Oddělení hospodaření a evidence majetku města (OM1)

se zabývá především vydáváním vyjádření k záměrům, které jsou povolovány v rámci stavebního řízení, územního řízení, dále pak vydává vyjádření ke zřízení nebo úpravě sjezdu z místní  komunikace, s přesahem požárně nebezpečného prostoru, vyjádření jako vlastníka sousedních pozemků a vyřizuje žádost pro zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, IČ 00268810. Dále zajišťuje agendu nakládání s nemovitým majetkem města, tedy zejména uzavírání nájemních nebo pachtovních smluv, kupních smluv (prodej i nákup nemovitostí), darovacích, smluv o výpůjčce. Zároveň vede agendu městských bytů a zajišťuje jejich pronájem či prodej.

Oddělení hospodaření a evidence majetku města se člení na dva úseky

A) Úsek hospodaření a nakládání s pozemky:

Formuláře odd. OM1 - vyjádření k záměrům, věcná břemena aj.

Návod jak postupovat při podání žádosti o zřízení věcného břemene apod.

 • Realizace výběrových řízení na prodej (pronájem) majetku města v souladu se zásadami stanovenými orgány města   -  směrnice č. 6/2008, pro nakládání s nemovitým majektem města Hradec Králové.

Informace o dispozicích s majetkem města ( prodej, pronájem, směna, výkupy, věcná břemena) a další informace o nemovitém majetku Statutárního města Hradec Králové Vám poskytnou ttito pracovníci Oddělení hospodaření a evidence majetku města .

Zajištění pronájmů pozemků ve vlastnictví města Hradec Králové

Středová Ladislava 495 707 731

Věcná břemena, služebnosti, prodej, výkup, směny, vydávání souhlasů za vlastníka

Příjmení a jméno Telefon                                  Katastrální území
Čepicová Veronika DiS. 495 707 566 Sv. Dvory Třebeš Roudnička    
Čistecká Petra DiS. 495 707 567 Věkoše Piletice Pouchov Rusek  
Morávek Tomáš 495 707 573 Malšovice Svinary Malšova Lhota Plačice katastry mimo HK
Renčínová Jitka 495 707 568 Hradec Králové Slatina      
Součková Jiřina 495 707 563 Pražské Předměstí Březhrad      
Struhová Hana Ing. 495 707 569 Nový Hradec Králové Kluky Kukleny    
Svobodová Lenka 495 707 732 Slezské Předměstí Plácky Plotiště    

B) Úsek správy bytů

Rozsah činnosti oddělení

 • na základě rozhodnutí orgánů města zabezpečuje nakládání s majetkem města;
 • vyřizuje restituční požadavky oprávněných osob ve spolupráci s pozemkovým úřadem MZČR;
 • prokazuje vlastnictví k nemovitostem;
 • zřizuje věcná břemena a jiná práva k nemovitostem;
 • vede evidenci a zajišťuje inventarizaci hmotného investičního majetku obce ve spolupráci s ekonomickým odborem;
 • spolupracuje při komplexních a dočasných pozemkových úpravách;
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města;
 • vydává souhlas s dotčením majetku města jako vlastník sousedního pozemku nebo stavby, popřípadě jako ten, kdo k nim má právo odpovídající věcnému břemeni a jako soused pro územní souhlas a pro ohlašované stavby;
 • zajišťuje v koordinaci s organizacemi a společnostmi spadajícími do působnosti odboru plnění povinnosti vlastníka technické infrastruktury do 30 dnů od podání žádosti sdělit stavebníkovi údaje o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby;
 • vyjadřuje se jako vlastník nemovitostí nebo jako soused nemovitostí ke stavebnímu řízení a k vydání kolaudačního souhlasu;
 • pro veškerá řízení vedených podle stavebního zákona dává souhlas vlastníka místní komunikace ke zvláštnímu užívání komunikace, k připojení komunikací a k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci ve vztahu k místním komunikacím ve vlastnictví města Hradec Králové;
 • zpracovává podněty veřejnosti, komisí místních samospráv a ostatních subjektů související s činností organizací v působnosti odboru;

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty