Odbor vnitřních služeb

Odbor vnitřních služeb zajišťuje veškeré materiálně technické podmínky pro činnost orgánů města a magistrátu, např. provoz autoparku, ostrahu budovy, vybavení pracovišť nábytkem, zásobování spotřebním materiálem, a mnohé další.

Vedoucí odboru

Bc. Ivan Hušek
Telefon: +420 495 707 250
e-mail: Ivan.Husek@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
odbor vnitřních služeb
Československé armády 408/51
502 00  Hradec Králové
pravé křídlo budovy, II. patro

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00

Úřední hodiny pracovišť podatelny, vrátnice, centrální spisovny a ztrát/nálezů jsou uvedeny níže u popisu rozsahu činnosti jednotlivých pracovišť.

Rozsah činnosti
 • edituje usnesení Rady města a Zastupitelstva města za odbor
 • zajišťuje kompletní agendu evidence publikací knihovny MM
 • zajišťuje kompletní agendu evidence razítek MM a zajišťuje jejich výrobu
 • provádí evidenci a správu movitého majetku užívaného pro potřeby magistrátu města a dalšího movitého majetku města
 • zajišťuje kompletní agendu týkající se poptávek a výběrových řízení na dodávky materiálu a služeb pro potřeby odboru včetně kompletace podkladů a evidence smluv
 • vydává objednávky k čerpání finančních prostředků příslušné kapitoly MM
 • zásobuje pracovníky MM spotřebním materiálem
 • provádí správu a evidenci vyúčtování telekomunikačního provozu
 • spravuje finanční prostředky v oblasti své působnosti v rámci Odboru vnitřních služeb a plánuje účelné čerpání rozpočtových prostředků.
 • zabezpečuje veškeré potřeby a služby nutné pro chod celého magistrátu města (MM)
 • řídí provoz podatelny , spisovny a telefonní ústředny MM
 • organizuje a řídí činnosti vrátnice, údržby a úklidu
 • realizuje komplexní agendu ztrát a nálezů
 • koordinuje dopravu prováděnou vlastními služebními vozidly MM
 • provozuje reprografické centrum pro potřeby MM
 • spravuje sociální fond města
 • plní funkci centrálního zadavatele v oblasti telekomunikací a energií

Občanské veřejnosti slouží zejména následující pracoviště:

Telefonní ústředna

Občané, kteří použijí pro kontakt s Magistrátem města Hradec Králové telefonního čísla 495707111, jsou každý pracovní den mezi 8:00 a 18:00 hodinou v případě potřeby obecně informováni o organizaci a činnostech magistrátu a volající je v případě, že nezná přímou linku volaného konkrétního zaměstnance MM, s tímto, pokud je na svém pracovišti, obratem spojen.

Vrátnice

Nachází se hned u vstupu do budovy magistrátu a je v provozu pro veřejnost každý úřední den od 7:30 do 17:30 hodin, ostatní dny od 7:30 do 15:30 a občanům poskytuje následující služby :

 • podávání obecných informací o organizaci a činnostech MM
Podatelna

Pracoviště se nachází na ulici Československé armády v levém křídle č.p. 408 ve zvýšeném přízemí a to v prvních dveřích č.20. Veřejnosti slouží následovně:
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, úterý,čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a pátek od 8:00 do 14:00 hodin.
Zajišťují veřejnosti příjem osobně doručených písemností a to tak, že pokud je písemnost doručena v dopoledních hodinách, dostává se na příslušné odborné pracoviště MM k vyřízení ještě v den podání.
Modernizací pracovišť bylo docíleno toho, že každá písemnost doručená MM je převedena do elektronické podoby a tím je zajištěn obecný přehled o jejím pohybu při vyřizování. V souvislosti s tím je podatelna připravena v návaznosti na schválení příslušné legislativy na příjem elektronické pošty.

Magistrát města Hradec Králové není oprávněn přijímat, uchovávat a předávat jakékoli písemnosti či zásilky pro občany, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu a jejich místem trvalého pobytu se tak stalo sídlo ohlašovny. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny Československé armády 408/51, 500 02 Hradec Králové, že magistrát města přijímá „oznámení o uložení doporučené zásilky“, které je uloženo na pracovišti podatelny a to pouze po dobu uložení zásilky u provozovatele poštovní licence (České pošty). Zásilku samotnou je možno v úložní době vyzvednout na pracovišti České pošty Hradec Králové 3, Pospíšilova 215. Po marném uplynutí lhůty a nevyzvednutí zásilky ji pošta vrací zpět odesilateli. Oznámení o uložení doporučené zásilky uložená na podatelně magistrátu města se po uplynutí úložní lhůty zásilky skartují.

Ztráty a nálezy

Pracoviště se nachází v ul. Československé armády 408, pravé křídlo, 2. patro, kanc. 252 a veřejnosti je k dispozici v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Po předchozí dohodě na telefonním čísle 495707266 je však možná i návštěva v ostatních pracovních dnech mezi 8:00 a 14:00 hodinou.
Identifikovatelné nálezy jsou majitelům oznamovány a poté proti podpisu vydávány.
Občan, který se dostaví nahlásit, že postrádá věc, musí ji nejprve popsat a teprve potom mu může být vydána.
Dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, účinného od 1.1.2014:
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se za věc opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může obec či nálezce nakládat s věcí jako poctivý držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů a nálezného. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce či obec vlastnické právo k věci.

Centrální spisovna

Centrální spisovna Magistrátu města Hradec Králové se nachází v ul. Československé armády 408, pravé křídlo, 2. patro, kanc. 267 a veřejnosti je k dispozici v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Po předchozí dohodě na telefonním čísle 495 707 256 a 495707266 je však možná i návštěva v ostatních pracovních dnech mezi 8:00 a 14:00 hodinou.
V centrální spisovně je uložena agenda týkající se činnosti úřadů a organizací, zřizovaných městem Hradec Králové. Z agendy lze vyhledat a vystavit požadované potvrzení. Jedná se převážně o potvrzení doby zaměstnání. Občan nebo organizace musí podat žádost o dohledání požadovaných údajů písemně, osobně nebo e-mailem. Korespondenční adresa: Magistrát města Hradec Králové, centrální spisovna, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.
Žádost musí obsahovat jméno a příjmení,datum narození, současné bydliště, telefonní spojení a uvedení konkrétního požadavku na vyhledání dokumentů z centrální spisovny MM HK.
Vyhledání údajů a vystavení potvrzení o době zaměstnání je bez poplatku.
Činnosti centrální spisovny se řídí dle příslušných předpisů a zákonů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty