Oddělení právní

Je odborným útvarem pro zabezpečování činnosti patřících do působnosti tajemníka magistrátu města. Zajišťuje zastupování města v soudních jednáních, poskytuje právní pomoc orgánům města a odborům magistrátu města a je garantem právní čistoty předpisů městem vydávaných.

Pověřená vedením právního oddělení
Mgr. Ilona Červenková
Telefon: +420495707425
e-mail: Ilona.Cervenkova@mmhk_cz

Seznam pracovníků oddělení

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Kancelář tajemníka - oddělení právní
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Levé křídlo budovy, 1. patro, č. dveří 56

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek  8:00 - 12:00

V ostatní dny si lze sjednat schůzku s kompetentním zaměstnancem mimo uvedené hodiny.

Vnitřní členění
 • bez vnitřního členění
Rozsah činnosti
 • řeší právní záležitosti města týkající se jeho samostatné i přenesené působnosti
 • zastupuje město  při soudních jednáních
 • poskytuje právní pomoc orgánům města a odborům magistrátu města
 • koordinuje přípravu a vydávání individuálních řídicích aktů tajemníka magistrátu (příkazů, organizačních směrnic apod.)
 • posuzuje obsah smluv uzavíraných městem před podpisem primátora po právní stránce
 • zpracovává stanoviska a účastní se projednávání návrhů právních norem v případech, kdy je magistrát o vyjádření (stanovisko) požádán
 • zpracovává z podkladů evidencí vedených jednotlivými odbory magistrátu výroční zprávu za příslušný rok o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zpracovává podklady pro návrh kandidátů na funkci přísedících u okresního soudu a předkládá je zastupitelstvu města ke zvolení
 • sleduje procesy likvidace, zajišťuje vztah mezi městem a likvidovanou organizací či podnikem, předkládá návrhy na jmenování a odvolání jejich likvidátora
 • vede centrální evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení města a evidenci vnitřních předpisů magistrátu města
 • vede centrální evidenci smluv uzavíraných městem Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty

Kancelář tajemnice