již dostatečně viditelná pro migrující ptáky tak, aby do něj nenarazili.

3) Prosíme o poskytnutí dokumentace skutečného provedení, případně prováděcí dokumentace k zrealizované části předmostí původně plánované lávky na levém břehu Labe. Tato informace je zásadní z hlediska zakládání nové lávky a také při sestavování rozpočtu stavby (např. bourací práce).

4) Je překročení limitu investičních nákladů 40 mil. Kč důvodem k vyřazení návrhu ze soutěže, případně k vyřazení návrhu z řádného posuzování?


Odpověď na dotaz:

 1)    Minimální volná výška nad plavební hladinou nebyla příslušným orgánem definována a je doporučeno zachovat průchodnost toku tak aby, byl zachován případný provoz zejména výletních plavidel s odkazem, aby byla shodná jako u okolních mostů. Dle údajů poskytnutých Povodím Labe a.s.: Labský most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,96 m n. m., Bpv., Tyršův most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,83 m n. m., Bpv.

Ani jeden z mostů nemá podpůrné konstrukce v korytě řeky. Je tedy třeba při návrhu vycházet z těchto faktů, tak jak doporučuje Státní plavební správa. Dále upozorňujeme, že Návrhy mostních objektů přes vodní toky a jejich inundační území musí splňovat platné normy ČSN 736201 a ČSN 752130, kde je i blíže specifikováno jaké jsou parametry pro účelové vodní cesty.

2)    Dobrá viditelnost pro letící ptáky předpokládá dostatečný průměr konstrukčních prvků, minimálně 10 cm (dle vyjádření odborného znalce v oboru ornitologie RNDr. Jiří Porkert, PH.D.).

3)    Dokumentace Pěšího bulváru Aldis zde

4)    Překročení limitu investičních nákladů 40 mil. Kč je důvodem pro vyloučení ze soutěže viz bod 9.2.soutěžních podmínek.Dotaz z 24. 1. 2014

 Přeji  hezký  den  -  jako  účastníci soutěže  vznášíme  dotaz  -  zda i v  případě  mostů /lávek/ musí  být  dodrženy  všechny  podmínky  vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecně  technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání  staveb, především a  pak  dodržení přerušení  délky  ramp  podestami. Máme  za  to, že  splnění  tohoto požadavku  by  bylo narušením elegance  tvaru  mostovky  a  překážkou  pro  cyklisty. Tento  problém není zohledněn  ani na již realizovaném mostě u zimního  stadionu  tomu  tak  není.

Odpověď na dotaz:

Vyhlášku č. 398/2009 Sb. je třeba dodržet. V rámci stavebního řízení vedeného u speciálního stavebního řízení nebyla výjimka u lávky přes Orlici udělena a to z důvodu že požadavek na zřízení podest – odpočívadel se týká úseků s podélným sklonem větším než 1:20 (5%) ale současně při délce úseku větším než 200 m (ustanovení Vyhlášky č. 398/2009 Sb.  - přílohy č. 2 odst. 1.1.3).

 


Dotaz z 27. 1. 2014

Dobrý den,

posílám dotazy k soutěži na lávku u Aldisu:

1/ Uvažuje se o úpravě Škroupovy ulice - např. o vzniku cyklopruhu? Existuje na to nějaký projekt / studie?

 2/ Je možné uveřejnit návrh původní lávky, který byl připraven v souvislosti s realizací ulice Collinova?

 3/ Je trasování osy lávky vyžadováno v ose dokumentované v situaci, která je součástí studie Revitalizace nábřeží?

 4/ V soutěžních podmínkách je uveden požadavek na řešení předprostoru lávky - bylo by možné tuto podmínku (nejlépe graficky) zpřesnit, např. prostřednictvím sdělením hranic řešeného území?

 5/ Jaké jsou přesné rozměry průjezdného profilu pro plavidla, případně jaké jsou rozměry mostních otvorů u sousedních stávajících mostů (Labský, Tyršův)?

 6/ Ve zprávě Povodí Labe se uvádí, že je doporučeno mostní konstrukci umístit nad úroveň Q100. Opravdu je toto pouze doporučení - tzn. lze případně do koryta řeky umístit pilíře, bude-li toto řešení patřičně doloženo?

 7/ Jaký je návrhový průtok a kontrolní návrhový průtok ve smysl čl. 12.1.2 ČSN 73 6201 – 2008 v úseku mezi Labským a Tyršovým mostem?

 8/ Neuvažuje se v budoucnu v tomto úseku nábřeží s realizací protipovodňových zábran?

 9/ Je možno měnit niveletu cyklostezek na obou březích? Je možné případně upravit částečně jejich trasu?

 

Odpověď na dotaz:

 1)    Škroupova ulice – Ano uvažuje se o úpravě. V návaznosti na lávku přes Labe se odpovídající opatření pro vedení cyklistické dopravy v ul. Škroupova uvažují (zejména se to týká jednosměrného úseku ulice). V současné době existuje pouze základní úvaha v rámci prověřování vedení páteřních cyklistických tras v centru města. Ta navrhuje obousměrné vedení cyklistů při severní straně ul. Škroupova.  

Očekáváme však, že konkrétní cílový způsob vedení cyklistů v ul. Škroupova bude dále prověřen v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí tř. Karla IV., záměrem znovuotevření 4. ramene křižovatky Resslova-Průmyslová, možnou přípravou výstavby parkovacího domu v oblasti ul. Průmyslová a zájmem na celkovém zklidnění této oblasti města (dopravní režim, prvky regulace dopravy, apod.).  

2)    Dokumentace pro územní řízení Podmiňující stavby pro rozvoj lokality Aldis v Hradci Králové z roku 2001 je jedním z podkladů, do kterého lze nahlédnout u vyhlašovatele.

3)    Lávka by měla být umístěna v návaznosti na osu komunikace ul. Collinova stanovenou v regulačním plánu Aldis - viz zde: http://www.hradeckralove.org/urad/rp-lokalita-aldis

4)    V podkladu není přesně vymezena hranice řešeného území, což při konzultaci na ČKA bylo i doporučeno. Je to zejména z důvodu ponechání volnosti autorům, kteří dle soutěžního návrhu budou potřebovat různý prostor řešení všech souvisejících vazeb na stávající komunikace, do kterých má být začleněn i nástup pro lávku. Nicméně částečně omezujícím faktorem je vyžadované měřítko podrobnějšího návrhu a formát pro odevzdání.

5)    Příslušným orgánem plavební správy nebyly stanoveny přesné rozměry průjezdného profilu pro plavidla. Bylo doporučeno, aby volná výška nad plavební hladinou byla alespoň shodná jako na "okolních" mostech.  Dle údajů poskytnutých Povodím Labe a.s.: Labský most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,96 m n. m., Bpv., Tyršův most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,83 m n. m., Bpv.

6)    Dle upřesnění Povodí Labe a.s. je třeba novou lávku řešit tak, aby byl zachován stávající plavební profil účelové vodní cesty, tzn., že budou zachovány stejné podjezdné výšky jako u okolních mostů. V případě nové lávky u Aldisu je tedy třeba navrhnout podhled min. v úrovni 233,90 m n. m., Bpv.  Lávku je třeba řešit bez středového pilíře a mostní opěry umístit mimo průtočný profil.

7)    V tomto případě není návrhový průtok rozhodující. Výškové osazení lávky vychází v tomto případě z požadavku Státní plavební správy Děčín, respektive viz výše uvedené. Lávku je třeba řešit bez středového pilíře a mostní opěry umístit mimo průtočný profil.

8)    Dle vyjádření Povodí Labe a.s., v návrhem lávky dotčeném úseku toku Labe, není uvažováno s vybudováním žádných nových protipovodňových opatření.

9)    Z pohledu cyklodopravy v zásadě ano, ovšem musí být zachovány principy plynulé, bezpečné a nekolizní jízdy cyklistů (sklony, rozhledy, plynulé napojení do všech směrů jízdy, apod.), a to i s ohledem na chodce (jde o společnou stezku). Připomínáme, že po břehu Labe je zde dále vedena dálková cyklotrasa č. 2 „Labská stezka“. Předpokládáme, že rozhodující v případě zásahu do břehů bude pohled správce toku.

V případě možné úpravy tras platí obdobné jako u změny nivelety, ovšem zásadní odchýlení od tras na obou březích nebo jejich přerušení není možné.  

 


Dotaz z 28. 1. 2014

Je možné, aby jeden dodavatel (nebo sdružení dodavatelů) předložil v rámci předmětného zadávacího řízení více architektonických návrhů za dodržení všech ostatních soutěžních podmínek?

Odpověď na dotaz:

Soutěžní podmínky neobsahují možnost předložení více architektonických návrhů. Dodavatel/ soutěžící je oprávněn podat pouze jeden soutěžní návrh.Dotaz z 29. 1. 2014

Dobrý den,
rád bych se zeptal na minimální výšku profilu v nejvyšším bodě spodní strany lávky.

V soutěžním zadání je uvedeno 0,5m nad hladinu 100leté vody. Z vyjádření Státní plavební správy jsem však vyčetl doporučení k dodržení "podjezdné výšky" alespoň dle stávajících mostů. V podkladech nejsou bohužel výšky konstrukcí mostů uvedené.

Je důležité držet se doporučení Plavební správy k dodržení podjezdné výšky?
Pokud ano, lze získat hodnotu podjezdné výšky?

Odpověď na dotaz:

Minimální volná výška nad plavební hladinou nebyla příslušným orgánem definována a je doporučeno zachovat průchodnost toku tak aby, byl zachován případný provoz stávajících výletních plavidel s odkazem, aby byla shodná jako u okolních mostů. Je tedy třeba při návrhu vycházet z těchto faktů, tak jak doporučuje Státní plavební správa. Dle údajů poskytnutých Povodím Labe a.s.: Labský most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,96 m n. m., Bpv., Tyršův most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,83 m n. m., Bpv.

V případě nové lávky u Aldisu je tedy třeba navrhnout podhled min. v úrovni 233,90 m n. m., Bpv.  Lávku je třeba řešit bez středového pilíře a mostní opěry umístit mimo průtočný profil.

Dále upozorňujeme, že Návrhy mostních objektů přes vodní toky a jejich inundační území musí splňovat platné normy ČSN 736201 a ČSN 752130, kde je i blíže specifikováno jaké jsou parametry pro účelové vodní cesty.

 


 Dotaz z 29. 1. 2014

Jaká je výška min. průjezdného profilu pro místní lodě uprostřed a na kraji toku Labe při normálu hladiny?

Může být v návrhu zákres urbanisticky a architektonicky  souvisejícího navrhovaného objektu, který ovšem nebude součástí rozpočtu na lávku?

 

Odpověď na dotaz:

Dle údajů poskytnutých Povodím Labe a.s.: Labský most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,96 m n. m., Bpv., Tyršův most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,83 m n. m., Bpv.

Je na zvážení soutěžícího řešení předprostoru lávky, tedy i případných souvisejících objektů.

 


Dotaz z 31. 1. 2014

Dobrý den, mám  dotaz k zadání soutěže.

Ve vyjádření Státní plavební správy – pobočka Děčín, v bodu 5) se píše: „Pro budoucnost plavebního provozu můžeme pouze doporučit, aby podjezdná výška lávky byla alespoň stejná jako u okolních mostů a do koryta řeky nebyl umístěn žádný pilíř.“

Můžete tedy prosím doplnit zadání o rozměr – výšku mezi běžnou hladinou a spodní hranou konstrukce sousedních mostů.

Odpověď na dotaz:

 Dle údajů poskytnutých Povodím Labe a.s.: Labský most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,96 m n. m., Bpv., Tyršův most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,83 m n. m., Bpv.

Novou lávku je třeba řešit tak, aby byl zachován stávající plavební profil účelové vodní cest tzn., že budou zachovány stejné podjezdné výšky jako u okolních mostů. V případě nové lávky u Aldisu je tedy třeba navrhnout podhled min. v úrovni 233,90 m n. m., Bpv.  Lávku je třeba řešit bez středového pilíře a mostní opěry umístit mimo průtočný profil.Dotaz z 31. 1. 2014

1. Jaký je průjezdný profil pro místní lodě pod středem lávky?

2. Pro zvolený jeden zákres do fotografie jak jsou  v situaci  stanoveny souřadnice  x, y, z  polohy OKA fotoaparátu?

3. Má být k odhadnuté rozpočtové ceně lávky v situaci stanovena v situaci obvodová hranice?

4. Může být   součástí návrhu v obvodové hranici řešen mimo "rozpočet " např.: nějaký menší objekt?

5. Proč vylučuje OŽP MM ve vyjádření jakékoli skleněné plochy v návrhu? 

Odpověď na dotaz:

1.   Novou lávku je třeba řešit tak, aby byl zachován stávající plavební profil účelové vodní cesty, tzn., že budou zachovány stejné podjezdné výšky jako u okolních mostů. V případě nové lávky u Aldisu je tedy třeba navrhnout podhled min. v úrovni 233,90 m n. m., Bpv.  Lávku je třeba řešit bez středového pilíře a mostní opěry umístit mimo průtočný profil. Dle údajů poskytnutých Povodím Labe a.s.: Labský most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,96 m n. m., Bpv., Tyršův most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,83 m n. m., Bpv. V případě nové lávky u Aldisu je tedy třeba navrhnout podhled min. v úrovni 233,90 m n. m., Bpv.  Lávku je třeba řešit bez středového pilíře a mostní opěry umístit mimo průtočný profil.

2.   Oko fotoaparátu bylo ve výšce 170 cm nad terénem (chodník, zem na mostě – dle místa stanoviště)

3.   Z rozpočtu musí být jasně patrné vyčíslení hodnot vztažených k danému návrhu. Tedy co předpokládána hodnota investice zahrnuje.

4.   Je na zvážení soutěžícího řešení předprostoru lávky, tedy i možných souvisejících objektů.

5.   Vyloučení jakékoli skleněné plochy v návrhu vychází ze zkušeností ornitologů, neboť na tyto ptáci narážejí a jsou pro ně „neviditelnou„ bariérou. Stejně tak by mělo být v návrhu uvažováno řešení konstrukce bez kotvicích lan, na která ptáci narážejí. Dobrá viditelnost pro letící ptáky předpokládá dostatečný průměr konstrukčních prvků, minimálně 10 cm. Jak je uvedeno v zadání k soutěži návrh musí zohlednit bezpečný pohyb migrujících ptáků.Dotaz ze 7. 2. 2014

Dobrý deň,

  chcel by som sa opýtať jednu faktickú otázku k splneniu podmienok účasti v súťaži na Lávku. V súťažných podmienkach, v bodě  4.2.3.3 sa uvádza:

"...minimálně jedna odpovedná osoba úcastníka s autorizací architekt pro obor architektura anebo autorizovaný architekt se všeobecnou pusobností, a min. jedna osoba úcastníka s autorizací inženýr pro obor mosty a inženýrské konstrukce, která se bude podílet na zhotovení dokumentace."

Chápem to správne tak, že vyžadujete splnenie obidvoch požiadaviek na autorizovaného architekta a taktiež na autorizovaného inžiniera v oblasti konštrukcií alebo stačí jedna z týchto dvoch autorizácií? Ďakujem

           

Odpověď na dotaz:

Jsou vyžadovány obě dvě autorizace.


     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   Aktualizace 19. 2. 2014   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Dotaz ze 17. 2. 2014

Vaše odpovědi nás vedou k dalším dotazům:

1) V soutěžních podmínkách je uvedeno, že konstrukce navrhovaného mostu u Aldisu nemá zasahovat do výškové úrovně Q100 + min. 0,5m. A toto rčení není v souladu s odpovědí na dotazy, že má být podhled jako u okolních mostů 233,90.

Takže dotaz zní: kritickou výšku určuje Q100+0,5m, nebo průjezd vyhlídkového plavidla?

Pokud je to skutečně plavidlo, tak jde jen o vyhlídkové parníčky? Při jejich průjezdu pod stávajícími mosty mají (s ohledem na různé stavy toku během roku) výškovou rezervu?

Co je tedy skutečným faktorem při návrhu výšky podhledu mostovky?

Okolní mosty jsou jiného charakteru - nejsou pouze pro pěší a cyklisty jako pro navrhovaná lávka u Aldisu a mají jiné výškové relace k okolí, proto je s ohledem na bezbariérovost a zbytečné zatěžování navrhovaného mostu ztraceným spádem znát tyto vstupy.

2) Druhý dotaz se týká nosné podpory - pilíře. Pokud bude soutěžní návrh mít podporu v korytě, bude to znamenat vyřazení ze soutěže?


Odpověď na dotaz:

  1)    Ve vyjádření Státní plavební správy je doporučeno, aby podjezdná výška lávky byla alespoň stejná jako u okolních mostů (viz soutěžní podklady).  Následně byla tato informace upřesněna dle údajů Povodí Labe   takto:

Labský most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,96 m n. m., Bpv. Tyršův most má podhled mostní konstrukce v úrovni 233,83 m n. m., Bpv. Novou lávku je doporučeno řešit tak, aby byl zachován stejný plavební profil účelové vodní cesty jako u okolních mostů. V případě nové lávky u Aldisu je tedy doporučeno navrhnout podhled min. v úrovni 233,90 m n. m., Bpv.  

Výška hladiny během roku je za normální situace stabilní a je dána výškou jezu nacházejícího se cca 1 km po proudu.

2)    Na základě dotazu soutěžících na možnost umístění pilíře lávky do říčního toku  doplnilo Povodí Labe své požadavky takto: Lávku je nutno řešit bez středového pilíře a mostní opěry umístit mimo průtočný profil. Nedodržení této podmínky stanovené Povodím Labe může být důvodem pro vyřazení ze soutěže.

 


 Dotaz ze 18. 2. 2014

mam na Vas otazky ohledně architektonické soutěže na lávku přes Labe navazujících na odpovědi ze soutěžního dotazů, které byly zveřejněny 15. 02. 2014 .

1)    Z technických požadavků na začátku soutěže :

Konstrukce lávky nesmí omezovat průtok v korytě řeky při velké vodě ( Q100 ) - min 0,5 m nad Q100 ( 231,60 m.nm. , Bpv )  = 232,10 m.n.m., Bpv

Nezda se Vám, že je tato informace v tomto stádiu řešení  návrhu je pozdě uvedená  nakolik v případě návrhu nové lávky měl být podhled min . v úrovni 233,90 m n. m . , Bpv, podle nyní uvedených informací z 15. února 2014.

Dále neuvádíte, jaká má být plavební šířka ? Prosím neodkazuje na příslušné orgány . Chceme konkrétní číselnou hodnotu.  Myslím, že tento údaj je také dost důležitý a dosud nebyl zmíněn .

2)    Nakonec ohledně mnohokrát zmíněného dubu, který je třeba zachovat . Můžete konkrétně vyznačit , který dub je zájmový ? Protože z odpovědi , kterou uvádíte není konkrétne jasné, který to je . Prosím naznačit do situace .


Odpověď na dotaz:

1)    Ve vyjádření Státní plavební správy je doporučeno, aby podjezdná výška lávky byla alespoň stejná jako u okolních mostů (viz soutěžní podklady). Údaj o podjezdné výšce upřesnil dotčený orgán Povodí Labe a.s., který bude v dalších projektových stupních posuzovat dokumentaci a je tedy třeba vycházet z jeho požadavků. Výška 233,90 m. n. m. je požadována v nejvyšším bodě tedy v ose koryta řeky. Při březích by měla být konstrukce lávky   0,5 m nad stanovenou hladinou Q100 tedy 232,10 m. n. m.

Dle vyjádření Státní plavební správy se jedná o účelovou vodní cestu. Na účelových vodních cestách nejsou žádným předpisem stanoveny podmínky týkající se parametů plavební dráhy.  Šířka  provozovaných vyhlídkových plavidel  nepřesahuje 4 m. 

2)     Součástí podkladů pro soutěž je vyhodnocení stavu zeleně v zájmovém území, zpracované ve studii Revitalizace nábřeží Labe v Hradci Králové (2013). Dendrologický průzkum a vyhodnocení celkového zdravotního stavu lávkou potenciálně dotčených nejvíce diskutovaných červených dubů prokázaly, že perspektiva jejich vývoje v důsledku poškození dřevokaznými houbami je omezená a u některých podmíněná radikálním zásahem do korun stromů. Existence na daném stanovišti je možná ještě několik let (5 – 10) za pečlivého dohledu, údržby (redukce poškozených částí) a pravidelné kontroly jejich fyzického stavu. Nejvíce diskutovaným stromem je dub č.16, (dle podkladů studie). Z pohledu dlouhodobé perspektivy vývoje daného území nelze při zohlednění aktuálního stavu stávajících dřevin stanovit jejich ochranu za nadřazený zájem. Zadání soutěže nevylučuje nutné zásahy do stávajícího stromořadí, požaduje zachování cíle obnovy stromořadí v souladu se zpracovanou studií.         

 


Zpět na hlavní stránku soutěže

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty