Odbor životního prostředí

Zajišťuje ochranu životního prostředí v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu formou výkonu státní správy na úsecích vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a na úseku ochrany zvířat.

Vedoucí odboru

Ing. Iva Šedivá
Telefon: +420495707640
e-mail: Iva.Sediva@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Rozdělení správního území vodoprávního úřadu za účelem poskytování vstupních konzultací

 

Hlášení havárií (24 hod.):   725 644 273  

 
Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor životního prostředí
Československé armády 408
502 00  Hradec Králové
Pravé křídlo budovy, 3. patro, č. dveří 291

Úřední hodiny

pondělí, středa  8:00 - 17:00

Vnitřní členění
 • oddělení vodního hospodářství
  (vedoucí odd. Bc. Petr Zumr, tel:. +420495707651, e-mail: Petr.Zumr@mmhk_cz)
 • oddělení ochrany životního prostředí
  (vedoucí odd. Ing. Libor Rak, tel.: +420495707655, e-mail: Libor.Rak@mmhk_cz)
Rozsah činnosti
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku vodního hospodářství, plní funkci vodoprávního úřadu
 • povoluje změnu a zrušení vodních děl
 • povoluje stavbu, změnu a zrušení studní, včetně odběru podzemních vod
 • povoluje stavbu, změnu a zrušení čistíren odpadních vod, včetně vypouštění odpadních vod
 • povoluje nakládání s vodami (např. vypouštění odpadních vod, odběr podzemních vod, vzdouvání a akumulace vod)
 • povoluje vypouštění zvlášť nebezpečných látek do kanalizace
 • rozhoduje o zásadách manipulace na vodních dílech
 • schvaluje manipulační řády
 • schvaluje plány opatření pro případ havárie
 • zajišťuje protipovodňovou činnost obce i správního území obce s rozšířenou působností
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku zákona o odpadech
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro původce, který nakládá s odpady do 100 t nebezpečného odpadu za rok
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů pro původce, který nakládá s odpady do 100 t nebezpečného odpadu za rok
 • vede a zpracovává evidenci o přepravě nebezpečných odpadů a způsobů nakládání s nimi
 • zajišťuje odstranění opuštěného vozidla, které poškozuje, ohrožuje životní prostředí nebo narušuje estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny
 • dává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku zákona o ochraně ovzduší
 • vykonává správní činnosti na úseku ochrany ovzduší
 • zpřístupňuje veřejnosti informace o úrovni znečištění ovzduší
 • vydává závazná stanoviska z hlediska ochrany ovzduší k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu
 • projednává správní delikty v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů dle zákona
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku zákona o ochraně přírody a krajiny
 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • registruje významné krajinné prvky
 • vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků
 • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • vydává souhlasy k umísťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu do výměry 1 ha
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu
 • uděluje souhlas s vedením trasy nadzemního a podzemního vedení po zemědělských pozemcích
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku zákona na ochranu zvířat proti týrání
 • povoluje pořádání veřejného vystoupení zvířat
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku zákona o veterinární péči
 • schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku lesního zákona
 • jmenuje a odvolává lesní stráž
 • vyjadřuje se k odlesnění lesních pozemků a prohlašuje pozemky za pozemky určené k plnění funkce lesa
 • vydává stanovisko k umístění stavby v ochranném pásmu lesa tj. 50 m od okraje lesa
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než stanovené stáří 80 let
 • rozhoduje o udělení licence nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • eviduje oznámení o sběru reprodukčního materiálu lesních dřevin a vydává potvrzení o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin
 • vyhlašuje a zadává pro vlastníky do 50 ha lesních pozemků zpracování lesních hospodářských osnov
 • rozhoduje o povolení vyjímek ze zákazu některých činností v lese
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku zákona o myslivosti
 • jmenuje a odvolává mysliveckou stráž
 • vydává lovecké lístky
 • vede evidenci honiteb, hospodářů a loveckých psů užívaných pro honitbu, vede statistické informace o stavu, chovu a lovu zvěře v honitbách
 • ustanovuje odvolává mysliveckého hospodáře
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku zákona o rybářství
 • vydává rybářské lístky
 • jmenuje a odvolává rybářskou stráž
 • plní úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
 • vydává na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
 • poskytuje informace v rozsahu zákona o právu na informace o životním prostředí a zákona o svobodném přístupu k informacím
 • spolupracuje při zadávání, zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace, uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům
 • je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona
 • zúčastňuje se projednávání přestupků v rozsahu své působnosti
 • vykonává metodickou činnost pro potřeby obcí a dalších subjektů na správním území obce s rozšířenou působností

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty